ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα διά τάς ἐκδηλώσεις ἐπί τοῖς Ὀνομαστηρίοις καί τῇ συμπληρώσει 30 χρόνων Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Ἀγαθονίκου (1η Δεκεμβρίου 2015)

1/12/2015

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Εὐδοκίᾳ Κυρίου ὁ Σεβασμιώτατος ὑμῶν προκάτοχος, Μητροπολίτης πρώην Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Ἀγαθόνικος, ἀξιοῦται σήμερον νά ἑορτάσει τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ καί συγχρόνως τήν συμπλήρωσιν τριακονταετίας ἀφ’ ὅτου ἐκλήθη νά ποιμάνει τήν ἱστορικήν καθ’ ὑμᾶς Μητρόπολιν. Βαθέως εὐφρόσυνος ἡ ἡμέρα καί εὐλογητή ἡ πρωτοβουλία σας νά προβεῖτε σέ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀγαπητοῦ Γέροντος.

Ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς τιμώσης τήν φιλόχριστον μακράν διακονίαν τοῦ σεβαστοῦ προκατόχου σας, εὐχόμεθα ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος καί εὐδόκησε νά εὐλογήσει δαψιλῶς διά τῆς κραταιᾶς Αὐτοῦ χειρός τόν ἑορτάζοντα Ἱεράρχην, νά τοῦ χαρίζει καί εἰς τό ἑξῆς πλέον σωτηρίους, γαληνιῶντες, εἰρηνικούς καί εὐλογημένους χρόνους, περιβαλών αὐτόν στερρῶς μέ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν.

Καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν αὐτῆς τῆς μακρᾶς Ἀρχιερατείας, εἴχαμε τήν εὐλογίαν νά παρακαλουθήσουμε τήν ἔνζηλον ἐκδαπάνησιν, τήν πολυετῆ καλήν μαρτυρίαν καί τά ἀγαθά ἔργα, τά ὁποῖα ἡ πατρική του μέριμνα εἰργάσθη ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν ὑπό τό ἱερόν αὐτοῦ ὠμοφόριον προστασίαν καί προκοπήν τῶν πιστῶν τέκνων Της. Ὁ Γέρων Μητροπολίτης, πρό τοῦ βάρους τοῦ γήρατος, διέλαμψε ἐπί τήν λυχνίαν τῆς Ἐκκλησίας ὡς δεινός κῆρυξ καί ὡς ταπεινός, σεμνός καί ἀφοσιωμένος ἱερουργός τοῦ θείου λόγου, μέ ἔντονη ποιμαντική μέριμνα. Διαλάμπει καί σήμερον διά τῆς σιωπηρῆς πατρικῆς εὐχῆς του καί τῆς πολυτίμου παρουσίας του πλησίον καί παρά τῷ πλευρῷ ὑμῶν. Λόγοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ὀρθοδόξου μαρτυρίας, πού ἀποτελοῦν τήν πνευματική παρακαταθήκη του, συνιστοῦν μαρτυρίαν μιᾶς σπουδαίας διαδρομῆς, πρόσκλησιν ἐκκλησιαστικῆς μαθητείας καί βίωμα σπουδῆς στήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Εἶναι πολύ σημαντικό νά προβάλλεται καί νά μελετᾶται ἡ ζωή καί ὁ λόγος τῶν προκατόχων μας στήν ἐκκλησιαστική ἱεραρχία. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει σχετικῶς: «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τήν πίστιν» (Ἑβρ. ιγ΄ 7). Παραλαμβάνουμε ὅσα μᾶς παραδίδουν οἱ πατέρες μας καί, προσθέτοντας νέα στοιχεῖα, πορευόμεθα ἀπό κοινοῦ.

Ἀκόμη πιό οὐσιώδης εἶναι ἡ ἀμείωτος ἑνοποιός ἀγάπη πρός τό πρόσωπον αὐτοῦ, τό ὅτι εὑρίσκεσθε στό πλευρό του καί τόν τιμᾶτε ὡς πατέρα σας. Ἡ Ἐκκλησία τόν εὐγνωμονεῖ δι’ ὅλα ὅσα ἐπί τριακονταετίαν προσέφερε στόν λαό τῆς Πιερίας καί αἶνον ἀναφέρει πρός τόν Οὐράνιον Δομήτορα Αὐτῆς, διότι Τῆς ἐχάρισε ἐκλεκτόν λειτουργόν καί συνετόν Ποιμένα. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς ἀξιώσει νά σταθεῖτε στό ὕψος τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀγαπητοῦ προκατόχου σας καί τό πρότυπο τοῦ ἱεροῦ του ζήλου. Ὁ Κύριος νά κατευθύνει τήν καρδίαν του «εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν ὑπομονήν τοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Θεσ. γ΄, 5) καί τό καταλειπόμενον ἔργον αὐτοῦ νά γνωρίσει ἐπαξίαν εὐόδωσιν, αὔξησιν καί συνέχισιν κατά τήν ποιμαντορίαν σας.

Ἡμεῖς χαιρόμεθα ἐν Κυρίῳ, διότι ὁ ἀγαπητός ἀδελφός ἡμῶν πολύ καί ἀξίως ἐμόγησεν ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναλογιζόμεθα ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦσα τήν ἀπ’ αἰώνων ἱεράν πορείαν Της, δέν μένει οὐδέποτε στάσιμος. Ἀκόμη καί ὅταν οἱ ἄξιοι λειτουργοί Της συμβεῖ νά σταθοῦν κάπου, εἶναι ἐπειδή κρατοῦν τόν σταυρόν τους ἰσχυρῶς ἐπί τῶν ὤμων, ἐξακολουθοῦντες νά μεταφέρουν τήν μαρτυρίαν Αὐτῆς εἰς τόν ἄνθρωπον. Ἡ πορεία αὐτή φαίνεται «μυστήριον παράδοξον» εἰς τόν κόσμον, διότι ἔχει ἀρχή καί τέλος τόν Θεόν. Διά τοῦ Θεοῦ ζῶμεν καί πρός τόν Θεόν πορευόμεθα.

Εὔχομαι, Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητοί ἀδελφοί μου, ἐνδυναμούμενοι ἐν Κυρίῳ κατά τήν εὐλογίαν τοῦ σήμερον σιωπηρῶς πανηγυρίζοντος ἱεροῦ ἀνδρός, νά συνεχίσετε θεοφιλῶς τήν διακονίαν του καί νά προσθέσετε πολλά ἀγαθά καί σωτήρια ἔργα πού κοσμοῦν καί πλουτίζουν τό νοητόν οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας —ἔργα ἀγάπης, σοφίας καί δικαιοσύνης, πρός σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, εἰς καύχημα τῶν Ἁγίων καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Προηγούμενη σελίδα