ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμά του Αρχιεπισκόπου στην Ημερίδα των Ευρωπαϊκών Θεμάτων στις Σέρρες (17 Φεβρουαρίου 2009)

18/2/2009

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ

17 Φεβρουαρίου 2009Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἐκλεκτοί Σύνεδροι τῆς Ἡμερίδος Στελεχῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Μακεδονίας καί Θράκης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Κατά τό παρελθόν, κοινό ὁπωσδήποτε χαρακτηριστικό τῶν σχέσεων μεταξύ κρατῶν καί ἐθνῶν ὑπῆρξε ἡ ἄγονη ἐν πολλοῖς καί στείρα ἀντιπαράθεση λόγῳ τῶν πολιτισμικῶν, πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί ἄλλων ἰδιαιτεροτήτων τους. Αὐτές οἱ διαφορές, ὅμως σήμερα, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη περίοδο, ἐκδηλώνονται μέ τόση ἔνταση, πού ἐπιβάλλει μία ἄμεση καί ριζική ἀνατοποθέτηση τῶν ἡγετῶν καί τῶν λαῶν, ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων καί τῶν ἐνεργειῶν γιά τήν μείωση τῶν ἐντάσεων καί τόν περιορισμό τῶν τραγικῶν συνεπειῶν.

Σ’αὐτό θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι συμβάλλει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Γιά τήν Ἐκκλησία ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν εἶναι μόνον μία πολιτικο-οικονομική συνεργασία ὁρισμένων κρατῶν. Ἄν ἦταν κάτι τέτοιο, ἡ Ἐκκλησία δέν θά εἶχε λόγους νά τήν παρακολουθεῖ καί νά ἀξιοποιεῖ τίς ὅποιες προσπάθειές της. Ἡ Εὐρώπη ὡς πολιτισμικός χῶρος εἶναι τό πνευματικό ἀνάστημα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γι’ αὐτό λοιπόν ἡ ὑπεράσπιση τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἑνότητας γιά τήν Ἐκκλησία, δέν εἶναι πολιτική πράξη ἀλλά πνευματικό καθῆκον. Γιά τήν διαφύλαξη τοῦ στόχου αὐτοῦ, προτεραιότητα ἔχει ἡ διαφύλαξη τῆς πνευματικῆς ἑνότητας κάθε λαοῦ καί ὁ σεβασμός τῆς ἰδιοπροσωπίας του, καί ὅπως χαρακτηριστικά εἶχε πεῖ ὁ κ. Ζάκ Ντελόρ: «ἐάν γιά νά ἔχουμε τήν Ἕνωση θά πρέπει νά ἐξαφανίσουμε τήν ἰδιοπροσωπία τῶν μελῶν της, τότε ἡ Ἕνωση θά πάψει νά εἶναι Εὐρωπαϊκή». Βασικό μέλημα ὅλων μας λοιπόν, εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρώπης, μιᾶς Εὐρώπης πού δέν θά ἰσοπεδώσει τίς διαφορές τῶν λαῶν, δέν θά ξεχάσει τίς παραδόσεις τους, ἀλλά θά ὠφεληθεῖ ἀπό τήν πολυμορφία τους. Θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ἐμεῖς πλέον οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες, ὅτι οἱ λαοί ἑνώνονται μόνον ὅταν συνδεθοῦν μέ πνευματικούς δεσ-μούς.

Μέ αὐτές τίς προοπτικές καί ἀγαθές θέσεις καί προτάσεις καλούμαστε νά σφυρηλατήσουμε, ὄχι μόνον τήν ἑνότητα τῆς πίστεως, ἀλλά καί τήν ἑνότητα τῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας καί προκοπῆς, σέ ὅ,τι μᾶς προσφέρεται ὡς χάρισμα, δωρεά καί εὐκαιρία παραγωγικῆς διαδικασίας μέσα στή Εὐρωπαϊκή Κοινωνία πού ζοῦμε.

Σᾶς Εὐλογῶ λοιπόν καί χαιρετίζω τήν ὅλη προσπάθεια πού καταβάλλει ὁ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τά μέλη Αὐτῆς, γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Στελεχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί θεμάτων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, σέ συνεργασία μέ τά Γραφεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στήν Ἀθήνα ὡς δέ καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, ὁ ὁποῖος προθύμως ἐδέχθη τήν διοργάνωσιν τῆς Ἡμερίδος αὐτῆς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν Του καί κατέβαλε κάθε φιλότιμον προσ-πάθειαν δία τήν ἐπιτυχίαν τῆς διεξαγωγῆς Αὐτῆς.


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα