ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην εἰς Λαγκαδᾶν

14/12/2012

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἰδιαίτερη ὑπῆρξε ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησή μου στήν εὐλογητή εἴδηση τῆς ἐκδόσεως, τήν ὁποία ἀφιερώνετε στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου σας στήν ἁγιασμένη Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, κυροῦ Σπυρίδωνος, μέ τήν ἀφορμή τῆς συμπληρώσεως τριῶν ἐτῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία του. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία καί ἄληστος.

Εἶναι πραγματικά πολύτιμη αὐτή ἡ ἐπετειακή ἔκδοση, καθώς ἀποδίδει τήν προσήκουσα τιμή πρός τήν πλούσια ἀρχιερατική πορεία τοῦ ἀοιδίμου προσφιλοῦς μας ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ, τόν ὁποῖο ὁ πανάγαθος Θεός ἀξίωσε μακρᾶς καί καρποφόρου ποιμαντορικῆς διακονίας, διαρκείας σαρανταδύο ἐτῶν. Διερμηνεύοντας τά αἰσθήματα καί τοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τολμῶ νά πῶ ὅτι στό πρόσωπό του γνωρίσαμε τόν δημιουργικό καί δραστήριο Ποιμενάρχη, τόν ἀπλανῆ ὁδηγό καί πρότυπο τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί τῆς σεβασμίας χορείας τῶν μοναζόντων καί μοναζουσῶν τῆς ἁγιοτόκου αὐτῆς περιοχῆς τῆς πατρίδας μας, τῆς ὁποίας ὁ εὐσεβής λαός ἀναγνώρισε ὡς τόν οἰκεῖο πνευματικό πατέρα καί ὑψηλό ἐμνευστή του.

Αὐτήν τήν ἔνζηλο καί τιμία διακονία τιμᾶ μέ τόν καλύτερο τρόπο ἡ ἐκδοτική σας πρωτοβουλία, γιά ὅλα ὅσα ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ἐμόχθησε κατά τήν πολύχρονη ποιμαντορία του ὑπέρ τῆς δόξης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἰδιαίτερη σημασία βεβαίως ἔχουν οἱ ἁπτοί καρποί τῆς κοινωνικῆς διακονίας του. Μεγάλο ἐνδιαφέρον ὅμως παρουσιάζει ἐπίσης τό ποιμαντικό καί ὁμιλητικό του ἔργο, ὅπως καί τά κριτικά του δημοσιεύματα, τά ὁποῖα περιλαμβάνουν προβληματισμούς του γύρω ἀπό ζέοντα θέματα, ἐκκλησιαστικά καί κοινωνικά. Εἴμαι βέβαιος ὅτι οἱ ἐπιμελητές αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως θά συντελέσουν ὥστε νά φωτίσουμε ἀκόμη περισσότερο τήν ἀξία καί τό εὖρος τοῦ ἔργου πού σᾶς κληροδότησε. Ἡ κοινωνία μας σήμερα ἔχει ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἀληθοῦς μαρτυρίας, τῆς μαρτυρίας τόσο τῶν πράξεων, ὅσο καί τῶν λόγων πού συνοδεύουν ἕνα συνολικό «ἔργον οὐ σιωπῆς ἄξιον».
Μαζί μέ τίς θερμές πατρικές εὐχές μου πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς εὐλογημένης σας Μητροπόλεως, δέν ἔχω παρά νά συγχαρῶ τόσον σᾶς ὅσο καί τόν κ. Μιχαήλ Στρατάκη, καί ὅλους τούς ἀγαπητούς συντελεστές αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως, εὐχόμενος ἁπλόχερη τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου στήν εὐόδωση καί τήν καρποφορία της.

Προηγούμενη σελίδα