Ἀνάλεκτα τοῦ περιοδικοῦ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ

       Ἡ γλώσσα τῆς θεολογίας καὶ τῆς λατρείας, ἡ θεολογία καὶ ἡ τέχνη τῆς εἰκόνας, ὅπως καὶ κάθε μορφὴ ἐκκλησιαστικῆς ἔκφρασης καὶ ζωῆς παραμένει ἀνερμήνευτη δίχως τὸν διάλογο θεολογίας καὶ πολιτισμοῦ. Ἡ θεολογία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ὑφίσταται πάντοτε σὲ σχέση καὶ ἀλληλεπίδραση μὲ τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ καὶ πολιτισμικὸ περιβάλλον, ἀκόμη καὶ στὴν πλέον ἐσχατολογικὴ ἐκδοχὴ τοῦ χριστιανικοῦ πολιτεύματος.

       Οἱ προκλήσεις τῶν καιρῶν, ἀλλά, κυρίως, οἱ θεολογικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καθιστοῦν ἀπαραίτητο καὶ ἐπιτακτικὸ τὸ αἴτημα, ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος νὰ ἀκούγεται εὐρύτερα, να προκαλεῖ ζυμώσεις καὶ γόνιμη συζήτηση, νὰ γίνεται φανερὴ ἡ ἐπικαιρότητα καὶ διαχρονικότητά του. Τά «Ἀνάλεκτα Θεολογίας», ἡ νέα αὐτὴ σειρὰ θεολογικῶν μελετῶν καὶ δοκιμίων τῆς ὁμώνυμης τριμηνιαίας ἔκδοσης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιχειρεῖ νὰ ἐκφράσει ἀφ᾽ ἑνὸς τὸν δημιουργικὸ διάλογο θεολογίας καὶ πολιτισμοῦ καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, νὰ ἀναδείξει τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο.

       Alexandre M. Stavropoulos, Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe, Questions d’anthropologie, Athènes 2011.

Ιωάννου Ζηζιουλα, Μητροπολίτη Περγαμου, Ἐκκλησία καὶ Θεία Εὐχαριστία. Ἐκκλησιολογικά Μελετήματα (ὑπὸ ἔκδοση).

π. Φιλίππου Ζυμάρη, Ἡ ἱστορική, δογματικὴ καὶ κανονικὴ σπουδαιότητα τῆς Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως (879-880) (υπό έκδοση).

Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου
(κεφ. 1, σσ. 1-59)


Δελτία Τύπου
(ἑλληνικά, ἀγγλικά, γαλλικά)