ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή συμπαράστασης στον Λαό της Ουκρανίας

2/3/2022

Ἀριθ. Πρωτ. 1165

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Ἐπιφάνιε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐν προσευχῇ ἀδιαλείπτῳ καί συνοχῇ καρδίας παρακολουθοῦμεν μετά πολλῆς προσοχῆς ὅσα κατ᾿ αὐτάς τάς ἡμέρας τεκταίνονται εἰς Οὐκρανίαν, ἐκ τῆς πολεμικῆς ἐπιθέσεως καί τῆς βιαίας εἰσβολῆς τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων.

Συμπάσχοντες μετά τοῦ εὐσεβοῦς Ὀρθοδόξου Λαοῦ τῆς Οὐκρανίας κατά τήν νέαν ταύτην ἀργαλέαν δοκιμασίαν καί ἐκφράζοντες τήν ἐκ καρδίας ἀδελφικήν ἡμῶν συναντίληψιν πρός τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα, δηλοῦμεν ἐν ταὐτῷ καί τόν θαυμασμόν ἡμῶν πρός τό ἀκμαῖον καί ἀδούλωτον φρόνημα τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ. Ὁλοψύχως δέ εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν διά τόν φωτισμόν τῶν ἀρξαμένων τήν πολεμικήν ταύτην ἐπιδρομήν καί τήν ἀναθεώρησιν τῶν ἀποφάσεών των, ἵνα ἐπιλέξωσι τήν ὁδόν τῆς εἰρηνικῆς ἐπιλύσεως τῶν ὑπαρχουσῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν δύο λαῶν, τοῦ ρωσικοῦ καί τοῦ οὐκρανικοῦ, ὡς ἐχόντων κατά τήν πλειονοψηφίαν αὐτῶν τήν κοινήν Ὀρθόδοξον πίστιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅθεν, συλλυπούμενοι Ὑμῖν καί τῷ μαρτυρικῷ λαῷ τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, τασσόμεθα ἀλληλέγγυοι πρός Ὑμᾶς καί διαβεβαιοῦμεν περί τῆς ἀμερίστου συμπαραστάσεως καί παντοειδοῦς βοηθείας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τήν χειμαζομένην ἀδελφήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. Ἤδη ἔχομεν θέσει ἁπάσας τάς δομάς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας διά τήν φιλοξενίαν, ἐάν τοῦτο ἀπαιτηθῇ, τῶν ἐξ Οὐκρανίας προσφύγων.

Ἐπί δέ τούτοις, θερμήν ἀναπέμπομεν τήν ἱκεσίαν πρός τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης ἵνα καταπαύσῃ τόν κλύδωνα τόν διασαλεύοντα, ὡς μή ὤφειλε, τήν φιλτάτην Πατρίδα Ὑμῶν καί κατασπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετά βαθείας ἀδελφικῆς ἀγάπης


† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος


Ἀθήνησι, τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2022

Προηγούμενη σελίδα