Κανονισμός

1. Ἡ Θεολογία εἶναι ἐπιστημονικὸ περιοδικό, τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἐπικοινωνιακὴ καὶ Μορφωτικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κάθε ἔτος ἐκδίδονται ἀνὰ τρίμηνο τέσσερα τεύχη, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ δύο εἶναι θεματικὰ ἀφιερώματα καὶ τὰ ἄλλα δύο περιλαμβάνουν ποικίλη ἐπιστημονικὴ ὕλη.

2. Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀποφαίνεται σχετικὰ μὲ τὴ δημοσίευση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν κατόπιν ἀνώνυμης ἀξιολογήσεως ἀπὸ τοὺς κριτὲς τοῦ περιοδικοῦ.

3. Στὴ Θεολογία δημοσιεύονται πρωτότυπες καὶ ἀνέκδοτες ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες, ἄρθρα, δοκίμια καὶ βιβλιοκρισίες ποὺ ἀφοροῦν διαφόρους τομεῖς τῆς θεολογικῆς –κυρίως– ἐπιστήμης. Ἡ δημοσίευση τῶν ἄρθρων δὲν ὑποδηλοῖ ἀποδοχὴ τῶν γνωμῶν τῶν συγγραφέων–συνεργατῶν ἐκ μέρους τοῦ περιοδικοῦ.

4.
Οἱ ὑπὸ δημοσίευση μελέτες πρέπει νὰ εἶναι αὐτοτελεῖς καὶ νὰ μὴν ὑπερβαίνουν τὶς 10.000 λέξεις (ἕως 2 τυπογραφικὰ 16σέλιδα). Οἱ συγγραφεῖς παραδίδουν τὰ κείμενά τους σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (e-mail). Οἱ συνεργάτες κάθε τεύχους φέρουν οἱ ἴδιοι τὴν εὐθύνη τῶν κειμένων τους ἀπὸ ἐπιστημονικὴ καὶ φιλολογικὴ ἄποψη.

5.
Θεολογία, πέραν τῆς ἑλληνικῆς, δημοσιεύει ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες καὶ στὴν ἀγγλική, γαλλική, γερμανικὴ ἢ ἄλλη γλῶσσα.

6.
Τὰ ὑπὸ δημοσίευση κείμενα πρὸς τὴ Θεολογία θὰ πρέπει νὰ ἀποστέλλονται στὴν ὁριστική τους μορφὴ βάσει τῶν προδιαγραφῶν τοῦ περιοδικοῦ καὶ νὰ μὴν ἐμπεριέχουν κανενὸς εἴδους προσωπικὲς ἐπιθέσεις ἢ ὁποιανδήποτε ἄλλη ἀντέγκληση.

7.
Θεολογία ἀνταλλάσεται μὲ κάθε ἄλλο ἐπιστημονικὸ καὶ θεολογικὸ περιοδικὸ καὶ δὲν παρέχεται δωρεάν.

8.
Οἱ συνεργάτες τῆς Θεολογίας λαμβάνουν δωρεὰν τὸ τεῦχος καὶ μετὰ ἀπὸ ρητὴ ἐπιθυμία τους μποροῦν νὰ λάβουν τὸ κείμενό τους σελιδοποιημένο καὶ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Ἐφ’ ὅσον ἐπιθυμοῦν τὴν ἐκτύπωση ἀνατύπων, θὰ πρέπει νὰ ἔρχονται οἱ ἴδιοι προσωπικὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ τυπογραφεῖο.

9.
Οἱ φοιτητὲς τῆς θεολογίας καὶ οἱ θεολόγοι ἐκπαιδευτικοὶ καταβάλλουν τὸ ἥμισυ τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς.

10. Κείμενα πρὸς δημοσίευση, βιβλία, ἔντυπα, περιοδικὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀφορᾶ τὴ Διεύθυνση ἢ Σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ θὰ πρέπει νὰ ἀποστέλλονται στὴ διεύθυνση: Περιοδικὸ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Ἰωάννου Γενναδίου 14, 11521 Ἀθῆναι ἢ στὴ διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (e – mail): theologia@ecclesia.gr