ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Στ΄ Μοναχικήν Σύναξιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δοβρᾶ (6 Ἰουνίου 2016)

6/6/2016

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Βαθεία εἶναι ἡ χαρά μας, Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ, καθώς ἀπευθυνόμεθα πρός τή μοναχική σύναξη ἡ ὁποία διεξάγεται μέ τή μέριμνά σας καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἐντός τοῦ πλαίσιου τῶν ἐφετινῶν Παυλείων. Αἰσθανόμεθα χαρά, διότι ἡ Ἐκκλησία συγκεντρώνει γιά τήν πολύτιμη αὐτή συνάθροιση σέ μία ἱστορική Μονή σεβαστούς μονάζοντες καί μονάζουσες ἀπό πολυάριθμα μοναστήρια τῆς Μακεδονίας, τά ὁποῖα αἰσίως καρποφοροῦν ἐν Κυρίῳ.

Μικρά καί μείζονα μοναστικά κέντρα κόσμησαν μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων τήν μακεδονική γῆ κι ἔγιναν πόλος ἕλξεως καί πνευματικῶν ἀγώνων. Νιώθουμε βαρειά τήν κληρονομιά καί τήν προσφορά τους καθώς τήν βλέπουμε, μέ τή συνεισφορά πάντων ὑμῶν, βῆμα μέ τό βῆμα νά αὐξάνει καί νά πλατύνεται.
Τά μοναστήρια φανερώνουν τήν ὑγεία τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Χαίρομαι, διότι ὁ μοναχισμός τῆς Μακεδονίας ἐξακολουθεῖ νά ἀνθεῖ καί νά ἀκμάζει στό πλευρό τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος πάντοτε θά προστρέχει στή γαλήνη, τήν παραδείσεια πνοή, τίς διδαχές καί τή μυσταγωγία τοῦ μοναχικοῦ βίου.

Ἰδιαίτερη ἀξία ἔχει ὁ εἰδικός σκοπός αὐτῆς τῆς συνάξεως, ἡ ὁποία τιμᾶ τό φωτεινό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Ἡ Ἱερά αὐτή Μονή ἔχει τήν εὐλογία νά στερεώνεται καί διά τῆς χάριτος τοῦ λειψάνου ἑνός ἁγίου ἰατροῦ καί ποιμένος ὁ ὁποῖος διέλαμψε σέ ἐποχή διόλου μακρινή τῆς σημερινῆς. Περίσσεια τῆς ὄντως ζωῆς εἶναι τά σεπτά λείψανα πού συνθέτουν τόν ἄρραφο χιτῶνα τῆς Ἐκκλησίας: ἀψευδῆ σημεῖα τῆς πίστεως στήν Ἀνάσταση, πού καθίστανται ἀναρίθμητα διά τῶν ἁγίων φίλων τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ θεοφόρος Ἅγιος προσωποποίησε τήν ἱστορική συγγένεια πού συνδέει τήν ἰατρική μέ τήν ἱερωσύνη. Τά ἐπιτεύγματα τῆς ἰατρικῆς δέν μείωσαν τίς ἀπορίες μας, δέν γεφύρωσαν μέσα μας τό χάσμα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς. Ἐξακολουθοῦμε νά ἀναζητοῦμε τήν πληρότητα της ζωῆς, νά θελγόμεθα ἀπό τή φωνή τοῦ οὐρανοῦ. Θά λέγαμε ὅτι ἡ ἐπανάκτηση τῆς ὑγείας ὑπερβαίνει τίς δυνάμεις μας· δέν εἶναι προσωπική ὑπόθεση τοῦ καθενός. Γίνεται ἀλληλένδετη μέ τήν ὑγεία τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποκαθίσταται κατά χάριν στό βαθμό που πορευόμεθα ἀπό κοινοῦ «ἐν καθαρά καρδίᾳ» καί «ἔργοις καλοῖς».

Χαιρετίζω θερμῶς τήν μοναχική αὐτή συνάθροιση, εὐχόμενος, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐργασίες της νά εὐοδωθοῦν μέ λόγους διαυγεῖς καί νά ἐνισχύσουν γόνιμα καί ἐποικοδομητικά τήν ἄσκηση καί τή διακονία σας μέ νέα πνοή καί ἐφόδια. Εὔχομαι ὁμοίως, μέ τή συμβολή αὐτῆς τῆς πνευματικῆς συνάξεως, ὁ θαυματουργός Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς νά σταθεῖ συνοδός ὅλων μας. Τόν παρακαλοῦμε ἐμεῖς πού εἴμαστε μπροστά του συντρίμμια τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων νά μᾶς εὐλογήσει καί νά μᾶς σκεπάσει μέ τήν ἁγιαστική του χάρη.


Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα