ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην

9/9/2015

Ἀθήνῃσι τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2015


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Θερμῶς σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν εὐγενῆ πρόσκλησιν, τήν ὁποίαν μοῦ ἀπηυθύνατε διά τῆς ἀπό 7ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἐπιστολῆς ὑμῶν, εἰς τάς ἐπικειμένας ἐκδηλώσεις τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Αὑτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τήν Κυριακήν 4ην Ὀκτωβρίου.

Πολύ λυποῦμαι, διότι τό πρόγραμμά μου δέν ἐπιτρέπει νά μεταβῶ παρά τῇ Ὑμετέρᾳ Σεβασμιότητι καί νά παραστῶ αὐτοπροσώπως εἰς ταύτας τάς εὐσήμους ἱερουργικάς καί ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, καθώς τήν συγκεκριμένην ἡμερομηνίαν θά εὑρίσκωμαι εἰς Ναύπακτον.

Ταῦτα φιλαδέλφως γνωρίζων ὑμῖν, προσβλέπω εἰς τήν κατανόησίν σας καί εὔχομαι ὁλοθύμως ἐκ προοιμίου τήν σύν Θεῷ ἐπιτυχίαν καί εὐόδωσιν πασῶν τῶν διοργανουμένων ἐκδηλώσεων, τάς ὁποίας πρόκειται νά λαμπρύνῃ διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ, ἡ προσφιλής ἡμῖν Σεπτή Κορυφή τῆς Πρωτοθρόνου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας, ἵνα ἐκφράσω τάς εὐχάς μου ἐπί τοῖς θυρανοιξίοις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ἐν Ἡρακλείῳ Λαγκαδᾶ καί ἐπί τῷ ἐγκαινισμῷ τῆς παρά τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀθανασίου Λητῆς Αἰθούσης Ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Λητῆς καί Ρεντίνης Ἀκακίου καί Δαμασκηνοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμενος τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελῶ μετ’ ἀγάπης.

Προηγούμενη σελίδα