Κανονισμός

1. Ἡ Θεολογία εἶναι ἐπιστημονικὸ περιοδικό, τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κάθε ἔτος ἐκδίδονται ἀνὰ τρίμηνο 4 τεύχη, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ δύο εἶναι θεματικὰ ἀφιερώματα καὶ τὰ ἄλλα δύο περιλαμβάνουν ποικίλη ἐπιστημονικὴ ὕλη. Στὸ τέλος κάθε ἔτους ἐκδίδεται εἰδικὸ τεῦχος ἐκτὸς σειρᾶς στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ἐπιλεγμένα ἄρθρα ἀπὸ τὰ δύο ἀφιερωματικὰ τεύχη τοῦ περιοδικοῦ.

2. Στή Θεολογία δημοσιεύονται πρωτότυπες καὶ ἀνέκδοτες ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες, ἄρθρα, δοκίμια καὶ βιβλιοκρισίες, δηλαδή κείμενα καὶ μελέτες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στοὺς διάφορους τομεῖς τῆς θεολογικῆς κυρίως ἐπιστήμης.

3. Οἱ ὑπὸ δημοσίευση μελέτες πρέπει νὰ εἶναι αὐτοτελεῖς καὶ ὁπωσδήποτε νὰ μὴν ὐπερβαίνουν τὰ δύο τυπογραφικὰ φύλλα. Οἱ συγγραφεῖς παραδίδουν τὰ κείμενά τους σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ εἴτε μέσῳ ἁπλοῦ, εἴτε ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου. Οἱ συνεργάτες κάθε τεύχους φέρουν οἱ ἴδιοι τὴν εὐθύνη τῶν κειμένων τους ἀπὸ ἐπιστημονικὴ καὶ φιλολογικὴ ἄποψη.

4. Ἡ Θεολογία, πέραν τῆς ἑλληνικῆς, δημοσιεύει ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες καὶ στὴν ἀγγλική, γαλλικὴ ἢ γερμανικὴ γλῶσσα.

5. Τὰ ὑπὸ δημοσίευση κείμενα πρὸς τὴ Θεολογία θὰ πρέπει νὰ στέλνονται στὴν ὁριστική τους μορφὴ καὶ νὰ μὴν ἐμπεριέχουν κανενὸς εἴδους προσωπικὲς ἐπιθέσεις ἢ ὅποια ἄλλη ἀντέγκληση.

6. Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀποφαίνεται σχετικὰ μὲ τὴ δημοσίευση τῶν τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν. Οὐδεμία μεταβολὴ ἐπιτρέπεται μετὰ τὴ στοιχειοθεσία καὶ σελιδοποίηση τοῦ τεύχους.

7. Οἱ συνεργάτες τῆς ῾Θεολογίας῾ λαμβάνουν δωρεὰν τὸ τεῦχος καὶ μετὰ ἀπὸ ρητὴ ἐπιθυμία τους μποροῦν νὰ λάβουν τὸ κείμενό τους σελιδοποιημένο καὶ σὲ ήλεκτρονικὴ μορφή. Ἐφ᾽ ὅσον ἐπιθυμοῦν τὴν ἔκδοση ἀνατύπων, θὰ πρέπει νὰ ἔρχονται οἱ ἴδιοι προσωπικὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ τυπογραφεῖο.

8. Ἡ Θεολογία ἀνταλλάσσεται μὲ κάθε ἄλλο ἐπιστημονικὸ καὶ θεολογικὸ περιοδικὸ καὶ δὲν παρέχεται δωρεάν.

9. Οἱ φοιτητὲς Θεολογίας καὶ οἱ θεολόγοι ἐκπαιδευτικοὶ καταβάλλουν τὸ ἥμισυ τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς.

10. Κείμενα πρὸς δημοσίευση, βιβλία, ἔντυπα, περιοδικὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀφορᾶ τὴ Διεύθυνση ἢ Σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ θὰ πρέπει νὰ ἀποστέλλονται: Περιοδικὸ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι ἢ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: theologia@ecclesia.gr.