ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ���������

Προηγούμενη σελίδα


Προς τον Πατριάρχη Σερβίας για την φυλάκιση του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος

16/8/2005

Ἀριθμ. Πρωτ. 3600
Ἀριθμ. Διεκπ. 1899


Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἰππεκίου, Μητροπολῖτα Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί Πατριάρχα τῶν Σέρβων, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Π α ῦ λ ε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Κάτοχοι γενόμενοι τῆς ἀπό 19ης παριππεύσαντος μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἐπιστολῆς τοῦ λίαν ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννου ἐπληροφορήθημεν μετ’ ἐκπλήξεως πολλῆς τά περί τῶν δικαστικῶν διώξεων αὐτοῦ καί κυρίως περί τῆς τελευταίας καταδικαστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου τῆς πόλεως Bitola, ἥτις καταδικάζει αὐτόν εἰς δεκαοκτάμηνον φυλάκισιν ἐπί «ὑποδαυλίσει ἐθνικοῦ καί θρησκευτικοῦ μίσους».
Γνωρίζοντες τάς προσπαθείας καί τούς εἰλικρινεῖς προσωπικούς ἀγῶνας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννου διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τοῦ ἐσχάτως διαμορφωθέντος Κράτους τῶν Σκοπίων, ὡς καί διά τήν λύσιν τοῦ ἐπί τεσσαράκοντα περίπου ἔτη ὑφισταμένου, ἐκ λόγων καθαρῶς ἐθνοφυλετικῶν, ἐκκλησιαστικοῦ Σχίσματος εἰς τήν ὡς εἴρηται περιοχήν, διακατεχόμεθα ὑπό αἰσθημάτων λύπης καί πόνου ψυχῆς διά τήν ὄντως ἄδικον καί κατά πάντα ἀντίθετον πρός τάς ἀρχάς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐνέργειαν τῶν κρατούντων εἰς τό Κράτος τῆς Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), ἥτις ἐν ταὐτῷ ἀποτελεῖ καί ἀπαράδεκτον καί προκλητικήν ἀνάμειξιν τῆς κρατικῆς ἐξουσίας εἰς θέματα καθαρῶς ἐκκλησιαστικά, ἅτινα ἀντιμετωπίζονται διά τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῶν κατά τόπους Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Ἔχοντες καταστεῖ κοινωνοί τῶν ἀόκνων καί θεοφιλῶν ἐνεργειῶν τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί κυρίως τῆς Ὑμετέρας Γεραρᾶς καί Πολυσεβάστου Μακαριότητος διά τήν λύσιν τοῦ Σχίσματος τούτου καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς κανονικῆς τάξεως καί ἑνότητος τῶν ὀρθοδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν κατοικούντων ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, τασσόμεθα ἀλληλέγγυοι εἰς τάς προσπαθείας τῆς Ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τούς ἀγῶνας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος κ. ’Ιωάννου καί καταγγέλλομεν ὡς ἀπαραδέκτον, ἀντικανονικήν καί προκλητικήν τήν καταδικαστικήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου τῆς πόλεως Bitola, ὡς πρᾶξιν καταπατήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς ἀσκήσεως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ἀνεπίτρεπτον ἀνάμειξιν τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας εἰς τά ἐσωτερικά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἐπί πλέον δηλοῦμεν, ὅτι ἀπεστείλαμεν ἐγγράφους διαμαρτυρίας διά τήν ἄδικον ταύτην πρᾶξιν κατά τοῦ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννου πρός τάς Ἀρχάς καί Ἐξουσίας τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων ἀλλά καί εἰς διαφόρους Διεθνεῖς Ὀργανισμούς καί τάς λοιπάς Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὑποστηρίζοντες αὐτόν καί ἀπαιτοῦντες τόν σεβασμόν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς τοῦτο συμβαίνει εἰς πᾶσαν πεπολιτισμένην καί ἀνεπτυγμένην Χώραν συναποστέλλοντες ἀκριβές ἀντίγραφον τοῦ ἀπευθυνθέντος εἰς τούς ἐν τῷ συνημμένῳ καταλόγῳ διεθνεῖς ἐκκλησιαστικούς φορεῖς, ἡμετέρου ἐγγράφου πρός ἐνημέρωσιν Ὑμῶν.
Πεποίθαμεν, ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ «οὐ δώσει σάλον τῷ δικαίῳ» καί ὅτι διά μίαν εἰσέτι φοράν θέλει ἀποκαλύψει τήν δύναμιν τῆς ἀληθείας καί τῆς δικαιοσύνης.
Ἐπί δέ τούτοις μεταφέροντες τήν ἀγάπην καί τήν συμπαράστασιν συμπάσης τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς καί φιλοχρίστου Λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπικαλούμεθα τήν προστασίαν καί τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ πρός Ὑμᾶς καί τόν δοκιμαζόμενον Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρίδος κ. Ἰωάννην, ἵνα ἐξέλθητε ἐκ τῆς δοκιμασίας ταύτης ὡς οἷόν τε τάχιον καί διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί φιλαδελφείας,


Ἀθήνῃσι τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2005


Προηγούμενη σελίδα