Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος Κ' (1949)
Τεύχος 1

1. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἐξωτερικὴ κατάστασις τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέχρι τοῦ ΙΗ´ αἰῶνος (Α´) [σελ. 4-17]
2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, Ἔγγραφα τοῦ Παγκοσμίου Συνεδρίου τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Amsterdam, ἐν μεταφράσει (Α´) [σελ. 18-59]
3. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αἱ περὶ περιουσίας τῶν Ἐπισκόπων ἀπόψεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας κατὰ τὰ ἔτη 1836-1843 [σελ. 60-79]
4. ΑΜΙΛΚΑ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Αἱ σύγχρονοι θεολογικαὶ τάσεις ἐν τῇ ἑλληνικῇ Ὀρθοδοξίᾳ [σελ. 80-98]
5. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δοσιθέου (Β´) [σελ. 99-119]
6. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Τάξεις χειροθεσιῶν καὶ χειροτονιῶν (Γ´) [σελ. 120-139]
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΜΠΟΝΗ, Σχόλια εἰς τοὺς δύο ἐγκωμιαστικοὺς λόγους Εὐθυμίου τοῦ Μαλάκη, Μητροπολίτου Νέων Πατρῶν (Ὑπάτης), εἰς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Α´ Κομνηνὸν (Γ´) [σελ. 140-156]
8. ΜΑΡΚΟΥ Α. ΣΙΩΤΟΥ, Αἱ γυναῖκες τῆς κατὰ Ματθαῖον γενεαλογίας [σελ. 157-163]
9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [σελ. 164-188]


Τεύχος 2

1. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἐξωτερικὴ κατάστασις τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέχρι τοῦ ΙΗ´ αἰῶνος (Β´) [σελ. 189-203]
2. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΤΕΣΗ, Ἡ Ἐπισκοπικὴ Ἐπιτροπὴ Σκύρου (1837-1841) (Α´) [σελ. 204-219]
3. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος (Α´) [σελ. 220-244]
4. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δοσιθέου (Γ´) [σελ. 245-279]
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΜΠΟΝΗ, Σχόλια εἰς τοὺς δύο ἐγκωμιαστικοὺς λόγους Εὐθυμίου τοῦ Μαλάκη, Μητροπολίτου Νέων Πατρῶν (Ὑπάτης), εἰς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Α´ Κομνηνὸν (Δ´) [σελ. 280-300]
6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ἡ θέσις τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ "Κοινωνίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν" (Α´) [σελ. 301-313]
7. MARKOS Α. SIOTIS, Die klassische und die christliche Cheirotonie in ihrem Verhältnis (Α´) [σελ. 314-334]
8. ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μητρόπολις καὶ Μητροπολῖται Λακεδαιμονίας κατὰ τὴν Ἐνετοκρατίαν: Θεοδώρητος Κριτής, ὁ ἐκ Δημητσάνης (Α´) [σελ. 335-351]
9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [σελ. 352-380]


Τεύχος 3

1. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἐξωτερικὴ κατάστασις τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέχρι τοῦ ΙΗ´ αἰῶνος (Γ´) [σελ. 381-406]
2. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΤΕΣΗ, Ἡ Ἐπισκοπικὴ Ἐπιτροπὴ Σκύρου (1837-1841) (Β´) [σελ. 407-419]
3. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος (Β´) [σελ. 420-456]
4. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δοσιθέου (Δ´) [σελ. 457-494]
5. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ἡ θέσις τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ "Κοινωνίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν" (B´) [σελ. 495-523]
6. MARKOS Α. SIOTIS, Die klassische und die christliche Cheirotonie in ihrem Verhältnis (B´) [σελ. 524-541]
7. ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μητρόπολις καὶ Μητροπολῖται Λακεδαιμονίας κατὰ τὴν Ἐνετοκρατίαν: Θεοδώρητος Κριτής, ὁ ἐκ Δημητσάνης (B´) [σελ. 542-557]
8. ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [σελ. 558-576]


Τεύχος 4

1. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἐξωτερικὴ κατάστασις τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέχρι τοῦ ΙΗ´ αἰῶνος (Δ´) [σελ. 577-602]
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Τὰ λειτουργικὰ ἄμφια τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας [σελ. 603-614]
3. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος (Γ´) [σελ. 615-656]
4. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δοσιθέου (Ε´) [σελ. 657-703]
5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Περὶ τοῦ ἀσματικοῦ ἢ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ τυπικοῦ τῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἡμερονυκτίου προσευχῆς [σελ. 704-724]
6. MARKOS Α. SIOTIS, Die klassische und die christliche Cheirotonie in ihrem Verhältnis (Γ´) [σελ. 725-740]
7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δημήτριος Χωματιανός [σελ. 741-749]
8. ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [σελ. 750-765]
9. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 766-787]
10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ Κ´ (1949) [σελ. 788]