ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα διά τόν ἑορτασμόν τῶν 70ῶν Γενεθλίων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσίας κ. Κυρίλλου (20ή Νοεμβρίου 2016)

20/11/2016

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ προσφιλέστατε καί τιμιώτατε ἀδελφέ, κύριε Κύριλλε

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐν ἀγάπῃ πολλῇ ἀνταποκρινομένη στήν εὐγενῆ πρόσκλησή Σας, γιά τήν ὁποία καί Σᾶς εὐχαριστεῖ, μετέχει ἀσμένως στόν ἑορτασμό τῶν ἑβδομηκοστῶν Γενεθλίων Σας. Ὁ Κύριος εὐδόκησε νά συμπληρώσετε ἑβδομήντα ἔτη θεοφιλοῦς βιοτῆς, ἀφιερωμένης ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Παρακολουθοῦμε καί θαυμάζουμε τήν πολυετῆ ἐκδαπάνηση καί τά ἀγαθά ἔργα Σας, τά ὁποῖα συνιστοῦν μαρτυρία μακρᾶς καί σπουδαίας διαδρομῆς.
Ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ τό γεγονός ὅτι Σᾶς ἔχουμε κοντά μας στούς κρίσιμους αὐτούς καιρούς, καί οἱ δωρηθέντες παρά τοῦ Θεοῦ δέν διαλάμπουν μόνον μέ τά χαρίσματά καί τήν ἀξία τους, ἀλλά καί διά τοῦ εὔρους τῆς προσφορᾶς τους. Ἡ Ἐκκλησία ὠφελήθη δαψιλῶς διά τῆς συνεισφορᾶς τῆς Ὑμετέρας φίλης Μακαριότητος στήν οἰκοδόμηση τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, διά τῆς συμβολῆς Της στὴ φωτεινή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς εἰς Χριστόν πίστεως καί ἐλπίδος ἐνώπιον τοῦ συγχρόνου κόσμου, ὡς καί διά τῆς ἐμπράκτου ἀλληλεγγύης πρός τόν δοκιμαζόμενο ἑλληνικό λαό.

Φιλαδέλφως δεόμεθα ὁ Θεός νά Σᾶς ἐνισχύει καί νά Σᾶς διακρατεῖ ὑγιαίνοντα καί ἀκμαῖον ἐπί χρόνους ἔτι μακροτέρους καί εὐλογημένους στήν ἔπαλξη τῆς ἱερᾶς εὐθύνης. Ἡ Πατριαρχική πορεία Σας δέν ἔχει χρείαν ἐπαίνων. Αἶνος τοὐναντίον πρέπει πρός τόν Οὐράνιον τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα, ὁ Ὁποῖος Σᾶς ἔταξε στόν Πατριαρχικό Θρόνο καί Σᾶς κατέστησε στήριγμα πολλῶν.

Εὐχόμεθα νά εἶναι πολλά καί ἅγια τά ἔτη Σας, Θεόθεν εὔκαρπα καί εἰρηνικά, γιά νά συνεχίσετε αἰσίως τό ὑψηλό καί σωτήριον ἔργο Σας καί ὁ Θεός νά εὐλογεῖ δι’ Ὑμῶν πλουσίως τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί τούς εὐσεβεῖς Ρώσους ἀδελφούς μας.

Προηγούμενη σελίδα