ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή πρός τόν Ἀξιότιμο κ. Γεώργιο Μιχαλόπουλο Ἐκδότη - Διευθυντή τῆς Καθημερινῆς Ἀπογευματινῆς Ἐφημερίδας «Ἐλεύθερη Ὥρα» - Ἐνταῦθα

10/12/2012

Ἰδιαίτερη εἶναι ἡ χαρά μου, καθώς μοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσω μέ τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες σας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς νέας ἐκδόσεως πού ἀφιερώνετε σέ μία σπουδαία πνευματική καί ὁσιακή μορφή τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ βίος του γέροντος Παϊσίου ὑπῆρξε μαρτυρία χάριτος γιά ὅσους εἶχαν τήν εὐλογία νά τόν συναναστραφοῦν. Ὁ λόγος του, πηγαῖος καί λιτός, ἀντανακλοῦσε τήν διαφάνεια καί τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του. Εἶναι συχνά δύσκολο τό ἐγχείρημα νά προσεγγίσει κανείς μιά τόσο σημαντική ἀσκητική προσωπικότητα καί νά ἐμβαθύνει στή σκέψη της. Εἶναι ὅμως πάντοτε πολύ σημαντικό νά μελετᾶται ἡ ζωή καί ὁ λόγος του πατρός Παϊσίου, ὄχι μόνο γιατί κάτι τέτοιο ἐπιτρέπει στούς ἀναγνῶστες νά τόν συναναστραφοῦν νοητά, ἀλλά καί γιατί ἡ διαρκής αὐτή μελέτη συντελεῖ ὥστε νά φωτίσουμε ἀκόμη περισσότερο τήν διαχρονική ἀξία καί τό εὖρος τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς του.

Ὁ Γέρων Παΐσιος ὑπῆρξε μία ἀπό τίς μεγάλες προσωπικότητες, ὄχι μόνο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ φωτεινή του παρουσία προσέφερε καί προσφέρει. Σκορπᾶ ἁγιασμό, μυσταγωγεῖ, ἐμπνέει, γαληνεύει καί καθοδηγεῖ διαχρονικά τά βήματά μας. Φανερώνει στόν κόσμο τή δύναμη τῆς ἀσκήσεως καί τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινώσεως.

Ἡ μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος λειτουργεῖ λοιπόν ὡς προσωπική ἀναβάπτιση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Γίνεται συνοδοιπόρος μας στόν δρόμο τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς. Ἡ μνήμη του μᾶς γεμίζει ἐλπίδα καί δύναμη, ὥστε νά μή λυγίζουμε στά ἀδιέξοδα τοῦ βίου καί τίς πολλές καί δύσκολες δοκιμασίες τῆς κρίσιμης περιόδου πού διερχόμαστε.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέν διαθέτει ὑλική ἐξουσία καί δύναμη γιά νά ἀντιπαρατάξει στήν ἔκπτωση καί τήν ὀδύνη τῆς ἐποχῆς. Ἡ ἰσχύς της συνίσταται στόν Θεό, ὁ ὁποῖος τήν πλουτίζει μέ ταπεινούς καί σημαντικούς ἀνθρώπους, ὅπως τόν Γέροντα Παΐσιο. Αὐτοί εἶναι ἡ ζῶσα προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μέσα στήν ἱστορία, καί οἱ εὐλογημένες μορφές τους συνιστοῦν τίς σταθερές βάσεις καί τά οὐσιώδη σημεῖα ἀναφορᾶς μας. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τόν ἔχει ἤδη κατατάξει μεταξύ τῶν ὁσίων καί τῶν δικαίων, καί ὅλοι οἱ ἀναγνῶστες σας νά ὠφεληθοῦν ἀπό τόν πλοῦτο τῶν διδαγμάτων τῆς ζωῆς καί τῶν λόγων του.


Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Προηγούμενη σελίδα