ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν ἰατρική – θεολογική Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως μέ θέμα: «Ἰατρόν καί Ποιμένα, Λουκᾶν τιμήσωμεν» (13 Φεβρουαρίου 2016)

13/2/2016

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἐν Κυρίῳ ἀποδίδω θερμό χαιρετισμό ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τίς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδος, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται στόν εὐλογημένο σας τόπο μέ τήν ἀγαθή εὐκαιρία τῆς ἐπετείου εἰκοσαετίας ἀπό τήν ἁγιοκατάταξη καί τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Πολύτιμη ἡ πρωτοβουλία σας, διότι σκοπό ἔχει νά τιμήσει καί νά προβάλει τό φωτεινό παράδειγμα ἑνός σπουδαίου Ἁγίου Ἀρχιερέως, ἰατροῦ καί ποιμένος, ὁ ὁποῖος κόσμησε τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ λίγος χρόνος πού μᾶς χωρίζει ἀπό τήν κοίμηση καί ἁγιοκατάταξή του μᾶς κάνει νά αἰσθανόμασθε ἐγγύτερη καί ἐναργέστερη τήν χάρη τῆς παρουσίας του.
Ὑπάρχει μία βαθειά συγγένεια πού συνδέει τό λειτούργημα τοῦ ἱερέως μέ αὐτό τοῦ ἰατροῦ, καί ἴσως αὐτό νά εἶχε κατά νοῦ ὁ καλλιτέχνης τῆς ζωφόρου τῶν Προπυλαίων τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅταν στήν παράσταση τῶν προσωποποιήσεων τῶν ἐπιστημῶν ἀπεικόνισε τήν Θεολογία δίπλα στήν Ἰατρική. Ἡ ἰατρική θεραπεύει τήν νόσο. Ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ καί οἱ καρποί τῶν ἐπιτευγμάτων της ἀποτελοῦν μίαν ἐπιπλέον νίκη τοῦ ἀνθρώπου ἐνάντια στή φθορά. Αὐτή τήν εὐεργετική της διάσταση ἀποτύπωσε καί ἡ Ἁγία Γραφή στό παράγγελμα: «Τίμα ἰατρόν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος» (Σοφ. Σειράχ 38, 1).

Ἡ ἰατρική αἴρει τόν βαρύ ζυγό τῆς ἀσθενείας καί τοῦ πόνου. Ἀποστολή τῆς Ἱερωσύνης εἶναι ἐπίσης ἡ διακονία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, μόνο πού ἐμβαθύνει στή ρίζα τῆς ἀρρώστιας, τό βάρος πού πιέζει τήν ψυχή.

Γι’ αὐτόν τόν λόγο, ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν συνυπάρχει μέ τή διακονία τοῦ λόγου στήν ἀποστολή τοῦ Κυρίου. Αὐτό καταδεικνύει καί ἡ ὕπαρξη πολυαρίθμων ἰατρῶν Ἁγίων, πού κοσμοῦν τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τοῦ σήμερον τιμωμένου Ἁγίου, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ, καί τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, προστατῶν τῶν θεραπόντων τῆς ὑγείας. Ὅταν, λοιπόν, πίστη καί ἐπιστήμη, ἱερά διακονία καί ἰατρική, λειτουργοῦν χωρίς νά ἀντιστρατεύονται ἡ μία τήν ἄλλη, ἀλλά, διακονοῦν τόν πάσχοντα εἴτε ψυχικά εἴτε σωματικά εἴτε κατ᾽ ἀμφότερα, ὡς καλοί Σαμαρεῖτες, βοηθοῦν τόν ἄνθρωπο νά ἀνορθωθεῖ ἀπό τήν πτώση.

Τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ λειτουργεῖ καί ὡς μέσο ἐπιγνώσεως τῆς ἀποστολῆς μας. Καλούμεθα νά ἀποκαλύψουμε ὅσα στό παρόν τραυματίζουν τήν ἀλήθεια καί ὑπονομεύουν τή ζωή, τό μέλλον καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀποστολή μας εἶναι νά παραγάγουμε τά πνευματικά ἀντισώματα πού θά λειτουργήσουν ὡς προστατευτικά ἀπό κάθε φθοροποιό νόσο πού ἐκφυλίζει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ὁδηγεί στήν εὐτέλεια τόν κοινό μας βίο.

Θά ἤθελα πρωτίστως νά συγχαρῶ τόν Σεβασμιώτατο ἀγαπητό ἀδελφό, Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα γιά τήν ἐπαινετή του πρωτοβουλία καί μέριμνα στήν διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, καθώς καί στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ. Νεκτάριον, ὁ ὁποῖος μᾶς γνώρισε τόν Ἅγιο Λουκᾶ διά τῶν βιβλίων του, καί θεωρήσαμε ἄξιο καί δίκαιο νά προΐσταται ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ἡμετέρας μετριότητος στήν ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση. Εὔχομαι, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή συμβολή αὐτῆς τῆς πνευματικῆς συνάξεως, ὁ θαυματουργός θεοφόρος Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος νά σταθεῖ συνοδός καί διδάσκαλος ὅλων μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα