ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός στήν Ἡμερίδα τῶν στρατιωτικῶν Ἱερέων τήν 28η Ὀκτωβρίου 2010

28/10/2010

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
κ. Ἀρχηγέ ΓΕΕΘΑ,
κύριοι Ἀξιωματικοί,
ἀγαπητοί Πατέρες,

Χαίρομαι γιά τήν παρουσία μου στήν πρώτη Σύναξη καί Ἡμερίδα τῶν Κληρικῶν πού ὑπηρετοῦν στόν Στρατό καί τήν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία, ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν εὐθύνη γιά τήν διοργάνωση ἀνέλαβε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων, σέ συνεργασία μέ τήν Θρησκευτική Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε τήν διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας, γιατί προσδοκᾶ ὅτι θά ἐξαχθοῦν σημαντικά συμπεράσματα γιά τήν καλύτερη ποιμαντική διακονία σας στό Στράτευμα.

Ἀπασχόλησε σοβαρά τόσο τήν Ἱερά Σύνοδο ὅσο καί τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἡ διοργάνωση τῆς Ἡμερίδας αὐτῆς. Ὁ πρωταρχικός λόγος εἶναι ἡ ἀγάπη καί πρός τούς Ἱερεῖς πού ὑπηρετοῦν στό Στράτευμα καί πρός αὐτά τά στρατευμένα παιδιά τῆς Πατρίδος μας.
Παρῆλθε ἱκανό χρονικό διάστημα κατά, τό ὁποῖο μελετᾶμε τήν διοργάνωση τῆς παρούσης Ἡμερίδας, διότι δέν ἐπιθυμούσαμε οὔτε τήν ἄκαιρη παρέμβασή μας στό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖτε, ἀλλά οὔτε καί τήν μακρόθεν θέασή του, πράγμα πού θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς ἀδιαφορία τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας γιά σᾶς. Ἄλλωστε στό ἄρθρο 2 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαλαμβάνεται ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεργάζεται μετά τῆς Πολιτείας, προκειμένου περί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς τά ... τῆς ἐν τῷ στρατεύματι Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας».

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ποιμαντική σας διακονία στό Στράτευμα ἔχει μιά ἰδιαιτερότητα. Εἶσθε Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἔχετε κανονική Ἱερωσύνη, τήν ὁποία λάβατε ἀπό τούς Ἐπισκόπους, ἀλλά ἐργάζεσθε στόν Στρατό ὑπό εἰδικούς Κανονισμούς, ὁπότε ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη διάκριση καί ποιμαντική μέριμνα. Πάντως, δίδεται σήμερα ἡ δυνατότητα νά ὑπάρχει αὐτή ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ μας, νά ἀκουσθοῦν ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις καί νά γίνει ἐποικοδομητική συζήτηση.

Εἶναι γνωστή, ἀπό διάφορες μελέτες, ἡ ἱστορία τῶν Χριστιανῶν Ἱερέων στόν Στρατό, ἀπό τά πρῶτα μαρτυρικά χρόνια τῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν βυζαντινή περίοδο καί κατά τούς ἐθνικούς ἀγῶνες πρό καί μετά τήν Ἐθνεγερσία τοῦ '21, ἀλλά καί πρόσφατα. Τό σῶμα τῶν στρατιωτικῶν Ἱερέων προσέφερε πολλά στόν Στρατό καί στήν Πατρίδα, σέ ὧρες μάχης καί εἰρήνης, καί αὐτό τό ἔκανε μέ αὐτοθυσία, προσφορά ἀγώνων καί αἱμάτων καί μέ διαφόρους τρόπους, ὅπως μέ ἁγιαστικές πράξεις, ὁμιλίες καί προσωπική ἐπικοινωνία, τόσο στούς ἀξιωματικούς ὅσο στούς ὁπλίτες. Μέ τήν ἀναφορά μου αὐτή θέλω νά τιμήσω, στά πρόσωπα τῶν συνταξιούχων στρατιωτικῶν Ἱερέων πού βρίσκονται ἀνάμεσά μας αὐτήν τήν ὥρα, ὅλους τούς στρατιωτικούς Ἱερεῖς πού ἐργάσθηκαν ἀποδοτικά μέ ἡρωισμό, αὐτοθυσία καί ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία. Βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί σᾶς, πού εἶσθε ἐν ἐνεργείᾳ στρατιωτικοί Ἱερεῖς καί συνεχιστές ἀξίων προκατόχων σας.

Τό ἔργο σας εἶναι σημαντικό, γιατί ἔχετε ὑπό τήν εὐθύνη σας τούς νέους μας καί, χωρίς νά ἐμπλέκεσθε σέ ἐφημεριακά ἤ ἄλλα καθήκοντα, εἶσθε ἀφιερωμένοι ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στήν ἀναζήτηση καί ὑποστήριξη τῶν δοκιμαζομένων τέκνων Της, τῶν νέων παιδιῶν, πού ἀποτελοῦν τό εὐαίσθητο κομμάτι τῆς κοινωνίας μας. Καί εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ νέοι μας, κυρίως οἱ στρατευμένοι, ἔχουν σήμερα πολλά προβλήματα καί ἐρωτηματικά, εἰδικά στήν δύσκολη αὐτή περίοδο τῆς ζωῆς τους, πού βρίσκονται μακριά ἀπό τό οἰκογενειακό τους περιβάλλον καί ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς, ἀλλά καί πολλά ἄλλα κοινωνικά καί οἰκονομικά ἀδιέξοδα.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ παροῦσα Ἡμερίδα θά ἀναδείξει καί θά βελτιώσει τόν τρόπο τῆς ποιμαντικῆς διακονίας σας στόν στρατό καί τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στά στρατευμένα παιδιά της. Ὅλοι μας ὀφείλουμε, μέ τόν λόγο μας, ἰδίως μέ τό παράδειγμά μας, μέ τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό, νά ἐμπνέουμε τήν παρηγοριά καί τήν ἐλπίδα στούς ἀνθρώπους, τήν ἐγκαρτέρηση καί τήν ὑπομονή καί γενικά νά παρουσιάζουμε τό ἱλαρό πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἔκφραση τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους.

Τό μόνο εὔκολο σέ κάθε Ποιμένα εἶναι νά καυτηριάζει τά κακῶς κείμενα στήν κοινωνία, νά ἐλέγχει διάφορες καταστάσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀντίθετες μέ τίς δικές του πεποιθήσεις καί νά ἐκτελεί ρόλο εἰσαγγελικό. Ὅμως μιά τέτοια προσπάθεια δέν εἶναι ὠφέλιμη καί ἀποδοτική. Οἱ Κληρικοί πρέπει νά παρηγοροῦμε τόν λαό, σύμφωνα μέ τήν προτροπή «παρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει ὁ Θεός. ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν Ἱερουσαλήμ, παρακαλέσατε αὐτήν» (Ἡσ. μ΄, 1). Εἰδικῶς αὐτό πρέπει νά γίνεται στούς στρατευμένους νέους, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται τήν ἀγάπη καί τήν στοργή μας.

Τελειώνοντας, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στήν διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας, νά ἐπαινέσω τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς σας Ἡγήτορες γιά τήν συμπαράσταση καί διευκόλυνση τοῦ ποιμαντικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου σας, καθώς καί τήν παρουσία τους σήμερα στήν Ἡμερίδα αὐτή. Νά εὐχαριστήσω τά μέλη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων καί τόν Γραμματέα της. Ἡ Ἐπιτροπή αὐτή, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Προέδρου της, Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὄχι μόνον εἶχε τήν εὐθύνη γιά τήν διοργάνωση τῆς Ἡμερίδας, ἀλλά ἐνδιαφέρεται καί γιά ἄλλα παρόμοια ποιμαντικά θέματα. Ἐπίσης, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τούς Εἰσηγητές τῆς Ἡμερίδας, πού κοπίασαν γιά νά προσφέρουν τήν ποιμαντική καί ἐπιστημονική τους πείρα, πού θά διευκολύνει ὅλους μας στό εὐαίσθητο αὐτό ἔργο.

Εὔχομαι εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδας. Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά μελετήσει τά Πορίσματα τά ὁποῖα θά διατυπωθοῦν ὥστε νά προγραμματισθοῦν ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες θά διευκολύνουν τό ἔργο σας καί τήν καλύτερη ἐπαφή σας μέ τά στρατευμένα νιάτα τῆς πατρίδας μας.

Προηγούμενη σελίδα