ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός στήν διαδικτυακή ἐκδήλωση πού διοργανώνει τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Φωτίου

5/2/2022

Πανιερώτατε Μητροπολῖτα Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη,
Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
κ. Μᾶρκε,
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανέ,
Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης,
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά πολλῆς ἐν Κυρίῳ χαρᾶς ἀπευθύνει πρός ὅλους Σας ἐγκάρδιες εὐχές καί συγχαρητήριες προσρήσεις γιά τό παρόν διαδικτυακό Συνέδριο, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί Προστάτου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.
Ὁ Ἅγιος Φώτιος διακρίθηκε, ὡς γνωστόν, σέ ὅλους τούς τομεῖς στούς ὁποίους δραστηριοποιήθηκε. Ἄριστος γνώστης τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, Θεολόγος μέ τήν βαθύτερη ἔννοια τῆς λέξεως αὐτῆς, βαθυνούστατος μελετητής τῆς χριστιανικῆς Γραμματείας, τῆς πατερικῆς σοφίας καί, πρώτιστα, τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Ἱκανώτατος πολιτικός καί διπλωμάτης, ἄνθρωπος πλουτισμένος μέ κριτική ἱκανότητα καί σπάνια ὀξυδέρκεια. Καί, πλήν αὐτῶν, ἀληθινός Χριστιανός, ἀφοσιωμένος παιδιόθεν στήν Ἐκκλησία, τήν προσευχή, τήν ἄσκηση, τήν πνευματική ζωή.
Ὁ Ἱερώτατος Φώτιος ἀνέτειλε ὡς ἀστήρ ἑωθινός στό νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας καί φώτισε τήν ζωή καί τήν πορεία τῶν πιστῶν μέ τό ἦθος καί τήν πίστη του, τήν προσήλωσή του στήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ὀρθοπραξία τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἀποστολική του δράση καί τούς συνεχεῖς ἀγῶνες του.
Φωτώνυμος, φωτολόγος καί φωτοπάροχος ἀκτινοβολοῦσε φῶς Χριστοῦ, ἁγιότητα καί χάρη Θεοῦ, λογιότητα καί μετριοφροσύνη.
Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ παροῦσα διαδικτυακή ἐκδήλωση ναί μέν δέν θυμίζει τούς πρό τῆς πανδημίας λαμπρούς ἑορτασμούς τῆς φωτοφόρου μνήμης του, ὅμως ἀποτελεῖ μία ἀξιέπαινη προσπάθεια τιμῆς τῆς ἡγιασμένης μορφῆς του.
Ὡς ἐκ τούτου, ἐκφράζουμε θερμές εὐχαριστίες πρός τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος, στό πλαίσιο τῶν καθηκόντων του ὡς Διευθυντοῦ τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἶχε τήν πρωτοβουλία γιά τήν διοργάνωση τῆς παρούσης ἐκδηλώσεως, σέ συνεργασία μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανό καί τήν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. Εὐχαριστίες ἀνήκουν καί στούς ἐκλεκτούς συνεργάτες τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου, οἱ ὁποῖοι πάντοτε μέ ζῆλο καί θέρμη ἀναλαμβάνουν τήν ἐπιστημονική ὑποστήριξη τῶν κατά καιρούς διοργανουμένων Συνεδρίων.
Προσέτι, ἐγκάρδιες εὐχαριστίες ὀφείλονται στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος πρόκειται νά παρουσιάσει τό θέμα «Ἐκκλησία καί Βιβλιοθῆκες».
Ἐν κατακλεῖδι, εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας πλήρη ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως, πλούσιον ἀμητόν καί πᾶσαν εὐλογίαν ἐκ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων.


Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν διαπύρων


† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα