ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ πρὸς τὸ Πανελλήνιο Συνέδριο Κατηχητῶν στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση

4/12/2021

«Πῶς θά μεταδώσουμε στούς νέους μας τό πνεῦμα καί τό ὅραμα τοῦ 1821»

Λαμία, 4 Δεκεμβρίου 2021Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Φθιώτιδος κ. Συμεὼν
Ποιμενάρχα τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως,
Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε Λαμιέων
καὶ λοιποὶ Ἀξιότιμοι Ἄρχοντες τοῦ Τόπου,
Ἐλλογιμώτατοι Καθηγητές,
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ,
Ἐκλεκτοὶ Σύνεδροι,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας Αὐτῆς ὑπὲρ τῆς φερέλπιδος νεότητος καὶ τῆς μεταδόσεως σὲ αὐτὴν τῆς Εὐαγγελικῆς διδαχῆς, ὡς καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὴν ἱστορία της, ἀποφάσισε, ἔπειτα ἀπὸ πρόταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος, τήν διοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὸ Συνέδριο αὐτό, τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν διακοσιοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἔχει ὡς θέμα:
«Πῶς θά μεταδώσουμε στούς νέους μας τό πνεῦμα καί τό ὅραμα τοῦ 1821»
καὶ πραγματοποιεῖται, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὴν πανδημία, στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ καὶ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, στὴν Λαμία.
Ὁμολογουμένως, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ μεταδώσει ἡ οἰκογένεια, τὸ σχολεῖο, ἡ Ἐκκλησία στοὺς νέους τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὅραμα τοῦ 1821. Οἱ λόγοι εἶναι πολλοὶ καὶ ὁπωσδήποτε θὰ ἀναφερθοῦν κατὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου. Ὅμως εἶναι μεγίστης σημασίας τὸ γεγονὸς ὅτι ὅταν ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, οἱ διδάσκαλοι τῶν νεωτέρων, μελετήσουμε καὶ κατανοήσουμε σὲ βάθος τὴν διαχρονικὴ ἀξία τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ ὁράματος τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἀποκτήσουμε τὴν δυνατότητα νὰ μεταδώσουμε χωρὶς ἀκρότητες καὶ ἐθνικιστικὲς ἀποκλίσεις, ἀλλὰ μὲ διάκριση καὶ σύνεση, μὲ ἐπιστημονικότητα καὶ εὐθυκρισία τοῦτο τὸ πνεῦμα στὶς νεώτερες γενιές, τότε τὸ ἔργο μας θὰ τελεσφορήσει καὶ θὰ ἀποφέρει πλούσιους καρπούς.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀρχαῖος τραγικὸς ποιητὴς ἐπισημαίνει ὅτι «Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν»· δηλαδὴ τυγχάνει καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν διαμόρφωση τῆς ἱστορικῆς καὶ ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν νέων ἡ διδασκαλία κατόπιν ἐνδελεχοῦς σπουδῆς καὶ ἀληθοῦς ἱστορικῆς ἔρευνας. Καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ὀφείλουμε νὰ ἐργασθοῦμε, ἐὰν θέλουμε νὰ ἐμπνέονται οἱ νεώτερες γενιές ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Ἀγῶνα τοῦ 1821. Οἱ προχειρότητες στὴν ἑρμηνεία τῶν γεγονότων καὶ οἱ συναισθηματικὲς ἐξάρσεις δὲν βοηθοῦν τοὺς νέους νὰ ἀγαπήσουν, νὰ κατανοήσουν, νὰ προσλάβουν τὸ βαθύτερο πνεῦμα τοῦ Ἀγῶνα καὶ νὰ τὸ ἀξιοποιήσουν στὴν ζωή τους.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπιθυμοῦμε νὰ συγχαροῦμε θερμὰ τὸν δραστήριο, φιλόκαλο καὶ σεμνὸ Ἱεράρχη τῆς θεοσώστου αὐτῆς Μητροπόλεως, Σεβαμιώτατο κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος δὲν ἐφείσθη κόπου καὶ χρόνου, γιὰ νὰ συμβάλει στὴν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου καὶ νὰ παράσχει φιλοξενία σὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ Συνέδρων.
Ὁμοίως συγχαίρουμε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο, Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, γιὰ τὴν ἄριστη διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου, ὅπως καὶ ὅλους ὅσοι συνήργησαν ποικιλοτρόπως. Εὐχαριστοῦμε καὶ συγχαίρουμε τοὺς ἐλλογιμωτάτους Εἰσηγητὲς καί, βεβαίως, τοὺς ἀγαπητοὺς Συνέδρους – Κατηχητές, οἱ ὁποῖοι εἶναι πολύτιμοι συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας στὸ κατηχητικὸ καὶ ποιμαντικό Της ἔργο.
Εὐχόμαστε δὲ αἴσια τὴν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, πλούσια τὴν εὐλογία καὶ τὴν χάρη παρὰ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων· ὑγεία καὶ κάθε ἄλλη ἀγαθοδωρία, ἐν ὄψει τῶν ἐπικειμένων ἑορτῶν τῆς Ἁγίας Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Μὲ πατρικὴ ἀγάπη, στοργὴ καὶ ἐγκάρδιες εὐχὲς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα