ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Συγχαρητήρια Ἐπιστολή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου πρός τόν νεοεκλεγέντα Πατριάρχη τῶν Σέρβων κ.κ. Εἰρηναῖο

25/1/2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 247


Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἰππεκίου, Μητροπολῖτα Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί Πατριάρχα τῶν Σέρβων, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Ε ἰ ρ η ν α ῖ ε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Πληροφορηθέντες τήν ἐπαξίαν, χάριτι Θεοῦ, ἐκλογήν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τήν Περίβλεπτον καί Πολυεύθυνον θέσιν τοῦ Προκαθημένου τῆς ἐν Σερβία συνεκλεκτῆς, εὐχόμεθα ἐξ ὅλης καρδίας ὅπως ὁ θεῖος τῆς Ἐκκλησίας Δομήτωρ ἀναδεικνύῃ Ὑμᾶς φάρον ἀειλαμπῆ τῶν Ἱερῶν Παραδόσεων ἐν τῇ κατά Σερβίαν Ἐκκλησίᾳ, χαριζόμενος τήν πρωθιεραρχικήν ποιμαντορίαν Ὑμῶν μακράν καί γαληνιώσαν, ἄληστον τοῖς ἐπιγιγνομένοις μνήμην καταλιμπάνουσαν.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι καί αὖθις φιλαδέλφως τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν.

Προηγούμενη σελίδα