Ἐπικοινωνία

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι
Τηλ.: 210. 7272992, 210.7272288, Φάξ: 210.7272251
e-mail: theologia@ecclesia.gr