Προηγούμενη σελίδα

«Πῶς ἡ Πολιτεία καί ἡ Κοινωνία τῶν Πολιτῶν
μποροῦν νά συνεργαστοῦν ἐπιτυχῶς γιά τήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.»


Ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέου Ἄνθη
Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Μεταναστῶν, Προσφύγων καί Παλιννοστούντων.

Ὁμιλία στό 4ο Ἐτήσιο Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Μετανάστευση

28.1.2008


Ξενοδοχεῖο HILTON. μέ γενικό θέμα:

«Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκειῶν καί εἰδικώτερα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν».

Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται σήμερα στή Χώρα μας τό 4ο Ἐτήσιο Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Μετανάστευση μέ γενικό θέμα: «Πῶς ἡ Πολιτεία καί ἡ Κοινωνία τῶν Πολιτῶν μποροῦν νά συνεργαστοῦν ἐπιτυχῶς γιά τήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.»

Στήν συνάντηση αὐτή καλούμαστε ὅλοι μας νά καταθέσουμε τίς ἀπόψεις καί τίς θέσεις μας γιά τό παγκόσμιο καί διαχρονικό γεγονός τῆς Μετανάστευσης καί κυρίως πῶς θά μπορέσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στόν ὁλοένα καί αὐξανόμενο ἀριθμό τῶν Μεταναστῶν καί στίς ἀνάγκες τους, διότι αὐτό καθ' αὐτό τό κοινωνικό φαινόμενο τῆς Μετανάστευσης καί στήν πατρίδα μας, θέτει τό θέμα τῆς στάσεώς μας ὡς πιστῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί ὡς πολιτῶν ἔναντι αὐτῶν καί τῆς σχέσεώς μας μέ αὐτούς.

Τό θέμα πού μοῦ ζητήθηκε νά ἀναπτύξω εἶναι:« Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκειῶν καί εἰδικώτερα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν» καί ὅπως ἀμέσως φαίνεται, τό ἴδιο τό θέμα χωρίζεται σέ δύο μέρη:

α) Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκειῶν στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν καί

β) Ἡ Συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν. Γι' αὐτό θά προσπαθήσω σύντομα καί περιεκτικά νά ἀναπτύξω τίς δύο αὐτές ἑνότητες.


1. Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκειῶν στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.

Πολύ ἐπιγραμματικά θά ἀναφέρω ὅτι σχεδόν ὅλες οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες καί κατά συνέπεια οἱ ἀνατολικοί λαοί δέχονταν τόν ξένο δίπλα τους μέ σκεπτικισμό καί ἐρωτηματικά, διότι ὁ μέν ἁπλός λαός, πτωχός στήν πλειονότητά, του μποροῦσε νά προσφέρει κάτι γιά νά ἁπαλύνει τήν ἀνάγκη τοῦ ὁδοιπόρου, οἱ δέ ἄνθρωποι τῶν βιβλίων, ὅπως ἀποκαλοῦνταν, οἱ πιό ἰσχυροί καί οἰκονομικά εὐκατάστατοι, προσπαθοῦσαν μέ διαφόρους τρόπους νά βοηθήσουν, κατά περίπτωση, ἀλλά στή συνέχεια νά ἀφήσουν νά φανεῖ ὅτι δέν ὑπῆρχε δίπλα τους χῶρος καί γιά κάποιον ἄλλο.

Ὅσο κινούμαστε πιό δυτικά οἱ ἄνθρωποι εἶναι διαφορετικοί, γιά παράδειγμα ἡ ἀραβική φιλοξενία εἶναι παροιμιώδης, διότι τόν ξένο τόν δέχονταν μέ πολλή ἀγάπη, τοῦ προσέφεραν νερό γιά νά πλιθεῖ καί νά ξεδιψάσει, καθαρά ροῦχα, τροφή καί στήν συνέχεια ρωτοῦσαν τό ὄνομά του. Αὐτό ἴσχυε πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ Μωάμεθ καί τήν ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ καί κατόπιν ἔγινε ἀποδεκτό ἀπό τήν νέα θρησκεία. Ὑπάρχει διαφορετική ἀντιμετώπιση ἀπό κράτος σέ κράτος ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῶν ἀνθρώπων, ὅμως ὁ ξένος καί ὁ ἀνήμπορος ἔχει θέση μέσα στίς κοινωνίες αὐτές.

Στήν Παλαία Διαθήκη, στά βιβλία τῆς Ἐξόδου, τοῦ Δευτερονομίου καί τοῦ Λευϊτικοῦ ὑπάρχει εἰδική νομοθεσία καί εἰδικές διατάξεις γιά τόν ξένο.

Ξένος εἶναι ὁ ἀλλοδαπός, ἐκεῖνος πού διαμένει σέ ξένη γῆ καί μακριά ἀπό τήν πατρίδα του, ξένος εἶναι ὁ μή δικός μας-ὅμοιός μας καί κατά τό γένος καί, τίς περισσότερες φορές, καί κατά τό θρήσκευμα. Ξένος τέλος στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ὁ πολιτογραφηθείς ἀλλοδαπός. Ἔτσι ὁμιλοῦμε γιά παροίκους ἤ προσηλύτους ἤ παρεπίδημους, οἱ ὁποῖοι μέσα στό Ἰσραηλιτικό Κράτος ἀπολάμβαναν ἰσονομία καί σχετική ἰσοπολιτεία . Τέλος νά μήν λησμονοῦμε ὅτι οἱ ξένοι, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι καί αὐτοί μέτοχοι τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ προοδευτική καί ἡ σύμφωνα μέ κανόνες ἀφομοίωση τῶν ξένων συμβάλλει πολύ στήν διάσπαση τοῦ φυλετικοῦ κύκλου φυλετισμοῦ, ἰδιαίτερα δέ στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες κατά τίς ὁποῖες ἕνας λαός τείνει αὐθόρμητα νά ἀπομονωθεῖ. Αὐτή ἡ προοδευτική ἀφομοίωση βοηθᾶ στήν πραγματοποίηση τῆς χριστιανικῆς παγκοσμιότητας.


2. Ἡ Συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀκολουθεῖ ὅσο πιό πιστά μπορεῖ τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς πίστεώς μας, ὅπως καταγράφεται ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖο στό κεφάλαιο περί τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του καί τῆς τελικῆς κρίσεως καί τῆς ἀνταποδόσεως τῶν ἀνθρώπων,«ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με».

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς καλεῖ νά περιμαζεύσουμε στό σπίτι μας τούς ξένους καί νά τούς συμπεριφερόμεθα μέ ἀγάπη καί φιλανθρωπία, κάνοντας ἔτσι τήν ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά νά γίνουμε τέλειοι.

Κατά τήν διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης οἱ ἄνθρωποι στήν γῆ εἶναι πάροικοι, δέν ἔχουν νόμιμη καί μόνιμη κατοικία.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει ὅτι ὁ χριστιανός εἶναι πολίτης τῆς οὐράνιας πατρίδας, ἐκεῖ δέν εἶναι πιά φιλοξενούμενος, οὔτε καί ξένος, ἀλλά συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ .

Ἡ κατά ἑκατοντάδες χιλιάδες εἰσροή στήν πατρίδα μας οἰκονομικῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τήν πατρίδα τους γιά μιά καλύτερη ζωή, καί μάλιστα ἀπό μή χριστιανικές χῶρες, ἄλλαξε σέ σημαντικό βαθμό τή δομή τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, τήν ὁποία ὥς πρίν μία δεκαετία περίπου χαρακτήριζε φυλετική καί θρησκευτική ὁμοιογένεια. Οἱ οἰκονομικοί μετανάστες προέρχονται κατά κανόνα ἀπό τήν μεσαία εἰσοδηματική τάξη τῶν πατρίδων τους καί ἀναγκάστηκαν νά φύγουν ἀπό τίς ἑστίες τους ἐξ αἰτίας τῆς φτώχειας κυρίως ἀλλά καί τῶν πολιτικῶν καί πολεμικῶν συρράξεων, καί παρά τοῦ ὅτι ἔχουν ὑψηλό μορφωτικό ἐπίπεδο, ἀπασχολοῦνται στίς λεγόμενες «ταπεινές» ἐργασίες, μέ ὅλα τά παρεπόμενα.

Σύμφωνα μέ τίς μελέτες τῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ τίς ταχύτατες κλιματικές ἀλλαγές πού συμβαίνουν στόν πλανήτη μας, ἡ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας καί τό λιώσιμο τῶν πάγων θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν αὔξηση τῆς στάθμης τῶν ὑδάτων, τήν κάλυψη μεγάλων παραθαλασσίων ἐκτάσεων ἀπό τό νερό καί ὡς συνέπεια αὐτοῦ τοῦ γεγονότος τήν ἀναγκαστική ἀπομάκρυνση τῶν κατοίκων ἀπό τίς περιοχές αὐτές καί τελικά τήν αὔξηση τῆς μετανάστευσης.

Ἡ ἐγκατάσταση Μεταναστῶν στήν πατρίδα μας, τά προβλήματα καί τά θέματα πού ἀναφύονται ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς, μᾶς καλοῦν νά μελετήσουμε καί νά λάβουμε θέσεις ὥστε ἡ ἔνταξή τους στίς διάφορες κοινωνίες νά γίνει ἁρμονικά καί νόμιμα γιά νά ὑπάρχει καλό ἀποτέλεσμα, γιά νά ἀποτραπεῖ ὁποιασδήποτε μορφῆς βία, γκετοποίηση καί ὁτιδήποτε ἀρνητικό μπορεῖ νά προκύψει ἀπό αὐτή τήν μετακίνηση ἀνθρώπων.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει προβεῖ στίς ἑξῆς ἐνέργειες γιά νά βοηθήσει ποιμαντικά στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν στίς κοινωνίες μας:

Α. «Τό 1978 συστήθηκε τό Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστῶν (ΚΣΠΜ), ὡς ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἱδρυτές τοῦ ΚΣΠΜ, ἐμπνεόμενοι ἀπό ἕνα σύνολο ἀξιῶν, μέ κύρια αὐτή τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἵδρυσαν μιά ὑπηρεσία μέ στόχο τήν παροχή ὑποστηρικτικῶν ὑπηρεσιῶν στούς παλιννοστούντες μετανάστες ἀπό τήν Γερμανία, ὥστε αὐτοί νά ἀνταπεξέλθουν στά προβλήματα πού προέκυπταν κατά τήν ἐπιστροφή καί ἐπανένταξή τους στήν ἑλληνική κοινωνία. Παράλληλα, ἀπό τήν ἀρχή τῆς λειτουργίας τοῦ φορέα, προσπάθησαν νά παρακολουθήσουν τίς ἀλλαγές πού συντελοῦνται στό μεταναστευτικό φαινόμενο, ὥστε οἱ παρεχόμενες ὑποστηρικτικές ὑπηρεσίες νά προσαρμόζονται συνεχῶς στίς πραγματικές ἀνάγκες τῶν ἐπωφελούμενων. Ὅταν λοιπόν, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἄρχισε νά διογκώνεται ἡ εἰσροή ἀλλοδαπῶν με-ταναστῶν πρός τήν Ἑλλάδα, τό ΚΣΠΜ ἐπέκτεινε τήν προσφορά τῶν ὑπηρεσιῶν του πρός τούς ἀλλοδαπούς μετανάστες και πρόσφυγες. Μάλιστα, γιά τήν ἀποτελεσματικότερη διαχείριση τῶν ὑποθέσεών τους, ἱδρύθηκε τό 1994 καί ἕνα ἰδιαίτερο γραφεῖο, τό Οἰκουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (ERP), μέ στόχο τήν διευκόλυνση τῆς «ἐνσωμάτωσης», σύμφωνα μέ τήν τότε ὁρολογία, τῶν μεταναστῶν στήν ἑλληνική κοινωνία.

Κρίνοντας ὅτι ἡ προώθηση μιᾶς κοινωνικῆς ἔνταξης «δίκαιης» γιά τούς μετανάστες συμβάδιζε μέ τίς ἱδρυτικές ἀρχές τοῦ ΚΣΠΜ καί λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι ναί μέν ἡ ἐμπειρία τῆς μετανάστευσης αὐτή καθεαυτή εἶναι κοινή γιά ὅλους τούς μετανάστες, ἀλλά κάθε μετανάστης ἔχει βιώσει τήν ἐμπειρία τῆς μετανάστευσης μέ ξεχωριστό τρόπο, λόγω διαφορῶν πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ἐθνικότητα, τό φῦλο, τήν ἡλικία, τούς λόγους τῆς μετανάστευσης, τό μορφωτικό του ἐπίπεδο, κ.λπ., προχωρήσαμε στήν παροχή ἐξατομικευμένων ὑπηρεσιῶν συμβουλευτικῆς καί στήριξης. Ἀνάμεσα στίς ὑπηρεσίες πού προσφέρθηκαν ἤ προσφέρονται, τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ὁποίων ἐντάσσεται στό πλαίσιο ἐφαρμογῆς Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων, συγκαταλέγονται οἱ ἑξῆς:

 • Ἡ λειτουργία ξενώνων γιά πρόσφυγες καί γιά ἀλλοδαπές γυναῖκες πού βρίσκονται σέ κίνδυνο,

 • Ἡ διεξαγωγή μαθημάτων ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης,

 • Ἡ ψυχοκοινωνική στήριξη, ἡ παροχή πληροφόρησης γιά τή διαδικασία πιστοποίησης τῶν πτυχίων τῶν ἀλλοδαπῶν καί ὁ προσανατολισμός σχετικά μέ ἐπιμορφωτικά σεμινάρια καί προγράμματα κατάρτισης,

 • Ἡ νομική συμβουλευτική πρός τούς μετανάστες πού ἐνδιαφέρονται νά ὑπαχθοῦν στή διαδικασία νομιμοποίησης ἤ πού ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στό νά παραμείνουν σέ αὐτή,

 • Ἡ νομική ὑποστήριξη τῶν αἰτούντων ἄσυλο προκειμένου νά προωθηθεῖ τό αἴτημά τους,

 • Ἡ νομική ὑπεράσπιση σέ περιπτώσεις παραβιάσεων τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν ἀλλοδαπῶν.

  Ἐπίσης τό κέντρο προβαίνει στήν ἄσκηση συνηγορίας ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν πρός ὑπεράσπιση καί κατοχύρωση τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν καθώς καί στήν ὑποβολή προτάσεων πολιτικῆς πού ἔχουν στόχο τή διαμόρφωση τῶν ὅρων ἐκείνων πού, ἀφενός, θά δημιουργήσουν στούς μετανάστες τό αἴσθημα ὅτι ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς κοινωνίας καί, ἀφετέρου, θά τούς καταστήσουν ἰσότιμα μέλη της.

  Ἐπειδή, ὅμως, ἡ κοινωνική ἔνταξη τῶν μεταναστῶν δέν εἶναι ἕνα θέμα πού περιορίζεται στή διαμόρφωση πολιτικῶν καί δέν ἀπασχολεῖ ἀποκλειστικά τούς ἔχοντες τήν εὐθύνη τῆς ἐπίσημης πολιτικῆς καί τούς ἴδιους τούς μετανάστες, δηλαδή τούς εἰσηγητές καί τούς ἄμεσους ἀποδέκτες τῶν ὅποιων πολιτικῶν ἀποφάσεων, ἀλλά εἶναι παράλληλα ἕνα θέμα πού ἀφορᾶ ἄμεσα καί τήν κοινωνία στό σύνολό της, κινηθήκαμε πρός τήν κατεύθυνση τῆς δημιουργίας κλίματος ἀποδοχῆς καί σεβασμοῦ τοῦ διαφορετικοῦ μέ τήν πραγματοποίηση δράσεων εὐαισθητοποίησης τῆς κοινῆς γνώμης πάνω σέ θέματα μετανάστευσης. Προχωρήσαμε λοιπόν στήν παραγωγή εἰδικῶν ἐντύπων, ἡμίωρου ντοκιμαντέρ και CD-Rom, στήν ἀρθρογραφία σέ τοπικές ἀλλά καί εὐρείας κυκλοφορίας ἐφημερίδες καθώς καί στή διοργάνωση ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν, ἡμερίδων καί διαπολιτισμικῶν ἐκδηλώσεων.

  Πρόθεσή μας εἶναι ἡ ἀνάληψη δράσεων πού πριμοδοτοῦν τήν ἀναγνώριση καί τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου στό ἐπίπεδο τῆς ἀναζήτησης τῶν κοινῶν στοιχείων, ὅπως εἶναι γιά παράδειγμα ὁ σεβασμός τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ἡ ἔμφασή μας στή συμφωνία πάνω σέ τέτοιες ἀρχές δέν πρέπει νά ἐκληφθεῖ ὡς ὑποτίμηση τῆς σημασίας τῆς διαφορᾶς, ἀφοῦ ἡ ἐπίτευξη τῆς ἀποδοχῆς προϋποθέτει πρῶτα ἀπό ὅλα τήν ἀναγνώριση καί τό σεβασμό τοῦ διαφορετικοῦ.

  Ἐπιτρέψτε μου νά τονίσω ὅτι, σέ κάθε περίπτωση, τόσο κατά τό σχεδιασμό ὅσο καί κατά τήν πραγματοποίηση τῶν δράσεων αὐτῶν, ἐνεργή εἶναι ἡ συμμετοχή μεμονωμένων μεταναστῶν ἀλλά καί μελῶν μεταναστευτικῶν κοινοτήτων».  Β. Τό Νοέμβριο τοῦ 2006 συνεστήθη μετά ἀπό πρόταση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου καί ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ Εἰδική Συνοδική Επιτροπή Μεταναστῶν, Προσφύγων και Παλιννοστούντων , (Κανονισμός ὑπ’ ἀριθμ. 172/2006, ΦΕΚ. 255/23.11.2006, ΦΕΚ. 268/19.12.2006) μέ σκοπό νά μελετᾶ καί νά προγραμματίζει ποιμαντικές πρακτικές γιά τήν καλή ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν. Ἀποτελεῖται ἀπό Καθηγητές Πανεπιστημίου καί Νομικούς μέ ἐμπειρία στά μεταναστευτικά θέματα.  Οἱ πρωτοβουλίες καί οἱ δραστηριότητες τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς συνοψίζονται στίς παρακάτω ἐνέργειες:

  1. Στήριξη τῆς διοργάνωσης τῆς συνεδρίασης τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Churches’ Commission for Migrants in Europe (C.C.M.E.) στήν Ἀθήνα 8 καί 9 Μαρτίου 2007 ἡ ὁποία ἔγινε στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκτός τῶν συνεδριῶν πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῶν μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς C.C.M.E. μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο προκειμένου νά συζητηθοῦν ζητήματα πού ἀφοροῦν στό μεταναστευτικό φαινόμενο στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη.

  2. Διόρισε Συμβούλους κατά τήν 1η Συνεδρία τῆς Εἰδ. Σ. Ἐπιτροπῆς καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3, ἐδαφ. Ε΄ τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς τήν κ. Εὐθαλία Παππᾶ, ὑπεύθυνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Προγράμματος Προσφύγων, καί τόν κ. Ἀχμέτ Μοαβία, πρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Φόρουμ Μεταναστευτικῶν Κοινοτήτων, γιά ὑποβοήθηση τῶν ἐργασιῶν της. Ἡ ἀνωτέρω πρόταση ἔγινε δεκτή ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο (ἀριθ. πρωτ. 405/355/13.2.2007).

  3. Ὑπέβαλε σχολιασμό καί προτάσεις στό ὑπό ἔκδοση Προεδρικό Διάταγμα: «Ὑποδοχή αἰτούντων διεθνή προστασία, διαδικασία ἐξέτασης, προϋποθέσεις ἀναγνώρισης, ἀνάκλησης τοῦ καθεστῶτος διεθνοῦς προστασίας καί ἀπέλαση. Δικαιώματα - Ὑποχρεώσεις. Οἰκογενειακή ἐπανένωση προσφύγων» πρός τό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης προκειμένου νά ληφθοῦν ὑπόψη καί οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας. Τό κείμενο αὐτό διαβιβάστηκε στήν Ἱερά Σύνοδο (ἀριθμ. πρωτ. 28/17.4.2007), ἡ ὁποία καί ἀποφάσισε τήν ἀποστολή του στό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης (ἀριθμ. πρωτ. 1028/975/26.4.2007). Τό κείμενο τοῦ σχολιασμοῦ εἶναι ἀναρτημένο στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐπιτροπῆς.

  4. Ἀσχολήθηκε μέ τόν Νόμο «Εἰδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικῆς πολιτικῆς καί λοιπῶν ζητημάτων ἁρμοδιότητας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Δημόσιας Διοίκησης καί Ἀποκέντρωσης», ἀφοῦ ἄκουσε τήν εἰσήγηση τοῦ κ. Μοαβία Ἀχμέτ, προέδρου τοῦ Φόρουμ Μεταναστευτικῶν Κοινοτήτων καί Συμβούλου τῆς Εἰδ. Συν. Ἐπιτροπῆς Μεταναστῶν, Προσφύγων καί Παλιννοστούντων, προσπαθῶντας νά ἀνεύρει λύσεις σέ κάποιες δυσκολίες ὡς πρός τήν ἐφαρμογή τοῦ Νόμου.

  5. Ἔκανε δεκτές προκαταρτικές σκέψεις γιά τήν κοινωνική ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν, σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο, τοῦ Καθηγητή κ. Πέτρου Σταθόπουλου, μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς ὁ ὁποῖος πρότεινε τίς κάτωθι ἐνέργειες:

 • Τή διοργάνωση σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο δράσεων δημιουργικῆς ἀπασχόλησης καί μαθημάτων ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας τά ὁποῖα θά ἀπευθύνονται σέ παιδιά μεταναστῶν,

 • Τήν ἐνθάρρυνση τῆς δραστηριοποίησης ἐνοριτῶν σέ χώρους ὅπου φιλοξενοῦνται προσωρινά πρόσφυγες,

 • Τήν ἀνάληψη εἰδικοῦ τύπου δράσεων πού νά προωθοῦν τίς ἀρχές τῆς κοινωνικῆς ἑταιρικῆς εὐθύνης καί τῆς διαχείρισης τῆς πολυμορφίας, σέ ἐπιχειρηματίες ἐνορίτες πού ἀπασχολοῦν στίς ἐπιχειρήσεις τους μετανάστες, ὥστε μέ τόν τρόπο αὐτό νά προωθηθεῖ ὁ σεβασμός τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν ἀλλοδαπῶν,

 • Τή δικτύωση τῶν ἐνοριῶν μέ τίς ὀργανώσεις καί τίς κοινότητες τῶν μεταναστῶν,

 • Τήν συνηγορεία τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ τῶν μεταναστῶν ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν,

 • Τή διεξαγωγή ἔρευνας μέ ἀντικείμενο τήν καταγραφή καλῶν πρακτικῶν πού ἐφαρμόζονται σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο καί στοχεύουν στή ὑποστήριξη τῶν μεταναστῶν.


  6. Ἡ Ἐπιτροπή ἐπίσης πραγματοποίησε πρόγραμμα συναντήσεων χριστιανῶν ὀρθοδόξων καί μουσουλμάνων μεταναστῶν, πιλοτικά σέ τρεῖς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν (28/11/2007), τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου περιοχῆς Ἀκαδημίας Πλάτωνος (4/12/2007) καί τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης περιοχῆς Θησείου (19/12/2007) ἐπειδή στίς περιοχές αὐτές ὑπάρχει αὐξημένος ἀριθμός μουσουλμάνων μεταναστῶν ἀλλά καί διάφορα τζαμιά, τά ὁποῖα λειτουργοῦν, γιά νά ἐξυπηρετοῦν τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες. Στήν τρίτη αὐτή συνάντηση ἦταν παρών καί ὁ ἀξιότιμος Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Γεώργιος Παπανδρέου. Στίς συναντήσεις αὐτές ἐπιχειρήθηκε α) ἡ ἐνημέρωση τῶν ὀρθοδόξων κληρικῶν περί τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου πού διαβιώνει στά ὅρια αὐτῶν τῶν ἐνοριῶν καί ἡ σημασία πού ἔχει ἡ γνωριμία καί ἡ ἐπαφή τῶν κληρικῶν μέ τούς ἰμάμηδες καί τούς μουσουλμάνους μετανάστες , β) ἡ ἐνημέρωση τῶν ἐνοριτῶν γιά διακρίσεις πού ὑφίστανται οἱ μουσουλμάνοι μετανάστες πού διαβιοῦν στήν περιοχή τῶν ἐνοριῶν, καί ἡ προσπάθεια γιά τήν κοινωνική τους ἔνταξη καί ἡ διευκόλυνση πού πρέπει νά τούς παρέχεται στίς διάφορες ἀνάγκες τους καί γ) ἡ καταγραφή διαφόρων προβλημάτων κατ' αὐτή τήν συνύπαρξη καθώς καί ὁ τρόπος ἐπιλύσεων αὐτῶν. Στίς 18 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε Ἡμερίδα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, στό Περιστέρι, γιά νά ἐνημερωθοῦν οἱ Ἱερεῖς-Ἐφημέριοι τοῦ Λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς γιά τά ἀποτελέσματα τῶν τριῶν συναντήσεων ὥστε νά βοηθηθοῦν στό ἔργο τῶν Ἐνοριῶν τους γιά τήν ποιμαντική ἔνταξης τῶν Μεταναστῶν.

  7. Προωθήθηκε σέ ὅλες τίς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ σκέψη γιά τήν δημιουργία Γραφείων Ποιμαντικῆς Μεταναστῶν.

  8. Ὁρίστηκε μέ εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ ἑορτασμός τῆς «Ἡμέρας τοῦ Μετανάστη» τήν 26η Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους, ἡμέρα τῆς φυγῆς τοῦ Κυρίου στήν Αἴγυπτο γιά νά σωθεῖ ἀπό τήν μανία τοῦ Ἡρώδη. Ὁ ἑορτασμός αὐτός ἔγινε τά ἔτη 2005 καί 2006 μέ τέλεση θείας λειτουργίας γιά τούς ὀρθοδόξους μετανάστες, παράθεση γεύματος ἀπό τήν Ἐκκλησία σέ μέλη μεταναστευτικῶν κοινοτήτων, καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἑτοιμασμένο ἀπό τούς μετανάστες καθώς καί σειρά ὁμιλιῶν γιά τό θέμα αὐτό. Ὁ ἑορτασμός δέν πραγματοποιήθηκε τό 2007 λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί ἐπειδή οἱ ἴδιοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μεταναστῶν δέν τό θέλησαν.

  Γ. Ἐπίσης ὁ Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ἐκτός τῆς ὑλικῆς προσφορᾶς στούς Μετανάστες πραγματοποιεῖ μαθή-ματα ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τοῦ πολιτισμοῦ γιά 400 καί πλέον πρόσωπα.

  Δ. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν πραγματοποίησε τό Β΄ Ἱερατικό Συνέδριο της στίς 13 καί 14 Μαΐου 2003 ἀφιερωμένο στήν «Ποιμαντική τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν» καί μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση καί τόν προβληματισμό τῶν Ἐφημερίων της στό θέμα αὐτό.

  Ε. Τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ τά σισσίτια, τήν προσφορά χρημάτων, ρουχισμοῦ, φαρμάκων, τροφῶν καί λοιπῶν ἀναγκῶν πρώτης ἀνάγκης καί κυρίως μέ τήν ἀγάπη καί τήν στήριξή τους πρός αὐτούς.

  Θά ἤθελα νά ὁλοκληρώσω τήν παρέμβασή μου θίγοντας δύο ἐπιμέρους ζητήματα.

  Τό πρῶτο ἀφορᾶ στήν ἀνάγκη τῆς ἐκφορᾶς λόγου ἀπό τούς ἴδιους τούς μετανάστες οἱ ὁποῖοι πρέπει νά τό ἐπιτύχουν μέσω τῶν συντεταγμένων τρόπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

  Τό δεύτερο ζήτημα ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπλοκή τῶν μεταναστῶν στό σχεδιασμό, πλέον, τῶν πολιτικῶν ἔνταξης. Γιά νά μπορέσει ὁ νομοθέτης νά προνοήσει γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἰδιαίτερων ἀναγκῶν κάθε ἐπιμέρους κατηγορίας μεταναστῶν, ἀλλά καί γιά νά διασφαλίσει τήν οὐσιαστική κοινωνική ἔνταξη κάθε μετανάστη, πρέπει νά ἀποκτήσει μιά σαφή ἀντίληψη αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν, καί αὐτό προϋποθέτει ἕνα διάλογο μεταξύ τῆς πολιτείας καί τῶν μεταναστῶν. Γιά νά μήν παραμείνει ὅμως αὐτός ὁ διάλογος στό ἐπίπεδο τοῦ εὐχολογίου, ἀλλά καί γιά νά μήν λαμβάνει χώρα εὐκαιριακά, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ θεσμική κατοχύρωσή του.

  Ἀγαπητοί μου, ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μεγάλη ὑπέρβαση. Τά πάντα πρέπει νά θυσιάζονται πρός χάριν τῆς ἀγάπης. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν ὕμνο τῆς ἀγάπης ἀποτολμᾶ ἀκόμη νά δεχθεῖ καί τήν κατάργηση γλωσσῶν, πολιτισμῶν, προφητειῶν (διδασκαλιῶν) καί θρησκειῶν. Δέν φοβᾶται νά μιλήσει καί γιά τήν ὑπέρβαση τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος, ἀρκεῖ νά διαφυλαχθεῖ ἡ μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἡ ἀγάπη .

  Σᾶς εὐχαριστῶ.
  Σημειώσεις

  1. Δευτερονομίου ιζ΄ 15.

  2. Ματθαῖον κε΄ 35.

  3. Ἐφεσίους β΄9, Κολλοσ. α΄21-22, Ἑβραίους ια΄13.

  4. Εὐαγ. Δουρίδα, Ὁμιλία:Ἕνα παράδειγμα Συνοδικῆς Ὑπηρεσίας πού στοχεύει στήν κοινωνική ἔνταξη τῶν μεταναστῶν καί στήν προώθηση τῆς παρουσίας τῶν μεταναστῶν/προσφύγων στή Δημόσια Ζωή, 31.5.2007.

  5. Πρόεδρος της Ειδ. Σ. Επιτροπής ορίσθηκε ο Αρχ. Τιμόθεος Άνθης (Πράξις Ιεράς Συνόδου υπ’ αριθμ. 5276/11.12.2006). Τακτικά μέλη της Ειδ. Σ. Επιτροπής ορίσθηκαν (Πράξις Ιεράς Συνόδου υπ’ αριθμ. 5276/11.12.2006) ο κ. Αντώνιος Παπαντωνίου, η κ. Άρτεμη Καλαβάνου, η κ. Αθανασία Συκιώτου, η κ. Καλλιόπη Σπινέλλη, ο κ. Αλέξανδρος Ζαβός, ο κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, η κ. Μαρία Σταυροπούλου και ο κ. Πέτρος Σταθόπουλος. Με την παραπάνω πράξη, η κ. Θεοδώρα Καλδή, η κ. Ηλέκτρα Πετράκου και η κ. Δήμητρα Μπελούμπαση ορίσθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη. Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα έχει ορισθεί (Πράξις Ιεράς Συνόδου υπ’ αριθμ.5276/11.12.2006) γραμματέας της Ειδ. Σ. Επιτροπής. Κατά την 4η Συνεδρία της Ειδ. Σ. Επιτροπής, αποφασίσθηκε ομόφωνα η κ. Καλδή να λάβει τη θέση της κ. Συκιώτου και από αναπληρωματικό μέλος να ορισθεί τακτικό η κ. Συκιώτου είχε προηγουμένως δηλώσει εγγράφως την παραίτησή της.

  6. Α΄ Κορινθ. ιγ΄ 8-9.

  Προηγούμενη σελίδα
 •