ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
    
Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018


Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ιερατικών Κλίσεων
14/3/2006Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐπικειμένου ἑορτασμοῦ τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων (Γ ἑβδομάς τῶν Νηστειῶν, Δευτέρα 20 - Κυριακή 26 Μαρτίου ἐ.ἔ., Σταυροπροσκυνήσεως), προέβη-κατόπιν ἐγκρίσεως καί εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου –εἰς τάς ὡς κάτωθι ἐκδηλώσεις, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς μεγαλυτέρας προβολῆς τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων καί τῶν ἐξ αὐτῆς θετικῶν, διά τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν ἀποτελεσμάτων:

1. Τέλεσις προηγιασμένης θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, τήν Τετάρτην 22αν Μαρτίου ἐ.ἔ., παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Σ.Ε. Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῇ συμμετοχῇ ἀντιπροσωπείας Ἱεροσπουδαστῶν μετά τῶν Καθηγητῶν αὐτῶν ἐκ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων καί Σχολῶν τοῦ Λεκανοπεδίου καί ἐν συνεχείᾳ παράθεσις, ὑπό τῆς Ριζαρείου, κοινοῦ γεύματος.
2. Ἀποστολή Συνοδικοῦ μηνύματος πρός τούς ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, δι' οὗ ἐκφράζονται αἱ εὐχαριστίαι καί τό ποιμαντικόν ἐνδιαφέρον τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας διά τό παιδαγωγικόν των ἔργον καί τήν συμβολήν των εἰς τόν καταρτισμόν τῶν ὑποψηφίων Κληρικῶν.
3. Ἀποστολή Συνοδικοῦ Γράμματος πρός τούς Ἱεροσπουδαστάς μετ' ἀναλόγου ἐκτυπώσεως καί σχετικοῦ περιεχομένου.
4. Ἀποστολή Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀνάγνωσις αὐτῆς ἐπ' Ἐκκλησίαις - ἀντί κηρύγματος - τήν Κυριακήν Γ Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (26 Μαρτίου 2006).
5. Προβολή τῆς Ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων ὑπό τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως· εἰδικώτερον: α) Εἰδικόν ἀφιέρωμα- ἐκπομπή ὑπό
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῇ εὐθύνῃ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Συνοδικοῦ Συνδέσμου τῆς ὡς ἄνω Σ.Ε. β) Εἰδικόν ἀφιέρωμα τῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς "ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ", τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τῇ εὐθύνῃ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου. γ) Προβολή τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων ὑπό τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Ε4, τῇ εὐθύνῃ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ.
6. Προβολή ἀνάλογος τῆς Ἑβδομάδος ὑπό τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, εἰδικώτερον δέ, ὅπου λειτουργεῖ Ἐκκλησιαστικόν Σχολεῖον.
7. Διδασκαλία σχετικοῦ, μέ τάς Ἱερατικάς Κλίσεις καί τήν Ἱερωσύνην, μαθήματος εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, κατά τήν ὡς ἄνω "Ἑβδομάδα" καί
8. Ἐκτύπωσις σχετικῆς, μέ τάς Ἱερατικάς Κλίσεις-Ἱερωσύνην, «ἀφίσσας».

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση