ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός πρός τήν Ε΄ Ἁγιολογικήν - Θεολογικήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν ὁσιώτατον διδάσκαλον καί ὑμνογράφον Χριστοφόρον τόν Προδρομίτην (Ὄσσα, 28 Φεβρουαρίου 2015)

28/2/2015

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῶ Ἀδελφέ,

μετά χαρᾶς καί συγκινήσεως βαθείας ἐπληροφορήθημεν περί τῆς Ε΄ Ἁγιολογικῆς-Θεολογικῆς Ἡμερίδος, ἡ ὁποία διοργανοῦται ὑπό τῆς ὑπό τήν ἡμετέραν πεπνυμένην Σεβασμιότητα πηδαλιουχουμένης ὁλκάδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης καί τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης.

Τό μαρτύριον, τό ὁποῖον προετίμησε μετά γενναιότητος καί στερρᾶς ἀποφάσεως ἡ Ἁγία, ἡ ψυχή τῆς ὁποίας ἐτρέφετο, ἀντί τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν, διά τῆς προσδοκίας τοῦ Παραδείσου, ἡ ψυχική γενναιότης, ὅπως μή ὑποκύψῃ εἰς κοσμικά καί ἀντίθεα θέλγητρα, ἡ θαρραλέα ὁμολογία πίστεως στόν Δωρεοδότη Σωτῆρα καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, κατέστησαν αὐτήν φωτεινόν ἀστέρα ἀκμαίου ἀγωνιστικοῦ φρονήματος καί ἀπρόσιτον, διά πλείστους, παράδειγμα ἀποφάσεως ἀνυποχωρήτου.

Ἡ ἐπιλογή τῆς μορφῆς τοῦ ὁσιωτάτου διδασκάλου καί ὑμνογράφου Χριστοφόρου τοῦ Προδρομίτου ὡς θέματος τῆς ὡς ἄνω Ἡμερίδος, προσώπου τό ὁποῖον, εἰς καιρούς δυσχειμέρους διά τό Ἔθνος καί τήν Πίστην τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, εἰργάσθη διά τήν παιδείαν ἀλλά καί, διά τῆς ποιητικῆς αὐτοῦ δεξιότητος, ὕμνησε καί διῃώνισε τούς πολυάθλους ἀγῶνας ψυχῶν ἁγίων διά τήν πίστην του Χριστοῦ τήν Ἁγίαν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἁγία Κυράννα, ἀποτελεῖ προσεκτικήν ἐπιλογήν, ἀποσκοποῦσαν εἰς τήν ἐμβάθυνσιν τῆς προσφορᾶς τοῦ Χριστοφόρου Προδρομίτου.

Ὁ ἐν λόγῳ, πέραν τῆς διδακτικῆς καί ποιητικῆς δεινότητος ἐπέδειξε θεολογικήν ἐμβρίθειαν καί ἀγωνιστικότητα. Ἀφ’ ἑνός μέν ἐπέδειξε φροντίδα πρός συγκέντρωσιν εἰς ἐπιτομήν «τῶν Θείων Κανόνων τῶν Ἁγίων καί πανσέπτων Ἀποστόλων καί τῶν Οἰκουμενικῶν καί τοπικῶν Συνόδων», ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑπῆρξεν ἐκ τῶν μαχητικῶν μελῶν τῆς κινήσεως τῶν Κολλυβάδων, ἀφορισθείς καί οὗτος, ὡς ἐκ τῶν ἐπί κεφαλῆς αὐτῶν, μεθ’ ἄλλων ἐξόχων πνευματικῶν κορυφῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀφορισμός ὁ ὁποῖος ὅμως ὀλίγον ὕστερον ἤρθη.

Ὅθεν ἡ περαιτέρω σπουδή τοῦ βίου καί τῆς πολιτείας τοῦ Χριστοφόρου Προδρομίτου, κατά τήν προμνησθεῖσαν Ἡμερίδα, παρουσιάζει ἐξαιρετικόν ἐνδιαφέρον. Διό δεχθεῖτε τάς θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς διά τήν ἀκάματον μαρτυρίαν ὑμῶν πρός ἐμπέδωσιν τῶν ἱστορικῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τό λογικόν ποίμνιον, τοῦ ὁποίου τήν εὐθύνην σᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, καί τάς ὑποκαρδίους εὐχάς τῆς ἡμῶν Μετριότητος διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος, πρεσβείαις τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης

Προηγούμενη σελίδα