ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό Γ΄ Συνέδριον Κυπριακῆς Ἁγιολογίας μέ θέμα: «Φραγκοκρατία - Ἑνετοκρατία – Τουρκοκρατία (1191-1878)» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου (25-26 Φεβρουαρίου 2016)

25/2/2016

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητές
καί ἀγαπητοί λοιποί ἀδελφοί,

Ἡ νῆσος αὐτή πού καλεῖται Κύπρος, μαρτυρική μέν ἱστορικῶς, ἀλλ’ ἐκκλησιαστικῶς εὐθαλής καί ἀνθοῦσα, γέννησε καί γεννᾶ σημαντικές ἅγιες προσωπικότητες, ἀναστήματα ἐξαιρετικῶς ἐξέχοντα, τά ὁποῖα ἀγάπησαν τόν Θεό «ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας» τους καί ἔχουν σφραγίσει μέ τόν βίο τους καί τό ἔργο τους τόν Ἑλληνισμό. Ἡ Κύπρος ἀνέδειξε καί σέ νεωτέρους χρόνους Ἁγίους, ὅπως τούς δεκατρεῖς μάρτυρες τῆς Μονῆς Καντάρας, τόν Ὅσιο Θεοφάνη, Ἐπίσκοπο Σολέας, τούς νεομάρτυρες Γεώργιο καὶ Πολύδωρο, τόν ἐν ὁσιότητι βίου τελευτήσαντα Μητροπολίτη Πάφου Πανάρετο.

Καρπός αὐτῆς τῆς ἱερᾶς παραδόσεως εἶστε καί σεῖς. Ὁ ἄξιος καί λόγιος ποιμενάρχης, ἀγαπητός Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, καί πάντες οἱ ἐν Κύπρῳ ἀγαπητοί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ ἀόκνως μεριμνοῦν διά τήν διατήρησή της. Ὅσο δέ τιμᾶται αὐτή ἡ ἁγιολογική παράδοσις διά τοιούτων ἀξίων ἔργων, τόσο μορφές ἀνάλογες θά ἀναδεικνύονται ἀπό τά σπλάχνα τῆς κυπριακῆς γῆς, ἡ ὁποία δικαίως ἀπεκλήθη «Ἁγία Νῆσος» διά τό πλῆθος τῶν ἐξ αὐτῆς Ἁγίων καὶ Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. Φωτεινός φάρος καί σκέπη ἡ χάρις αὐτῶν, τροφός καί συντηρητής ἡ ἀλώβητος πίστις εἰς τά ἅγια καί ἀληθῆ.

Ἔναντι τούτων, καλούμεθα καί ἡμεῖς νά δώσουμε τήν καλή μαρτυρία στή ζωή καί τή διακονία μας, νά ἀκολουθοῦμε ὅσο μποροῦμε τά ἱερά τους ἴχνη, τήν ἰσχύ τῆς θυσιαστικῆς τους ἀγάπης καί τήν δύναμη τῆς πίστεώς τους. Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν πορεύεται μετά καυχήσεως, ἀλλ’ ἀκολουθεῖ τήν ἀπ’ αἰώνων πορεία Της ἄδολα καί ταπεινά, διότι ἔναντι τῆς πονηρίας τοῦ κόσμου ἀντιτάσσει τήν ἰσχύ τοῦ μαρτυρίου.

Θά ἤθελα νά χαιρετίσω θερμῶς ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τούς ἐκλεκτούς συνέδρους καί συντελεστές τοῦ παρόντος Συνεδρίου, ἀναμένων μέ ἐνδιαφέρον τά πρακτικά του. Εἶναι μεγάλη ἡ ἀξία τέτοιων διοργανώσεων, οἱ ὁποῖες ἑνώνουν ἀγαπητούς ἀδελφούς, ἀφοσιωμένους ἀνθρώπους τοῦ κλήρου καί τῆς ἐπιστήμης καί ζωογονοῦν πνευματικῶς διά λόγων οὐσίας καί ζωῆς.

Εὔχομαι οἱ ἐργασίες του νά εὐοδωθοῦν αἰσίως καί δημιουργικῶς ἐν Χριστῷ καί νά δώσουν καρπούς ἀναλόγους τοῦ ὑψηλοῦ κύρους τῶν ὁμιλητῶν. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή συμβολή αὐτῆς τῆς πνευματικῆς συνάξεως, οἱ ἐν Κύπρῳ διαλάμψαντες Ἅγιοι τῶν νεωτέρων χρόνων ἄς σταθοῦν συνοδοί καί διδάσκαλοι ὅλων μας.


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα