ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν ΣΤ΄ Ἁγιολογικήν - Θεολογικήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Κυράννης ἀφιερωμένην εἰς τό θέμα: «Νεομαρτύρων χορεῖαι» (Ὄσσα, 28 Φεβρουαρίου 2016)

28/2/2016

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῶ ἀδελφέ, Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη,

Ἰδιαίτερη χαρά μᾶς δίδει ἡ εἴδησις τῆς συγκλήσεως τῆς ΣΤ΄ κατά σειράν Ἡμερίδος μέ τίτλο «Νεομαρτύρων χορεῖαι», πού διοργανώνετε εἰς τιμήν τῆς ἑορτίου μνήμης τῆς Ἁγίας Νε-ομάρτυρος Κυράννης. Προσερχόμεθα καί ἡμεῖς νοερῶς ὡς προσκυνητές στή σεπτή μνήμη τῆς Ἁγίας καί τῶν σύν αὐτῇ νεοφανῶν μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ταπεινοί στήν καταγωγή, ἀλλ’ ἰσχυροί στήν πίστη, τήν ἀρετή καί τήν ἀξία τοῦ μαρτυρίου τους, διότι ἀγάπησαν μέ ὅλο τους τό εἶναι τόν Θεό.

Ἔναντι τούτων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, καλούμεθα καί ἡμεῖς νά δώσουμε τήν καλή μαρτυρία στή ζωή καί τή διακονία μας, νά ἀκολουθοῦμε ὅσο μποροῦμε τά ἱερά τους ἴχνη, τήν ἰσχύ τῆς θυσιαστικῆς τους ἀγάπης καί τή δύναμη τῆς πίστεώς τους. Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν πορεύεται μετά καυχήσεως καί δυνάμεως, ἀλλ’ ἀκολουθεῖ τήν ἀπ’ αἰώνων πορεία Της ἁπλά, ἄδολα καί ταπεινά, μέ λευκότητα, μέ ἁγνότητα καί ἄνευ πονηρίας, διότι ἔναντι τῆς πονηρίας τοῦ κόσμου ἀντιτάσσει τήν ἰσχύ τοῦ μαρτυρίου: τήν ἀξία τῆς ἀγάπης ἔναντι τῆς ἰσχύος τῶν ὅπλων καί τῆς βίας.

Τό πλῆθος τῶν Νεομαρτύρων, εἰδικά στή Μακεδονία, εἶναι τόσο μεγάλο, ὥστε δικαίως σχηματίζει, κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, νέφος ἁγιότητος, πού σκέπει ὡς οὐράνια εὐλογία τήν ἁγιοτόκο αὐτή γῆ. Γράφει ὁ Φώτης Κόντογλου περί αὐτῶν: «Τί ὕψος καὶ πόση πνευματικὴ εὐπρέπεια εἶχε ἡ φυ-λή μας τὸν καιρὸ ποὺ θαρροῦμε ἐμεῖς πὼς ἤτανε ἀγράμματη καὶ βάρβαρη. Ἐμεῖς, οἱ σημερινοί, εἴμαστε βάρβαροι, ποὺ δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ νιώσουμε ὅσο πρέπει την εὐγένεια καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς θυσίας γιὰ τ᾿ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὴν προσφέρανε μὲ τὰ κορμιά τους ἐκείνοι οἱ λεονταρόψυχοι, ποὺ γι᾿ αὐτούς λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης πὼς δὲν γεννηθήκανε ἀπὸ αἵματα, μήτε ἀπὸ θέλημα της σάρκας, μήτε ἀπὸ θέλημα ἀντρός, ἀλλὰ πὼς γεννηθήκανε ἀπὸ τὸν Θεό».

Μετά βαθείας χαρᾶς διαπιστώνουμε ὅτι ἡ Ἱερά καθ’ ὑμᾶς Μητρόπολις καί ἡ Διεθνής Ἀκαδημία Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος» ἀποτελοῦν πνευματικές κυψέλες καί ζέουσες λυχνίες ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου. Εἶναι πραγματικά σημαντική ἡ ἀξία καί οὐσιώδης ἡ προσφορά σας.

Θερμῶς συγχαίρομεν ὑμᾶς καί ὅσους συνετέλεσαν μέ τή μέριμνά σας στήν πολύτιμη αὐτή διοργάνωση, καθώς καί πάντας ὅσους σήμερον ἀξιοῦνται νά παρευρίσκονται. Εὔχομαι, Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητοί ἀδελφοί μου, ἐνδυναμούμενοι ἐν Κυρίῳ κατά τό σεπτό πρότυπο τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, νά συνεχίσετε θεοφιλῶς ἐπί μακρόν νά προσφέρετε πολλά ἀκόμη ἀγαθά καί σωτήρια ἔργα πού κοσμοῦν καί πλουτίζουν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.


Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα