ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό Μοναστικόν Συνέδριον τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Πελοποννήσου εἰς τό πλαίσιον τῶν «Πρωτοκλητείων» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν (27 – 28 Νοεμβρίου 2015)

27/11/2015

Μετά βαθείας χαρᾶς, Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ, ἀπευθύνουμε εὐφρόσυνο χαιρετισμό ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τό Μοναστικό Συνέδριο, τό ὁποῖο διεξάγεται, τῇ φιλομονάχῳ μερίμνῃ ὑμῶν καί Χάριτι Θεοῦ, στό πλαίσιο τῶν «Πρωτοκλητείων» τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως. Αἰσθανόμεθα χαρά, διότι ἡ Ἐκκλησία κατορθώνει, στόν παρόντα κρίσιμο καιρό, νά συγκεντρώσει μέ τήν συμβολή σας γιά τήν πολύτιμη αὐτή συνάντηση σεβαστούς Πατέρες, ὁσιωτάτους μονάζοντες καί μονάζουσες ἐκ τῶν ἀδελφοτήτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Πελοποννήσου, οἱ ὁποῖες πρωτοστάτησαν ἱστορικά στούς ἀγῶνες τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους καί ἐξακολουθοῦν νά προσφέρουν, νά ἀνατροφοδοτοῦνται καί νά καρποφοροῦν ἐν Κυρίῳ.

Οἱ Ἱερές Μονές ἀνέκαθεν συνιστοῦν τούς πνεύμονες τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καί ἐμφαίνουν τήν ὑγεία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ὁ κόσμος πάντοτε προστρέχει πρός τήν γαλήνη, τήν παραδείσεια πνοή, τίς διδαχές καί τήν μυσταγωγία τοῦ μοναστικοῦ βίου. Ἡ ὁδός τῆς ἀσκήσεως, σύμφυτος στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, γίνεται σύν Θεῷ μάρτυρας τῆς σωτηρίας στήν βίωση τῆς Χάριτος. Ἡ ἀναζήτηση αὐτή ὑπῆρξε πάντοτε ἀνηφορική, ἀναβιβάζουσα εἰς τόν οὐρανόν καί ἀνατρεπτική, ἐπειδή προτρέπει σέ θυσία τοῦ ἴδιου μας τοῦ ἑαυτοῦ, δηλαδή σέ ὑπέρβαση τῆς μονομέρειας καί τῶν ἰδεοληψιῶν.

Σέ ἐποχή μηδενισμοῦ τῶν ἀξιῶν, κατά τήν ὁποία ὁ κόσμος μας δοκιμάζεται μέσα σέ ποικίλα καί τραγικά πνευματικά ἀδιέξοδα, ὁ μοναχισμός, πιστός φορεύς τῆς μείζονος πνευματικῆς παραδόσεως καί ἀσκητικῆς ἐμπειρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, ἐξακολουθεῖ νά εὑρίσκεται στό πλευρό τοῦ ἀνθρώπου. Θά ἤθελα συνεπῶς νά χαιρετίσω ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ τούς ἐκλεκτούς συνέδρους, εὐχόμενος, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐργασίες σας νά διευρύνουν γονίμως καί ἐποικοδομητικῶς τήν ἀποτίμηση τῶν σταδίων καί τῶν πτυχῶν τῆς μοναστικῆς ζωῆς, προσφέροντας νέα πνοή καί ἐφόδια στήν ἄσκηση καί τήν διακονία μας.

Εὐχαριστίες ὀφείλονται πρός ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε, διά τήν φιλομόναχον μέριμνά σας καί δι’ ὅσα ἐπαξίως προσφέρετε μετά συνέσεως καί ἐπιστήμης διά τοῦ διοργανουμένου Συνεδρίου. Εἴη ὁ Κύριος ἀρωγός ὑμῖν ἐν πᾶσιν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα