Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΞΔ' (1993)
Τεύχος 1&2

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. EVANGELOS D. THEODOROU, Die theologische Ästhetik der Ikonen und ihre ökumenische Bedeutung [σελ. 7-29]
3. ΜΕΓΑ Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ, Ἐπιστήμη καὶ θρησκεία (Α´) [σελ. 30-79]
4. GENNADIOS LIMOURIS, Environnement en danger
5. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Γ. ΔΑΚΟΥΡΑ, Θρησκεία καὶ Αἵρεσις [σελ. 144-199]
6. MARIOS P. BEGZOS, Nikolaj Berdjajew und die byzantinische Philosophie zur metaphysischen Tragweite der patristischen Theologie [σελ. 200-208]
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗ, Ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή (Μία νέα ἄποψη γιὰ τοὺς ἀποδέκτες της) [σελ. 209-217]
8. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΤΣΟΥΒΑΛΗ, Οἱ τιτουλάριοι ἀρχιερεῖς εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον (Στ´) [σελ. 218-254]
9. ΙΕΡΟΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΙΓΚΜΠΑΣΑΝΗ, Ἡ Σιναϊτικὴ Βιβλιοθήκη (Γ´) [σελ. 255-282]
10. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΔΡΑΤΣΕΛΛΑ, Ἡ θεολογία τῆς γλώσσης στούς «κατ᾽ Εὐνομίου» λόγους τοῦ Μ. Βασιλείου [σελ. 283-288]
11. Ἐπιστημονικὸν Μνημόσυνον τοῦ Καθηγητοῦ καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἰωάννου Ν. Καρμίρη, [σελ. 289-322]
12. ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, Α´ Διαχριστιανικὸ Συμπόσιο (Κρήτη - Κολυμπάρι 8-10 Σεπτεμβρίου 1992) [σελ. 323-328]
13. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 329-348]
14. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ


Τεύχος 3

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἡ ἑβδομηκονταετηρὶς τῶν περιοδικῶν «Ἐκκλησία» καί «Θεολογία» [σελ. 353-360]
2. EVANGELOS D. THEODOROU, The Greek-Orthodox Ideal of «Paideia» [σελ. 361-370]
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Ἡ ἀποστασία τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐν Σαττείν (Ἀριθμ. 25
4. ΜΕΓΑ Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ, Τὸ φιλοσοφικὸν ὑπόβαθρον τῆς θεολογίας τοῦ ψευδο-Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου (Α´) [σελ. 399-427]
5. ANDREAS N. PAPAVASSILIOU, Patriarch Tikhon and the Calendar Problem [σελ.428-437]
6. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ ἀνώνυμος συγγραφέας τοῦ Παρισινοῦ Κώδικα Suppl. Gr. 64 [Θεόληπτος Φιλαδελφείας (1283-1322)] καὶ τὰ τρία ἔργα του (Λόγος καὶ Ὁμιλίες) [σελ. 438-478]
7. Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ, Ὁ ἅγιος Διονύσιος
8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Δύο Συμπόσια γιὰ τὴν Χριστιανικὴ Μακεδονία στὰ πλαίσια τῶν ΚΖ´ Δημητρίων ᾽92 [σελ. 516-521]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 522-542]
10. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ


Τεύχος 4

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία ὡς «κοινωνία τῶν ἁγίων» [σελ. 545-569]
2. JOHN S. ROMANIDES, Orthodox and Vatican Agreement (Balamand
3. ΜΕΓΑ Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ, Ἐπιστήμη καὶ Θρησκεία (Β´) [σελ. 581-652]
4. ΜΙΧ. Κ. ΜΑΚΡΑΚΗ, Ψυχολογία τῆς Θρησκείας καὶ Λογοτεχνία [σελ. 653-682]
5. ΧΑΡΑΛ. Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἔννοια τῶν πειρασμῶν εἰς τὴν πνευματικὴν ζωὴν κατὰ τὸν ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητὴν καὶ Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον [σελ. 683-706]
6. ΦΩΚΑ Α. ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, Ἐπισκοπικαὶ σελίδες Κοζάνης [σελ. 707-752]
7. EUGÉNIE PANAYOTOU, Le trouble chez Saint Grégoire de Nazianze (A´) [σελ. 753-825]
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 826-851]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 852-872]
10. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ Τῳ ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜῳ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ [σελ. 873-878]
11. SUMMARIES OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS VOLUME [σελ. 879-884]
12. ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΔ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 885-916]
13. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΔ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 917-929]
14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΞΔ´ ΤΟΜΟΥ (1993) [σελ. 930-932]
15. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ