ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν 12ην Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα Θεολόγων Καθηγητῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως μέ θέμα: «Ἡ θρησκευτική βία καί ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας "ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου"» (11 Φεβρουαρίου 2016)

11/2/2016

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν εὐγενῆ σας πρόσκληση καί τήν εὐκαιρία πού μου δίδετε νά ἀπευθυνθῶ πρός τούς συντελεστές τῆς εὐσήμου ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος ἡ ὁποία διοργανώνεται ὑπό τήν ἐποπτεία καί μέριμνά σας. Πολύ λυποῦμαι ἐπειδή τά βάρη τῆς διακονίας δέν μοῦ ἐπιτρέπουν νά εὑρίσκομαι πλησίον ὑμῶν. Ἀποτελεῖ ὡστόσο ἰδιαίτερη χαρά γιά μένα νά χαιρετίσω διά τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας τήν πολύτιμη αὐτή διοργάνωση, ἔστω καί ἐάν ἀδυνατῶ νά βρίσκομαι ἀνάμεσά σας.

Ἡ θεματική σας ἐπιλογή παρουσιάζει ἰδιαιτέρως καίριο θεολογικό ἐνδιαφέρον καί ἔχει μείζονα ἀξία στήν παροῦσα ἐξαιρετικά κρίσιμη καί ταραγμένη περίοδο γιά τήν Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη καί τήν Ἐγγύς Ἀνατολή. Στίς μέρες μας ὁ ἄνθρωπος ἀναζητεῖ ἀπεγνωσμένα ταυτότητα, πνευματικό καταφύγιο, νησίδες ζωῆς καί εὔδιους λιμένες μέσα στόν κλύδωνα τῆς ἱστορίας. Ἔχω τήν βεβαιότητα ὅτι πολύτιμες σκέψεις καί λόγοι οὐσίας θά ἀναπτυχθοῦν στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες θά βοηθήσουν νά ἐμβαθύνουμε σέ αὐτά τά φαινόμενα.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει ὅτι «Ὁ Χριστός ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφεσ. 2, 14). «Οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεός ἀλλά εἰρήνης» (Α΄ Κορ. 14, 33). Ἡ ἀναταραραχή, τόσο ἡ ἐξωτερική ὅσο καί ἡ ἐσωτερική, τῆς ψυχῆς, εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τό εἰρηνικό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Τό πνεῦμα τοῦ μίσους, τοῦ φανατισμοῦ, τῆς ἔχθρας καί τοῦ πολέμου εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἐνῶ ὁ Θεός προσωποποιεῖ τήν εἰρήνη.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, συναισθανόμενη τήν τραγικότητα καί τήν βαρύτητα αὐτῆς τῆς κατάστασης, ἀπηύθυνε πρό πολλοῦ ἔκκληση πρός τή διεθνῆ κοινότητα, τόν Ὀργανισμό Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἐκφράζοντας τήν ἀνησυχία Της γιά τίς ἐπαπειλούμενες τύχες τῶν ἀδελφῶν μας στή Συρία καί κήρυξε τήν Ἕκτη Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν τοῦ παρελθόντος ἔτους Ἑβδομάδα προσευχῆς ὑπέρ τῶν διωκομένων Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς.

Βάναυσα καθεστῶτα ἐκμεταλλεύονται μέ πονηρία τό προσωπεῖο τῆς θρησκείας καί τοῦ θείου νόμου γιά νά ἐξυπηρετήσουν νοσηρά συμφέροντα καί ἀνίερες ἐπιδιώξεις. Ἡ ἔνοπλος βαρβαρότητα, ἡ ἀπάνθρωπος ὑπεροψία καί ἡ τυφλότης τῆς ἰσχύος τῶν ὅπλων εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ἀπόλυτης ἀπομάκρυνσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Δέν εἶναι δυνατόν θρησκεῖες νά γίνονται ἕρμαια τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς τρομοκρατίας, μέσα ἐπιβολῆς τῆς βίας καί προσχήματα προκλήσεως πολέμων, καταστροφῆς, διωγμῶν, φρικαλεοτήτων, εὐτελισμοῦ τῆς ἱερῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μαρτυρία τῶν αὐθεντικῶν λειτουργῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄγγελμα εἰρήνης, χείρ βοηθείας, ἔμπρακτος λόγος ἀγάπης, σοφίας, ἐλπίδος, καταλλαγῆς, ἑνότητος καί ἀδελφοσύνης.

Θά ἤθελα πρωτίστως νά συγχαρῶ τόν Σεβασμιώτατο ἀγαπητό ἀδελφό, Μητροπολίτη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα γιά τόν ἀφοσιωμένο του ζῆλο καί νά ἀποδώσω εὐχαριστίες πρός τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή, τούς Ἐλλογιμωτάτους κυρίους Καθηγητές καί Σχολικούς Συμβούλους. Πρός ἅπαντας τούς παρευρισκομένους εὔχομαι τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί καλή δύναμη στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν.


Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα