ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα στην Ημερίδα για Ευρωπαϊκά Θέματα στη Βέροια (2009)

3/6/2009

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Υ

ΣΤHN ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΕΡΟΙΑ (2 – 06 - 2009)


Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί λοιποί ἐκλεκτοί Σύνεδροι τῆς Ἡμερίδας Στελεχῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Θεσσαλίας καί Κεντρικῆς Μακεδονίας.

«Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» (κεφ. 16-8) διαβάζουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί παρατηροῦμε μέ δέος ὅτι τό Ἅγιο Πεῦμα ἐμπόδισε τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά συνεχίσει τήν πορεία του στή Μικρά Ἀσία καί ἐνῶ εὑρίσκετο στήν Τρωάδα τόν ἀπέστειλε στή Μακεδονία γιά νά κηρύξει τό Εὐαγγέλιο στόν Ἑλληνισμό καί στήν Εὐρώπη.

Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ἡ Ἐλλάδα γίνεται ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Χριστιανικοῦ μηνύματος σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ἡ Εὐρώπη βαπτίζεται σέ «πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον»!

Οἱ ρίζες τῆς Εὐρώπης καί τοῦ πολιτισμοῦ της εἶναι ἀναμφίβολα Χριστιανικές, ἔστω κι ἄν ὁρισμένοι σήμερα τίς ἀμφισβητοῦν.

Ἡ ἔμφαση, τήν ὁποία δίδει σήμερα ἡ Εὐρώπη στά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, εἶναι καί αὐτή μία ἀπόδειξη τῆς Χριστιανικῆς κληρονομιᾶς της.

Ὡρισμένοι νεοέλληνες διανοούμενοι νομίζουν ὅτι ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη εἶναι ἕνας πολιτικοοικονομικός χῶρος ὅπου ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἀπαγορευμένος. Μεγάλοι ὅμως δια-νοητές τῶν νεωτέρων χρόνων, ὅπως ὁ Ἄγγλος ποιητής Τόμας Ἔλλιοτ, ὁ Γάλλος διανοητής Πώλ Βαλερύ, ὁ Ἕλληνας πολυ-γραφότατος φιλόσοφος καί κοινωνιολόγος Παναγιώτης Καν-ελλόπουλος κ. ἄ., ὁμολογοῦν ὅτι τά τρία πνευματικά θεμέλια τῆς σημερινῆς Εὐρώπης εἶναι ἡ Χριστιανική Πίστη, ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία καί τό Ρωμαϊκό ἤ ὀρθότερα Βυζαντινο- ρρωμαϊκό Δίκαιο.

Στήν ἐποχή μας ἡ προσπάθεια συνεργασίας τῶν εὐρω-παϊκῶν λαῶν λαμβάνει τή μορφή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ χῶρες πού μετέχουν ἀναζητοῦν κοινές λύσεις σέ πολλά προβλήματα, χωρίς ὅμως νά χάνουν τήν ἐθνική, θρησκευτική καί πολιτιστική τους ταυτότητα. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πιστεύουμε ὅτι αὐτή ἡ συνεργασία δέν πρέπει νά περιορίζεται στήν κοινή ρύθμιση οἰκονομικῶν καί πολιτικῶν ζητημάτων, ἀλλά νά προχωρεῖ στήν εὐρύτερη ἀλληλογνωριμία καί ἀλληλοκατανόηση μεταξύ λαῶν καί πολιτισμῶν, ἐπιπλέον δέ νά ἐπιδεικνύει εὐαισθησία καί ἀνθρωπιά πρός τούς οἰκονομικά ἀσθενέστερους. Ἡ Εὐρω-παϊκή Ἕνωση λοιπόν λειτουργεῖ μέ νόμους, κανονισμούς, δια-δικασίες καί κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν εἰδικές γνώσεις καί συνεχῆ ἐνημέρωση.

Σᾶς Εὐλογῶ ἑπομένως καί χαιρετίζω τήν ὅλη προσπάθεια πού καταβάλλει ὁ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τά μέλη Αὐτῆς, γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Στελεχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί θεμάτων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, σέ συνεργασία μέ τά Γραφεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στήν Ἀθήνα ὡς δέ καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα, ὁ ὁποῖος προθύμως ἐδέχθη τήν διοργάνωση τῆς Ἡμερίδος αὐτῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή Του καί κατέβαλε κάθε φιλότιμη προσπάθεια γιά τήν ἐπιτυχία τῆς διεξαγωγῆς Αὐτῆς.

Μέ αὐτά τά λόγια εὔχομαι ὅ,τι ἀγαθόν καί εὐάρεστον «τῷ Κυρίῳ ἐν οἷς πράττομεν».


† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Προηγούμενη σελίδα