ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα προς την αυτού Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτην Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κύριον κ. Βλαδίμηρον των εβδομηκόστων πέμπτων γενεθλίων αυτού ( 23 Νοεμβρίου 2010 )

23/11/2010

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ,

Ἐν πολλῇ χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ἐδέχθημεν τό χαρμόσυνον μήνυμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν ἑβδομηκοστῶν πέμπτων Γενεθλίων τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης Σεβασμιότητος και ἀσμένως ἀνταπεκρίθημεν εἰς τήν πρόσκλησιν διά συμμετοχήν εἰς τάς διοργανωθείσας ἐκδηλώσεις, ἀποστείλαντες, ἵνα παραστῇ εἰς αὐτάς ἐκ προσώπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν, τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Χριστιανουπόλεως καί ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν κ. Προκόπιον.

Ἡ παροῦσα ἐπέτειος ἀποτελεῖ λαμπράν εὑκαιρίαν δι’ ἅπαντας ἡμᾶς, ἵνα ἐκφράσωμεν τά φιλάδελφα αἰσθήματα, τόν σεβασμόν καί τήν ἐκτίμησιν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρός τό Σεπτόν πρόσωπον τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ἐν ταὐτῷ δέ νά δηλώσωμεν καί τήν συμπαράστασιν ἡμῶν πρός τήν Σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθοδόξου ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, τήν ὑπό τήν πεφωτισμένην Ὑμετέραν Προεδρίαν ἀναγνωριζομένην ὡς Κανονικήν καί ἐν εὐχαριστιακῇ και μυστηριακῇ κοινωνίᾳ εὑρισκομένην μετά τῆς ἀνά τήν Οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἠξίωσεν Ὑμᾶς μιᾶς μακρᾶς καί λαμπρᾶς ἱερατικῆς προσφορᾶς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διά τῆς ὁποίας ἀπεδείξατε τήν βαθυτάτην πίστιν Ὑμῶν, τήν ἀκλόνητον ἀφοσίωσιν Ὑμῶν εἰς τήν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν, τούς Ἱερούς Κανόνας καί τάς Παραδόσεις Αὐτῆς.

Διά τοῦτο συμμετέχοντες σήμερον εἰς τήν χαράν Ὑμῶν ἐπί τῷ γεγονότι τῶν ἑβδομηκοστῶν πέμπτων γενεθλίων Ὑμῶν, ἀποδίδομεν καί ἡμεῖς τήν προσήκουσαν τιμήν πρός τόν ἱκανώτατον Οἰακοστρόφον τῆς νοητῆς ὁλκάδος τῆς κατά Οὐκρανίαν Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ὅστις μετά δεξιότητος, οὐ τῆς τυχούσης, πηδαλιουχεῖ Αὐτήν ἐπί εἴκοσι σχεδόν ἔτη, ἐν μέσῳ πολλῶν προβλημάτων καί δυσχερειῶν.

Τιμῶμεν καί ἡμεῖς σήμερον ἐν τῇ Ἱερᾷ ταύτῃ Διορθοδόξῳ Συνάξει τόν περικλεῆ καί πνευματέμφορον Ποιμενάρχην τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὅστις ἀποτελεῖ τόν ἀπλανῆ ὁδηγόν καί τό ἰδεωδέστερον πρότυπον τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, οἵτινες ἀναγνωρίζοντες τήν ποικιλοτρόπως ἐκδηλουμένην πρός αὐτούς πατρικήν Ὑμῶν στοργήν καί θυσιαστικήν προσφοράν, ἀνταποδίδουσιν Ὑμῖν τόν προσήκοντα σεβασμόν καί τήν υἱικήν αὐτῶν ἀγάπην κατά τάς ἑορτίους ταύτας στιγμάς.

Ὑπέρ τούτων ἁπάντων τῶν κόπων καί τῶν ἀγώνων τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς καί πεφιλημένης Σεβασμιότητος, ἐκφράζομεν ὁλοκαρδίως τάς ὁλοθύμους ἀδελφικάς καί συγχαρητηρίους ἡμῶν εὐχάς καί προσρήσεις.

Διερμηνεύοντες δέ καί τά αἰσθήματα τοῦ περί ἡμᾶς Σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου Αὐτῆς καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ποιμνίου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Μέγας Δωρεοδότης Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός χαρίζηται τῇ Ὑμετέρᾳ πεφιλημένῃ Σεβασμιότητι ἔτη ὡς πλεῖστα, ἐν ὑγιείᾳ ἀμφιλαφεῖ, πρός συνέχισιν τῆς τετιμημένης καί λαμπρᾶς Ὑμετέρας Πρωθιεραρχικῆς Διακονίας.

Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις καί εἰς ἀνάμνησιν τῆς Γενεθλίου ταύτης Ἐπετείου προσφέρομεν τῇ Ὑμετέρᾳ περισπουδάστῳ Σεβασμιότητι διά τοῦ ἐκπροσωποῦτος ἡμᾶς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Προκοπίου, τό Ἀρχιερατικόν τοῦτο ἐγκόλπιον, ἵνα φέρουσα τοῦτο ἐπί τοῦ στήθους ὡς ἀσπίδα προστασίας, ἐνδυναμοῦται καί ἐνισχύηται ὑπό τῆς Χάριτος τοῦ ἐνδυναμοῦντος ἡμᾶς Χριστοῦ εἰς τήν πολύμοχθον καί πολυεύθυνον Αὐτῆς διακονίαν.

Κατασπαζόμενοι δέ καί αὖθις τήν Ὑμετέραν περιπόθητον Σεβασμιότητα φιλήματι ἁγίῳ καί περιπτυσσόμενοι Αὐτήν διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!

Προηγούμενη σελίδα