ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΝΗΣ (1905-1990)

Διευθυντὴς τῆς «Θεολογίας» 1968-1982

Ὁ Κωνσταντῖνος Μπόνης ὑπῆρξε Καθηγητὴς τῆς Πατρολογίας καὶ τῆς Ἑρμηνείας τῶν Πατέρων στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Ἀκαδημαϊκός. Γεννήθηκε στὸν Ἀστακὸ τῆς Ἀκαρνανίας καὶ περάτωσε τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του στὸν Ἀστακὸ καὶ στὴ Λευκάδα. Τὸ 1922 γράφτηκε ἀρχικὰ στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μετὰ ἀπὸ διετία μετεγράφη στὴ Θεολογικὴ Σχολή, λαμβάνοντας τὸ πτυχίο του τὸ 1927. Μετὰ ἀπὸ ὑποτροφία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συνέχισε τὶς σπουδές του στοὺς τομεῖς τῆς Βυζαντινολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φιλολογίας ἀρχικὰ στὶς Βρυξέλλες καὶ κατόπιν στὸ Μόναχο καὶ στὸ Βερολίνο. Στὸ Μόναχο ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας καὶ τὸ 1937 διδάκτωρ τῆς Θεολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν. Ὑπηρέτησε στὴ Μέση Ἐκπαίδευση ὡς καθηγητὴς καὶ ὡς βοηθὸς γενικὸς ἐπιθεωρητὴς καὶ κατόπιν ὡς διευθυντὴς τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν μέχρι τὸ 1940. Στὴν περίοδο αὐτὴ ἐργάσθηκε ὡς συντάκτης τῶν περιοδικῶν «Ἐκκλησία» καί Θεολογία καὶ ἀσχολήθηκε κυρίως μὲ τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ 1938 ἐξελέγη Ὑφηγητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, ἀκολούθως δίδαξε ὡς Ἐπίκουρος Καθηγητὴς καὶ τὸ 1942 ἐξελέγη τακτικὸς Καθηγητὴς τῆς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Γραμματολογίας στὴ νεοσύστατη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τὸ 1951 μετακλήθηκε ὡς τακτικός Καθηγητής τῆς ἕδρας τῆς Πατρολογίας καὶ τῆς Ἑρμηνείας τῶν Πατέρων στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, ἀντικαθιστώντας τὸν ἀποχωρήσαντα Δημήτριο Μπαλάνο. Διετέλεσε Κοσμήτωρ τόσο στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης ὅσο καὶ σε αὐτὴ τῶν Ἀθηνῶν. Δίδαξε ὡς ἐπισκέπτης καθηγητής στὴν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὶς Η.Π.Α., χρημάτισε ἐπὶ διετία γενικὸς διευθυντὴς Θρησκευμάτων στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ ἐκπροσώπησε συχνὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἑλληνικὴ θεολογία σὲ συνελεύσεις καὶ ἐπιτροπὲς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀπὸ τὸ 1968 ἕως τὸ 1982 ὑπῆρξε διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία. Τὸ 1978 ἐξελέγη τακτικὸ μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τὸ 1987 χρημάτισε πρόεδρός της. Πολύπλευρος συγγραφέας, ὁ Κωνσταντῖνος Μπόνης ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὴν κλασσικὴ περίοδο τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματολογίας καὶ μὲ τὴν περίοδο τῆς ἀναγέννησης τῶν γραμμάτων στὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὸν ΙΒ΄αἰώνα καὶ ἑξῆς.