ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό 14ο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν, μέ θέμα: «Τό πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἁγία Γραφή» (Σέρρες, 5-8 Νοεμβρίου 2016)

5/11/2016

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Σερρῶν καί Νιγρίτης κύριε Θεολόγε,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητές,

Βαθέως σημαίνουσα εἶναι ἡ ἀξία Συνεδρίων, τά ὁποῖα ἐμβαθύνουν στίς Γραφές, μᾶς φέρνουν σέ ἐπαφή μέ τόν πλοῦτο τῶν βιβλικῶν κειμένων καί ζωογονοῦν πνευματικά μέ λόγους οὐσίας, ἑνώνοντας πρός τόν σκοπό αὐτό ἀφοσιωμένους ἀνθρώπους τοῦ Κλήρου καί τῆς Ἐπιστήμης. Μείζονα ἀκόμη σπουδαιότητα ἀποκτᾶ ἡ πρωτοβουλία σας, καθώς ἔχει ἀφιερωθεῖ στό ἱερώτατο πρόσωπο τῆς Πανυμνήτου Μητρός τοῦ Κυρίου μας.
Γιά αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία ἀτενίζει πρός τή μορφή τῆς Ἁγνῆς Παρθένου ἀπό τή Ναζαρέτ, ἡ ὁποία ἔγινε ἡ γέφυρα Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Ἡ Παναγία, ἡ ὁποία, καίτοι Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, μέ τήν ταπεινή καί ἀθόρυβη παρουσία Της ἔμεινε στό περιθώριο τῆς δράσεως τοῦ Κυρίου, γιά νά λάμψει τό φῶς Ἐκείνου, ὥσπου νά φθάσει ἡ στιγμή νά σταθεῖ καί πάλι στό πλευρό Του κάτω ἀπό τόν Σταυρό.

Γιά τήν Θεοτόκο συνέγραψαν οἱ Εὐαγγελιστές, ἐμίλησαν οἱ Προφῆτες, ἐκήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι, ἐθεολόγησαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐδογμάτισαν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, ἐνεπνεύσθησαν οἱ ὑμνωδοί. Ἐκείνην ἱστόρησαν οἱ ἁγιογράφοι, ἐμελέτησαν οἱ στοχαστές, ἐτίμησε καί τιμᾶ ἡ λαϊκή εὐσέβεια. Τήν ἱερά μορφή Της εὑρίσκουμε παντοῦ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε λόγος γιά τήν Θεοτόκο εἶναι πυκνός καί βαθύτατα θεολογικός, συγχρόνως ὅμως καί πενιχρός, διότι ἀδυνατεῖ νά Τήν εὐφημήσει κατ’ ἀξίαν . Εἶναι «τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις» καί «σιγῆς δεομένων πίστις». Παντοῦ ἡ ἴδια, Μητέρα τοῦ Χριστοῦ καί Μητέρα τῶν ἀνθρώπων, δεομένη πρός τόν Υἱό καί Θεό μας.

Θά ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ, Σεβασμιώτατε, γιά τή μέριμνά σας στή διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ εὐσήμου Συνεδρίου καί νά χαιρετίσω θερμῶς διά τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας τούς ἀγαπητούς παρευρισκομένους. Ἡ Πανάχραντος Θεοτόκος, σκέπη καί προστάτις πάντων ἡμῶν, τήν ὁποίαν «πᾶσα γλῶσσα ἀνυμνεῖ», ἄς εἶναι συνοδός σας στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν καί ἄς σᾶς ἀξιώνει νά διακονεῖτε μετ’ ἐπιστήμης τά ἱερά Γράμματα.


Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα