ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Προσφώνησις κατά την εν τη Ιερά Συνόδω υποδοχήν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καρελίας και πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος (3/11/09)

3/11/2009

Σεβασμιώτατε και λίαν αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, Αρχιεπίσκοπε Καρελίας και Πάσης Φινλανδίας, κ. Λέον,

Έχομεν οι συν εμοί Σεβασμιώτατατοι Μητροπολίται - Μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου - και η ημετέρα ταπεινότης, την εξαιρετικήν χαράν και τιμήν να υποδεχόμεθα σήμερον εις τον επισημότατον τούτον τόπον της εν Ελλάδι αγιωτάτης Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας την Υμετέραν Θεοτίμητον Σεβασμιότητα, τον διαπρεπή πρωθιεράρχην και δεξιόν οιακοστρόφον της αγιωτάτης εν Φινλανδία Εκκλησίας, μιας Εκκλησίας, η οποία από του έτους 1923 αποτελεί σέμνωμα και καύχημα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως μία των αυτονόμων Εκκλησιών των ανηκουσών εις το κλίμα Αυτής και η δευτέρα επίσημος Εκκλησία του κράτους της Φινλανδίας.

Αναφωνούμεν μετά του υμνωδού: "Σήμερον η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε". Όντως, το Πνεύμα το Άγιον, εν ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, κατελθόν επί τους αγίους και πανευφήμους Αποστόλους, ανέτρεψε μεν την κατάραν της Βαβέλ και εις ενότητα πάντας εκάλεσε τους αυτούς ορθώς πιστεύοντας Φίννας και Έλληνας και τους λοιπούς, αεί δ' ημίν συμπαραμένον φωτίζει και στηρίζει και αγιάζει τας ψυχάς ημών, οδηγούν εις την αλήθειαν της Ορθοδόξου Πίστεως, ην χάριτι Αυτού κατέχομεν και δι' ης σωζόμεθα.

Σας υποδεχόμεθα εις τα άγια χώματα της Πατρίδος ημών, άτινα εποτίσθησαν δια των τιμίων αιμάτων των Χριστόν ομολογούντων μαρτύρων και νεομαρτύρων της πίστεώς μας, όπως ακριβώς συνέβη και εις την Πατρίδα της Υμετέρας Σεβασμιότητος, την Φινλανδίαν, η οποία κατά τον 11ον αιώνα εδέχθη τα σπέρματα της αγίας και αμωμήτου Ορθοδόξου Πίστεως. Μεταξύ των ευλογημένων σπορέων του Λόγου του Θεού την εποχήν εκείνην εις την Καρελίαν υπήρξεν και ο έλλην μοναχός και ιδρυτής της Ιεράς και ιστορικής Μονής Βάλαμο, Άγιος Σέργιος. Οι Ορθόδοξοι Καρελιανοί, αποδεχόμενοι την αλήθειαν του Χριστού, παρά τας εκ των ποικίλων πολέμων ερημώσεις και εκ μέρους των ετεροδόξων απηνών διωγμών, έμειναν στερρώς αμετακίνητοι εις αυτήν, προτιμήσαντες όπως αναλώσωσι το αίμα των υπέρ του Χριστού παρά αρνούμενοι Αυτόν, να επιτύχουν πρόσκαιρον μισθαποδοσίαν. Τοιουτοτρόπως η Αγία μας Ορθοδοξία έφθασε και εστερεώθη εις τα πλέον βόρεια σύνορα της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Τω όντι, χάρις εις τας προσευχάς και τους πόνους των της Ορθοδόξου πίστεως ημών κοινών Μαρτύρων και Ομολογητών, εκαλλιεργήθη η εκ της αθεΐας και ειδωλομανίας εκχερσωμένη γη μας. Χάρις εις τα αίματα αυτών, το δένδρον της αγίας ημών Εκκλησίας ήπλωσε τας αναδενδράδας αυτού και εκάλυψε τα όρη του Θεού εις όλα τα πλάτη της γης. Χάρις εις τους ευχύμους του δένδρου τούτου καρπούς, ποικίλοι και διαφορώτατοι λαοί από των μακρών της αρχαιότητος αιώνων και έως της σημερον υμνούμεν "εν ενί στόματι και μια καρδία" "τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού".

Σας ευχαριστούμεν δια την μεγίστην χαράν, την οποίαν μας εδώκατε, αποδεχθέντες την πρόσκλησιν ημών, όπως επισκεφθήτε την αγίαν ημών Εκκλησίαν και την ευλογημένην ταύτην ευκαιρίαν ίνα απολαύσωμεν της μεθ' Υμών εν πνεύματι αγάπης Χριστού, αδελφικής συναναστροφής. Δι' ο και αναφωνούμεν: "Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου".

Τέλος, Σεβασμιώτατε, επιτρέψατέ μοι, κατά Συνοδικήν Απόφασιν, να επιδώσω εις Υμάς τον Μεγαλόσταυρον του Αγίου Αποστόλου Παύλου, εις αναγνώρισιν πάντων όσα έχετε επιτελέσει υπέρ της εν Φινλανδία Ορθοδόξου Εκκλησίας και δι' αυτής υπέρ της ανά την Οικουμενήν Ορθοδοξίας.

Προηγούμενη σελίδα