ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τούς Ἱεροσπουδαστές Ἐπί τῇ Ἑβδομάδι τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων (12-18 Μαρτίου 2012)

18/3/2012

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἄλλη μιά φορά ἀπευθυνόμαστε πρός ἐσᾶς, θέλοντας μέ πατρική ἀγάπη νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας. Γνωρίζουμε τίς δυσκολίες λόγῳ τίς οἰκονομικῆς κρίσεως πού ταλαιπωρεῖ τήν Πατρίδα μας καί ὅλον τόν Πλανήτη.

Γνωρίζουμε ὅτι καί ἐσεῖς θά δειλιάζετε μέ τήν ἀποφασή σας νά σπουδάσετε τήν Ἱερά Ἐπιστήμη μέ ἀπώτερο σκοπό τήν Ἱερωσύνη καί ὁπωσδήποτε θά βλέπετε μέ ἀβεβαιότητα νά ξεδιπλώνεται τό μέλλον μπροστά σας.
Πραγματικά βρίσκεσθε σέ ἕνα μεγάλο μονοπάτι τῆς ζωῆς σας ἐξ ἀφορμῆς τῶν νέων ἐργασιακῶν δεδομένων πού διαμορφώνονται στήν Πατρίδα μας.

Ἀπό τό ἕνα μέρος, ἀγαπητά μας παιδιά, ζεῖτε μέσα στήν Ἐκκλησία, μετέχετε στά Μυστήριά της, μυσταγωγεῖσθε στήν ἀλήθεια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἀναζητᾶτε στήν ζωή σας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Θέλετε νά ἔχετε στήν ζωή σας τίς ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες, τίς ὁποῖες διδάσκει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τό θεμέλιο γιά μίαν ὑγιή κοινωνία χωρίς πολιτικές, πνευματικές, κοινωνικές καί οἰκονομικές κρίσεις.

Ἔχετε ἀνάγκη σέ αὐτόν τόν κόσμο ἀπό τήν πραγματική Ζωή, τόν Χριστό μας δηλαδή, καί ὄχι ἀπό τόν ἐφήμερο βίο, ὁ ὁποῖος προσφέρει μόνο ἀπολαύσεις πού ὁδηγοῦν στίς κρίσεις τῶν Λαῶν.

Ἀπό τό ἄλλο μέρος ὅμως, βιώνετε ἕνα ἄλλο κόσμο, διαφορετικό ἀπό αὐτόν πού ξέρατε μέχρι σήμερα. Μεγαλώνετε σέ ἕνα κόσμο, ὅπου πλέον ἡ ἀπανθρωπιά, ἡ ἀδικία, ἡ ταπείνωση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἡ σύγχυση, ὁ μηδενισμός τῶν πάντων νά παρουσιάζονται ἀναμεσά σας σάν τό θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖο ἔρχεται νά κατασπαράξει κάθε νεανικό ὄνειρό σας.

Σέ αὐτό τό μεγάλο σταυροδρόμι καί μέ αὐτά τά προβλήματα, βρεθήκατε μαθητές στά ἐκκλησιαστικά μας σχολεῖα. Μέ αὐτά τά νέα δεδομένα τῆς κοινωνίας μας καλεῖσθε νά σπουδάσετε καί νά ἐντρυφήσετε στήν ἀλήθεια τῶν θείων πραγμάτων.

Μήν δειλιάζετε ὅμως. Μήν ἀπελπίζεσθε. Προσευχηθεῖτε περισσότερο στόν Τριαδικό μας Θεό, κάντε περισσότερο φίλους σας τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀποκτῆσθε δύναμη στήν ζωή σας μέ τήν μετάνοια καί τήν συχνότερη μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Βλέπετε, δέν εἶστε μόνοι σέ αὐτόν τόν νέο κόσμο πού καλεῖσθε νά ζήσετε. Πλῆθος ἁγίων σᾶς συντροφεύουν, ἄξιοι ἱερεῖς σᾶς ἐμπνέουν στήν ἀπόφασή σας, καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας σᾶς δίδεται ὡς τροφή καί ἁγιασμό.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς παρακαλοῦμε νά συνεχίσετε μέ τήν ἴδια διάθεση τίς σπουδές σας στά ἐκκλησιαστικά σχολεῖα.

Ὁ Τίμιος Σταυρός, πού τόν προσκυνοῦμε στό τέλος αὐτῆς τῆς Ἑβδομάδος (Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), νά σᾶς ἐμπνέει, ὑπενθυμίζοντας σέ ὅλους μας ὅτι ἡ Ἱερωσύνη εἶναι μία σταυρο-αναστάσιμη πορεία καί διακονία.

Αὐτός ὁ Σταυρός θά στηθεῖ κατά τήν ἔνδοξον παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας, ὅταν ἔλθει νά κρίνει ζῶντας καί νεκρούς. Ὁ ἴδιος ὁ Σταυρός θά κρίνει τόν κόσμο καί θά ἐλέγξει τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς.

Οἱ προσευχές μας ἄς εἶναι στό νά ἔχουμε μία σταθερή πορεία ἀπό τήν γῆ πρός τόν Οὐρανό. Ἀπό τήν ἀπαισιοδοξία δηλαδή στήν αἰσιοδοξία. Ἀπό τήν συντριβή στήν δικαίωση καί ἀπό τό πάθος τοῦ Σταυροῦ στόν θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως.

Πατρικά σᾶς εὐχόμεθα καλή πρόοδο στίς ἱερατικές σπουδές σας καί μέ πνευματικές νίκες νά ζήσετε τό ὑπόλοιπο τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.


Μέ πατρικές εὐχές

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος

Προηγούμενη σελίδα