ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ (29 Σεπτεμβριου 2022)

29/9/2022

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα
Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεῆμον,
Τοποτηρητὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας
Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρε,
Ἐκπρόσωπε τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
Σεβασμιώτατοι ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοί,
Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς καί περιπύστου Μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης, μετὰ τῆς Τιμίας συνοδείας Σας,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες,
Εὐλογημένε καὶ ἠγαπημένε λαὲ τοῦ Κυρίου,

Μετὰ πολλῆς ἐν Κυρίω ἀγαλλιάσεως καὶ βαθείας συγκινήσεως Σᾶς ἀπευθύνουμε τὸ παρὸν Συνοδικὸ Μήνυμα, διὰ τοῦ ὁποίου συμμετέχουμε στὴν πνευματικὴ χαρμολύπη ποὺ αἰσθάνεται ὅλος ὁ Δραμινὸς Λαός, ὅλη ἡ Βόρειος Ἑλλάδα μας, ὅλη ἡ Πατρίδα μας κατὰ τὴν παροῦσα ἱστορικὴ ἡμέρα.

Ἡμέρα πένθους, μνήμης, περισυλλογῆς καὶ τιμῆς πρὸς τὰ θύματα τῆς σφαγῆς τῆς Δράμας τοῦ ἔτους 1941. Καὶ παράλληλα ἡμέρα πνευματικῆς χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς παραδόσεως καὶ παραλαβῆς ἀπὸ τὸ Μουσεῖο Βίβλου τῆς Οὐάσιγκτον ἑνὸς σπουδαίου ἐκκλησιαστικοῦ, ἐθνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ κειμηλίου. Πρόκειται περὶ τοῦ χειρογράφου Εὐαγγελισταρίου, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται στὰ τέλη τοῦ 10ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰῶνα, πού, δυστυχῶς, εἶχε κλαπεῖ μαζὶ μὲ ἄλλα πολλὰ ἀρχαῖα χειρόγραφα καὶ πολύτιμα ἐκκλησιαστικὰ ἀντικείμενα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰκοσιφοινίσσης, τὸν Μάρτιο τοῦ 1917, ἀπὸ Βουλγάρους στρατιῶτες, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρώτης Βουλγαρικῆς κατοχῆς.

Ἀπὸ τοῦ ἔτους 2014 ἀνήκει στὴν ἰδιωτικὴ συλλογὴ τοῦ ὡς ἄνω Μουσείου τῆς Βίβλου, ἐνῶ προσφάτως ἀποφασίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἐλλογιμώτατο κ. Jeffrey Kloha, Πρόεδρο τοῦ Μουσείου, ἡ ἐπιστροφή του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰκοσιφοινίσσης Δράμας.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συγχαίρει θερμῶς καὶ εὐχαριστεῖ ἐγκαρδίως τὸν κ. Kloha γιὰ τὴν γενναία καὶ δίκαια ἀπόφασή του.

Ὡσαύτως, εὐχαριστίες ὀφείλονται στὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη γιὰ τὴν συμβολή του στὸ εὐτυχὲς γεγονός, καθὼς καὶ πρὸς ὅλους ὅσοι παντοιοτρόπως ἐργάσθηκαν γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος Εὐαγγελισταρίου. Καί, βεβαίως, κατὰ τὴν ἱστορικὴ αὐτὴν ἡμέρα εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν θυμηθοῦμε εὐγνωμόνως καὶ προσευχητικῶς τὴν μορφὴ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δράμας κυροῦ Παύλου, ὁ ὁποῖος κατέβαλε σύντονες καὶ ἀγωνιώδεις προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλαπέντων ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἐθνικῶν μας κειμηλίων. Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι αὐλιζόμενος στὶς οὐράνιες Μονὲς θὰ συγχαίρει σήμερα καὶ θὰ ἀγάλλεται μαζί μας.

Ἀγαπητοί μου, ὁ ἐπαναπατρισμὸς τοῦ Εὐαγγελισταρίου συνιστᾶ πράξη ἀποκαταστάσεως καὶ δικαιοσύνης. Τὸ ἱερὸ αὐτὸ κειμήλιο ἀποτελεῖ ἀναφαίρετο κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης. Πρόκειται περὶ μιᾶς μεγάλης εὐλογίας τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρὸς τὴν μοναστικὴ ἀδελφότητα, τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δράμας, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλον τὸν χριστιανικὸ κόσμο. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ οἱ κλαπέντες ἐκκλησιαστικοὶ θησαυροὶ νὰ ἐπιστρέφουν ἐπισήμως στὸν χῶρο ὅπου ἀνήκουν καὶ νὰ εἶναι στὴν διάθεση τῶν μελετητῶν τῆς ἱστορίας, τῆς τέχνης καὶ πρώτιστα τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι περιβάλλουν τὰ ἱερά μας κειμήλια μὲ σεβασμό, εὐλάβεια καὶ τιμή.

Εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ συνεργήσει καὶ νὰ φωτίσει τοὺς ἁρμοδίους γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ καὶ ἄλλων κλαπέντων κειμηλίων μας.

Μετὰ θερμοτάτων εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Προηγούμενη σελίδα