ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ��������������������

Προηγούμενη σελίδα

Εισήγηση Μακαριωτάτου προς Ι.Σ.Ι. (26.03.2010)

26/3/2010

Σεβασμιώτατοι, Άγιοι Αδελφοί,

Στις 18 Μαρτίου 2010 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής»

Θα αναφερθώ σ’ αυτό με απλουστευμένο τρόπο :


Α .
Φόρος Εισοδήματος

α. Πρότασις : Υπάγονται στο φόρο εισοδήματος τα μισθώματα στην πηγή τους, δηλαδή τα ακαθάριστα με συντελεστή 20%.

β. Τι ίσχυε μέχρι σήμερα ;

Τα εκκλησιαστικά μισθώματα των νομικών προσώπων κατά το έτος 2004 φορολογούνταν με συντελεστή 10%. Κατά την χρήσιν του έτους 2005 μειώθηκε σε 7%, κατά την χρήσιν του έτους 2006 μειώθηκε σε 4% και ακολούθως καταργήθηκε.

γ. Πρότασις της Δ.Ι.Σ. (23.3.2010)

Ο φόρος να επιβάλλεται στα καθαρά έσοδα από τα μισθώματα, ώστε να εκπίπτουν από το ακαθάριστο όλες οι λειτουργικές και άλλες δαπάνες του κάθε εκκλησιαστικού νομικού προσώπου.

Η Δ.Ι.Σ. εξουσιοδότησε τον Σεβ. Μητροπολίτην Ελασσώνος, Συνοδικόν Σύνεδρον και μέλος της Ειδικής Επιτροπής επί των Οικονομικών, μαζί με τους κ. Αντώνιον Ζαμπέλην, Διευθυντήν της Ε.Κ.Υ.Ο. και τον νομικόν σύμβουλον κ. Θεόδωρον Παπαγεωργίου να υποβάλουν τις προτάσεις εις το Υπουργείον Οικονομικών και συζητήσουν επί των θεμάτων.

Τι δέχθηκε το Υπουργείον ;

α. Παραμένει ο φορολογικός συντελεστής 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων από μισθώματα, όμως από το ακαθάριστο εισόδημα των μισθωμάτων εκπίπτουν :

Ι) ως «έξοδο» οι πάσης φύσεως δαπάνες του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και έως ποσοστό 50% των εισπραχθέντων μισθωμάτων, εφ’ όσον προκύπτουν από νόμιμα παραστατικά (άρθρο 11 παρ. 12 Νομοσχεδίου)

ΙΙ) και ποσοστό 5% του μισθώματος για αποσβέσεις σε οικοδομές, οι οποίες εκμισθώνονται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων και θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία η κλινικές, η ποσοστό 3% για οικοδομές, που εκμισθώνονται για άλλες χρήσεις (π.χ. καταστήματα) [άρθρο 8 παρ. 3 Νομοσχεδίου]

Άρα το αφορολόγητο ποσοστό ανέρχεται σε 55% για κατοικίες και 53% για καταστήματα.

Β .
Φορολογική μεταχείριση των δωρεών και κληρονομιών

Ι. Με βάση την αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου, προτεινόταν φόρος κληρονομίας, αλλά και φόρος δωρεάς, ύψους 5% για τα ακίνητα και 10% για τα χρηματικά ποσά (άρθρο 25 παρ. 4), που περιέρχονται στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.

ΙΙ. Από την Συνοδική Επιτροπή προτάθηκαν συγκεκριμένες απαλλαγές.

ΙΙΙ. Από το Υπουργείον έγιναν αποδεκτά τα κατωτέρω και το Νομοσχέδιο στις 24.3.2010 αναμορφώθηκε ως εξής :

α) ότι παραμένει το αφορολόγητο για τις δωρεές οποιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου (π.χ. χρημάτων η ακινήτων) μεταξύ των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων (άρθρο 25 παρ. 16 Νομοσχεδίου), όπως δηλ. προβλέπει και ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β) ότι οι αιτία θανάτου κτήσεις (από κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά αιτία θανάτου) οποιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου (π.χ. χρημάτων η ακινήτων) με λήπτη εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο φορολογούνται με συντελεστή 0,5%

γ) ότι οι δωρεές εν ζωή με λήπτη εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δεν φορολογούνται έως του ποσού των 1.000 ευρώ κατ’ έτος, για το δε υπερβάλλον τμήμα της αξίας τους φορολογούνται με συντελεστή 0,5 % (άρθρο 25 παρ. 5 και 16 Νομοσχεδίου)


Γ .
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Α. Κατά τους νόμους 3634/2008 και 3808/2009 από το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Ε.Τ.Α.Κ. απαλλάσσονταν μόνον όποια ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούσαν η χρησιμοποιούσαν για το λατρευτικό έργο τους τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Τα λοιπά ακίνητά τους φορολογούντο αρχικά με συντελεστή 1‰ (1.1.2008) και ακολούθως (1.1.2009) με συντελεστή 3‰.

Β. Με βάση το ΝΜΣΧΔ καταργείται (κατά το άρθρο 56 του ΝΜΣΧΔ) το Ε.Τ.Α.Κ. και αντικαθίσταται από τον φόρο ακίνητης περιουσίας (άρθρο 27 ΝΜΣΧΔ).

Κατά το άρθρο 29 του ΝΜΣΧΔ (αφορά στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας) απαλλάσσονται από τον φόρο :

α) τα ακίνητά που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο η σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαιδεύσεως, δημοσίων η δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημοσίας υγείας, δημοσίων η δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημοσίων η δημοτικών παιδικών σταθμών η βρεφοκομείων η ορφανοτροφείων, δημοσίων η δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η. καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν

β) Τα ακίνητά που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο, οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

γ) Οι ιδιωτικοί ναοί γνωστών θρησκειών και δογμάτων που έχουν τεθεί σε κοινή λατρεία.

Για πρώτη φορά απαλλάσσονται ακίνητα, που έχουν παραχωρηθή από τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δωρεάν και κατά χρήση στο Δημόσιο η σε Ν.Π.Δ.Δ. (όπως είχε ζητήσει με την από 1.12.2009 Απόφασή Της η Δ.Ι.Σ. για το Ε.Τ.Α.Κ.).

Αρχικά το Νομοσχέδιο ανέφερε ως απαλλασσόμενα και τα «ιδιοχρησιμοποιούμενα» ακίνητα, αλλά και τα ακίνητα, που χρησιμοποιούνται για το λατρευτικό έργο των γνωστών θρησκειών και δογμάτων.

Κατά την νεώτερη διατύπωσή του ΝΜΣΧΔ αναφέρεται ότι απαλλάσσονται τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές τους έργο (όροι που είναι όμως πρακτικά ισοδύναμοι, αφού όσα ιδιοχρησιμοποιούνται αποβλέπουν στους σκοπούς αυτούς).

Κατά το άρθρο 35 του ΝΜΣΧΔ η αξία των ακινήτων των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων όλων των θρησκειών και δογμάτων φορολογείται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰), όπως και τα ακίνητα των πάσης φύσεως μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων (κοινωφελών, εκπαιδευτικών, θρησκευτικών κλπ). Τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α.) φορολογούνται με συντελεστή ποσοστού 1‰.

Γ. Προτάσεις Συνοδικής Επιτροπής :
1)
2) Να απαλλάσωνται τα εκτός οικισμού ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
3) 2)Ο φορολογικός συντελεστής να μείνει στο 1‰ αντί του 3‰
Να απαλλάσωνται όλα τα ρυμοτομικώς δεσμευμένα εκκλησιαστικά ακίνητα, για τα οποία υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που διατάσσει το Ελληνικό Δημόσιο να άρει το ρυμοτομικό βάρος και έως ότου η απόφαση αυτή εκτελεσθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την τελευταία πρόταση το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι διατίθεται να την συζητήση την επομένη εβδομάδα με εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος και εφ’ όσον προσκομισθούν τα αναγκαία στοιχεία (δικαστικές αποφάσεις κλπ).


Αγαπητοί Αδελφοί ,

Έτσι έχουν τα πράγματα. Να ακουσθούν απόψεις. Να καταγραφούν αποφάσεις και προτάσεις και να συνταχθή ένα απαντητικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Ευχαριστώ.

Προηγούμενη σελίδα