ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Ομιλία Μακαριωτάτου κατά το προς τιμήν αυτού επίσημο γεύμα υπό του γενικού προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια (22/6/2009)

22/6/2009

Μακαριώτατε ἅγιε ἀδελφὲ καὶ ἐν Κυρίῳ συλλειτουργέ,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς,
᾿Εξοχώτατε κ. ῾Υφυπουργέ,
᾿Εντιμότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε,
᾿Αγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Κυρίες καὶ κύριοι,
Μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἰδιαίτερη τιμὴ ἐπισκεπτόμαστε σήμερα τὴν Προξενικὴ κατοικία τῆς ῾Ελλάδος στὴν ᾿Αλεξάνδρεια, ὕστερα ἀπὸ τὴν εὐγενικὴ πρόσκληση τοῦ κ. Γενικοῦ Προξένου, τόσο πρὸς τὴν ταπεινότητά μου, ὅσο καὶ πρὸς τὰ μέλη τῆς Συνοδείας μου.
Μὲ μεγάλη ὅμως συγκίνηση ἱστάμεθα στὸν ἱστορικὸ αὐτὸ χῶρο τοῦ οἰκουμενικοῦ ῾Ελληνισμοῦ, σ’ ἕναν χῶρο σημαντικῶν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀναμνήσεων γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ σημαντικὸ διαχρονικὰ ῾Ελληνισμὸ τῆς ὄμορφης ᾿Αλεξάνδρειας. ῎Εχουν ἀφήσει ἔντονη τὴ σφραγίδα τους οἱ μεγάλες μορφὲς τῶν εὐεργετῶν τοῦ γένους, τῶν τιτάνων τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν γένει ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς ἀρχαίας Μητροπόλεως αὐτῆς, ἀφήνοντας μέχρι καὶ σήμερα τὶς ἀποχρώσεις τους πρὸς τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν.
Αἰσθάνεται κανεὶς ἰδιαίτερη ὑπερηφάνεια στοὺς χώρους αὐτοὺς γιὰ τὴν ταυτότητά του, γιὰ τὸν πολιτισμὸ ποὺ τὸν χαρακτηρίζει, γιὰ τὴ συνεχῆ παρουσία του στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ταυτόχρονα αἰσθάνεται καὶ τὴν εὐθύνη τῆς βαριᾶς αὐτῆς παρακαταθήκης τόσο γιὰ τὸ προσωπικό, ὅσο καὶ καὶ γιὰ τὸ συνολικὸ μέλλον ὑμῶν τῶν ῾Ελλήνων. Εἶναι ἴσως εὐκολότερο γιὰ τοὺς περισσοτέρους σήμερα νὰ ἀναπολοῦν παλαιὲς δόξες καί τιμὲς καὶ νὰ ἀναπαύονται στὶς δάφνες τοῦ παρελθόντος, δὲν πρέπει ὅμως νὰ ξεχνᾶμε τὴν πορεία τῆς «ἀνθρωπίνης ἁλυσίδος» τοῦ ἔθνους μας καὶ τὸ χρέος ποὺ ἔχουμε. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ θεωρῶ πὼς καίριο καὶ σημαντικὸ ρόλο καλεῖται νὰ διαδραματίσει ἡ παιδεία καὶ ὁ γενικότερος σκοπὸς ποὺ αὐτὴ ἔχει στὴ σημερινὴ ῾Ελλάδα. ῾Η συνάντηση Χριστιανισμοῦ καὶ ῾Ελληνισμοῦ εἶναι ἕνα πρώτης τάξεως παράδειγμα ποὺ ἐμφανίζει τὸ πλαίσιο ἀμοβαίων ἐπιδράσεων. ῾Ο ῾Ελληνισμὸς ἐπιδρᾶ καταλυτικὰ μὲ τὴν γλώσσα του, ἡ ὁποία μεταφέρει καὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ συγκροτοῦν τὸν πολιτισμό του (παιδεία, φιλοσοφία, ἐπιστῆμες, τέχνη, θεσμοί, κοινωνικὲς ἀξίες κ.λπ.). ῾Ο Χριστιανισμός μὲ ὄχημα τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ παιδεία προβαίνει στὴν ἐπεξεργασία καὶ εἰσαγωγὴ καινοτόμων ἀντιλήψεων γιὰ τὸν Θεό, τὸν κόσμο, τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἱστορία, τὴν κοινωνία, τὴν ἀνθρωπότητα κ.ἄ., ἐπιδρώντας μὲ τὴ σειρά του μέσα στὸν ῾Ελληνισμό. Πρόκειται γιὰ ἕνα πλέγμα σχέσεων, ἡ σπουδὴ τοῦ ὁποίου εἶναι καὶ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐργώδης, ἀλλὰ καί βαρυσήμαντη γιὰ τὴν ἐξέλιξη καὶ πορεία τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ. Σ’ αὐτὴν τὴν συνάντηση, αἰῶνες τώρα, δημιουργήθηκε ἡ λεγόμενη σχέση, ἡ ἁρμονικὴ δηλαδὴ σύζευξη, Χριστιανισμοῦ καὶ ῾Ελληνισμοῦ, μία σχέση ποὺ ὑπηρετεῖ τὸν πανανθρώπινο πολιτισμὸ καὶ ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ πλαίσιο γιὰ μία ἐπιτυχημένη προσπάθεια παιδείας σὲ κάθε ἐποχή. Σ’ αὐτὸ τὸ πεδίο μεγαλούργησαν οἱ σημαντικὲς μορφὲς τῶν προγόνων μας στὴν ᾿Αλεξανδρινὴ γῆ καὶ σ’ αὐτὸ τὸ πεδίο δίνουν τὴ μάχη οἱ σημερινοὶ συμπολίτες μας στὴν μητέρα πατρίδα, ἔχοντας ἀνάγκη ἀπὸ τὴ δική μας στήριξη καὶ ἐνίσχυση μὲ αἰσθήματα ταπείνωσης καὶ ἀγάπης ἀλλὰ καὶ συναίσθηση τῆς πραγματικότητος ποὺ ὅλοι ζοῦμε καθημερινά. ῎Ισως τὰ πολλὰ καὶ εὔκολα λόγια καὶ οἱ μεγάλες ἐξαγγελίες νὰ προκαλοῦν πρόσκαιρο ἐντυπωσιασμό, ὅμως ὁ κόσμος ἔχει περισσότερη ἀνάγκη ἀπὸ ταύτιση λόγων καὶ ἔργων καὶ ὄχι ἀπὸ δημαγωγίες καὶ πυροτεχνήματα.
Θέτοντας αὐτοὺς τοὺς ἁπλοὺς προβληματισμοὺς καὶ ἔχοντας μεστὴ τὴν καρδιά μου ἀπὸ συναισθήματα εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ αὐτὴ ἀτμόσφαιρα, ὑψώνω τὸ ποτήριο εὐχόμενος ὁλόψυχα, κ. Γενικὲ Πρόξενε, καλὴ ἐπιτυχία στὸ ἔργο σας καὶ στὴν ἐνταῦθα ἀποστολή σας.

Προηγούμενη σελίδα