ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2022-2023

8/9/2022

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα, στό ξεκίνημα μίας νέας σχολικῆς χρονιᾶς, θέλω νά μοιραστῶ μαζί σας ἕναν ἀριθμό: 258 ἑκατομμύρια παιδιά καί νέοι σέ ὅλο τόν κόσμο δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά βρεθοῦν στό Σχολεῖο καί σέ ἀσφαλεῖς συνθῆκες μάθησης . Κύριες αἰτίες γι' αὐτό εἶναι ὁ πόλεμος, ἡ βία, οἱ φυλετικές διακρίσεις, ἀλλά καί ἡ ἔλλειψη πόρων στίς χῶρες τους γιά νά μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία. Τό μέλλον αὐτῶν τῶν παιδιῶν φαντάζει ζοφερό. Εἶναι ἐξαιρετικά ἀβέβαιο πόσοι θά καταφέρουν νά ἀπολάβουν τούς καρπούς τῆς μόρφωσης. Τό μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι αὐτά τά παιδιά θά προτιμοῦσαν νά βρίσκονται στή θέση σας αὐτή τή στιγμή, νά χαίρονται τήν εἰρήνη καί τή δυνατότητα νά ὀνειρεύονται τό μέλλον.

Μποροῦμε νά κάνουμε κάτι; Ἡ ἀπάντηση δέν εἶναι ἁπλή. Ὡστόσο δέν θά πάψουμε νά ἀγωνιζόμαστε. Ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τή δική μας ζωή. Πόσο ἀνεχόμαστε τή βία; Πόσο ἀγωνιζόμαστε γιά τήν εἰρήνη; Πόσο προσπαθοῦμε νά ἀποδεχθοῦμε τό διαφορετικό; Τά λυπηρά φαινόμενα τῆς ἐνδοοικογενειακῆς καί τῆς ἐνδοσχολικῆς βίας ὁρίζουν τήν εὐθύνη μας καί τίς προσπάθειές μας γιά ἕναν καλύτερο κόσμο, τόν δικό μας κόσμο, ὅπου ἡ βία δέν ἔχει καμία ἀπολύτως θέση.

Τό Σχολεῖο εἶναι ἕνας τόπος συνάντησής μας μέ πολλούς ἀνθρώπους. Ἀπό τό πόσο μποροῦμε νά ἀνεχθοῦμε καί νά ἀποδεχθοῦμε τή διαφορετικότητα τοῦ συμμαθητῆ καί τοῦ καθηγητῆ μας, ἀπό τό πόσο μποροῦμε νά τούς καταλάβουμε, ξεκινᾶ ἡ εἰρήνη ἤ ὁ πόλεμος στή ζωή μας, ἡ ἀγάπη καί ὄχι ἡ βία. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι τό Σχολεῖο εἶναι ἕνα μικρό ἐργαστήρι εἰρήνης γιά ὅλους μας.

Εἴμαστε πολύ εὐλογημένοι καθώς ζοῦμε σέ ἕναν τόπο, ὅπου μποροῦμε ἐλεύθερα νά ἐκφράσουμε τίς ἰδέες καί τίς διαφωνίες μας. Ὑπάρχουν θεσμοί καί ἀξίες πού μᾶς προστατεύουν. Γι' αὐτά ἀγωνίστηκαν καί οἱ πρόγονοί μας, γι' αὐτά ἀγωνιζόμαστε κι ἐμεῖς σήμερα.
Ἔτσι, λοιπόν, κάθε φορά πού σκεπτόμαστε «ἄλλη μιά μέρα στό σχολεῖο», ἄς κάνουμε μιά μικρή προσευχή: Νά φέρνουμε στό νοῦ μας ὅλα ἐκεῖνα τά παιδιά, πού ἐπειδή ἔτυχε νά γεννηθοῦν σέ ἐμπόλεμες ἤ προβληματικές περιοχές, δέν εἶναι σίγουρο ὅτι μποροῦν κάθε πρωί νά ξεκινήσουν γιά τό σχολεῖο. Καί ἡ προσευχή μας νά γίνεται πράξη. Νά γίνεται ἀγῶνας γιά τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου. Ἀγῶνας γιά νά ἀδράξουμε τήν ὀμορφιά τῆς ἡμέρας. Ἀγῶνας γιά εἰρήνη καί καλοσύνη.

Σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Ὁ Χριστός μας, πού καλεῖται «ἄρχων τῆς εἰρήνης», νά πλημμυρίζει πάντοτε μέ τό φῶς Του τίς ψυχές σας.


Μέ ἄπειρες εὐχές καί πολλή ἀγάπη,


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Προηγούμενη σελίδα