Ὁδηγίες ὑποβολῆς ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν πρὸς τοὺς συγγραφεῖς

Οἱ συγγραφεῖς οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ὑποβάλουν πρὸς δημοσίευση στὴ Θεολογία τὶς πρωτότυπες ἐπιστημονικὲς ἐργασίες, μελέτες, ἄρθρα καὶ βιβλιοκρισίες τους παρακαλοῦνται ὅπως λάβουν ὑπ’ ὄψιν τὶς ἀκόλουθες ὁδηγίες:

α) Τρόπος ὑποβολῆς:

i. Οἱ ὑπὸ δημοσίευση μελέτες ὑποβάλλονται πρὸς κρίση γιὰ δημοσίευση κατὰ κανόνα ἠλεκτρονικὰ στὴ διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τοῦ περιοδικοῦ: theologia@ecclesia.gr

Ἐναλλακτικὰ οἱ συγγραφεῖς δύνανται νὰ ἀποστέλλουν τὰ κείμενά τους καὶ σὲ ἠλεκτρονικὴ καὶ σὲ ἔντυπη μορφὴ στὴ διεύθυνση:

Περιοδικὸ Θεολογία, Ἰωάννου Γενναδίου 14, Τ.Κ. 11521 Ἀθῆναι.

ii. Oἱ συγγραφεῖς ὀφείλουν ἀπαραιτήτως νὰ δηλώσουν τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἤ/καὶ ἄλλη ἰδιότητά τους, ὅπως ἀκριβῶς προτιμοῦν νὰ ἀναγράφεται συνοδευτικὰ στὸ ὀνοματεπώνυμό τους στὴν ὑπὸ δημοσίευση ἐργασία τους. Σημειωτέον ὅτι οἱ συγγραφεῖς πρέπει νὰ εἶναι -ἐκτὸς εἰδικῶν ἐξαιρέσεων- τουλάχιστον κάτοχοι διδακτορικοῦ διπλώματος (PhD).

iii. Γιὰ τὴ δημοσίευση τῶν ἄρθρων τηρεῖται σειρὰ προτεραιότητος βάσει τῆς ἡμερομηνίας ὑποβολῆς αὐτῶν στὸ περιοδικὸ ἐκ μέρους τῶν συγγραφέων.


β) Δομὴ καὶ μορφή:

i. Τὰ ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα τῶν ὑποβαλλόμενων κειμένων πρέπει νὰ ἐπισυνάπτονται σὲ μορφὴ word καὶ pdf.

ii. Ὅλα τὰ ἑλληνόγλωσσα κείμενα δημοσιεύονται στὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, ἀνεξαρτήτως τοῦ τονικοῦ συστήματος τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας κατὰ τὴν ὑποβολὴ τοῦ πρωτότυπου κειμένου του.

iii. Ἡ ἔκταση τῶν ὑποβαλλόμενων δημοσιεύσεων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπερβαίνει συνολικὰ κατ’ ἀνώτατο ὅριο τὶς 8.000-8.500 λέξεις, τῶν ὑποσημειώσεων καὶ τῶν βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν συμπεριλαμβανομένων, λόγῳ τοῦ περιορισμένου διαθέσιμου χώρου ἐξ αἰτίας τῆς πληθώρας τῆς ὕλης.

iv. Οἱ συγγραφεῖς ποὺ ὑποβάλλουν μελέτη στὴν ἐλληνικὴ γλῶσσα πρέπει νὰ συναποστέλλουν καὶ μία σύντομη περίληψη (abstract/summary) ἔκτασης 200-250 περίπου λέξεων, κατὰ προτίμηση στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. Ἀντιστοίχως οἱ συγγραφεῖς ποὺ ὑποβάλλουν ξενόγλωσση μελέτη πρέπει νὰ συναποστέλλουν τὴ σύντομη περίληψη στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.


γ) Τρόπος βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν – βιβλιογραφίας:

Ὡς γνωστόν, ὑπάρχουν διάφοροι ἐπιστημονικῶς ἀποδεκτοί τρόποι βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν (references/works cited) καὶ βιβλιογραφίας (bibliography), οἱ ὁποῖοι βασίζονται σὲ ποικίλα πρότυπα διεθνῆ συστήματα (ὅπως γιὰ παράδειγμα: APA style, MLA style, Chicago Style, Harvard style, κ.τ.τ.). Ἐντούτοις, γιὰ λόγους ὁμοιόμορφης παρουσίασης ἔχει ἀποφασισθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ ἑνιαίας τυπολογίας βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν καὶ βιβλιογραφίας κατὰ τὴ δημοσίευση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν.


Συγκεκριμένα:

i. Ὅταν γίνεται ἀναφορὰ ἢ παραπομπὴ σὲ ἔργο ἀρχαίας ἑλληνικῆς λατινικῆς ἢ χριστιανικῆς γραμματείας, ὁ τίτλος τοῦ ἔργου τίθεται σὲ πλάγια γράμματα, π.χ.:
 • Θουκ. Ἱστοριῶν Α΄, 42, 1
  Ἰὼβ 11, 2.

  ii. Ὅταν γίνεται ἀναφορὰ ἢ παραπομπὴ σὲ βιβλίο, γράφεται τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ συγγραφέα μὲ ὄρθια στοιχεῖα, ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου μὲ πλάγια, ἐκδοτικὸς οἶκος, τόπος καὶ χρόνος ἔκδοσης (όρθια)· γιὰ παράδειγμα:
 • ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΠ., Οἱ οἰκουμενικὲς περιπέτειες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2008.
 • GALLAHER BR., Freedom and Necessity in Modern Trinitarian Theology, Oxford University Press, Oxford 2016.

  iii. Ὅταν γίνεται ἀναφορὰ ἢ παραπομπὴ σὲ ἄρθρο ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ, γράφεται τὸ ὀνοματεπώνυμο συγγραφέα μὲ ὄρθια στοιχεῖα, ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου μὲ ὄρθια ἐντὸς εἰσαγωγικῶν, ὁ τίτλος τοῦ περιοδικοῦ μὲ πλάγια καὶ μὲ ὄρθια ὁ ἀριθμὸς τόμου, ὁ χρόνος ἐκδόσεως ἐντὸς παρενθέσεως, καὶ οἱ ἀριθμοὶ των σελίδων τοῦ ἄρθρου στὸ περιοδικό· γιὰ παράδειγμα:
 • HILL R. CH., “Theodore of Mopsuestia. Interpreter of the Prophets”, Sacris Eruditi 40 (2001), σσ. 107-129.
 • ΖΗΖΙΟΥΛΑ Ι., «Εὐχαριστία καὶ βασιλεία τοῦ Θεοῦ», Σύναξη 52 (1994), σσ. 81-97.

  iv. Ὅταν γίνεται ἀναφορὰ ἢ παραπομπὴ σὲ συγκεκριμένη μελέτη ἡ ὁποία περιλαμβάνεται σὲ συλλογικὸ ἔργο ἢ πρακτικὰ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου, τίθενται σὲ ὄρθια στοιχεῖα τὸ ὀνοματεπώνυμο συγγραφέα καὶ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν ὁ τίτλος τῆς μελέτης, ἐνῶ σὲ πλάγια ὁ τίτλος τοῦ συλλογικοῦ ἔργου ἢ τῶν πρακτικῶν· γιὰ παράδειγμα:
 • CARR A. W., “Originality and the icon” στό: A. R. LITTLEWOOD (ἐπιμ.), Originality in Byzantine Literature, Art and Music, ἐκδ. Oxbow, Oxford 1995, σσ. 115-124.
 • ΧΡΗΣΤΟΥ Κ., «Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος στίς θεολογικές σπουδές. Τό παράδειγμα τοῦ Βυζαντίου», στὰ Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, Ἀθήνα 2005, σσ. 81-94.

  v. Ὅταν γίνεται ἀναφορὰ ἢ παραπομπὴ σὲ πηγὴ ἢ δημοσίευση ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, ἀναγράφεται ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ἱστοτόπου/ ἱστοσελίδας καὶ ἡ ἡμερομηνία προσβάσεως· γιὰ παράδειγμα:
 • S. Aurelii Augustini, De Musica libri sex, http://www.augustinus.it /latino/musica/index2.htm, 22.03.2017.