Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΙΘ' (1941-1948)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία ΚΠόλεως ἐπὶ τῶν Κομνηνῶν (Α´) [σελ. 5-17]
3. ΑΜΙΛΚΑ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Ἡ ἀναγνώρισις τῶν Ἁγίων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ [σελ. 18-52]
4. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία μετὰ τῶν πρὸς Γῶδον ἀποκρίσεων τοῦ Μητροφάνους Κριτοπούλου καὶ ἡ δογματικὴ διδασκαλία αὐτοῦ (Α´) [σελ. 53-86]
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ ἑλληνικὴ Θεολογία κατὰ τὴν τελευταῖαν πεντηκονταετίαν (Α´) [σελ. 87-112]
6. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου (Α´) [σελ. 113-152]
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΕΞΑΡΧΟΥ, Ἡ γνησιότης τῆς συγγραφῆς Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου "Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα" (Α´) [σελ. 153-170]
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΜΠΟΝΗ, Βυζαντινὴ Θεολογία, ἤτοι Χαρακτηρισμὸς τῆς ἀπὸ τῆς Θ´ μέχρι καὶ τῆς ΙΕ´ ἑκατοντ. ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας (Α´) [σελ. 171-186]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 187-192]


Τεύχος 2

1. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία ΚΠόλεως ἐπὶ τῶν Κομνηνῶν (Β´) [σελ. 193-208]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία μετὰ τῶν πρὸς Γῶδον ἀποκρίσεων τοῦ Μητροφάνους Κριτοπούλου καὶ ἡ δογματικὴ διδασκαλία αὐτοῦ (Β´) [σελ. 209-238]
3. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου (Β´) [σελ. 239-270]
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ἡ ἑλληνικὴ Θεολογία κατὰ τὴν τελευταῖαν πεντηκονταετίαν (Β´) [σελ. 271-286]
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΜΠΟΝΗ, Βυζαντινὴ Θεολογία, ἤτοι Χαρακτηρισμὸς τῆς ἀπὸ τῆς Θ´ μέχρι καὶ τῆς ΙΕ´ ἑκατοντ. ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας (Β´) [σελ. 287-300]
6. ΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΥΤΡΑΚΗ, Μαρτύριον καὶ μοναχικὸς βίος [σελ. 301-329]
7. Β. VELLAS, Old Testament Studies in the Modern Greek Orthodox Theology [σελ. 330-339]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΕΞΑΡΧΟΥ, Ἡ γνησιότης τῆς συγγραφῆς Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου "Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα" (Β´) [σελ. 340-355]
9. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Ἡ Θρησκειολογία καὶ αἱ Θεολογικαὶ Σχολαί [σελ. 356-360]
10. ΣΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Νεκρολογία Νικαλάου Μπερδιάγεφ [σελ. 361-365]
11. Π.Ι.Μ., Νεκρολογία Hans Lietzmann [σελ. 366-367]
12. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 368-384]


Τεύχος 3

1. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία ΚΠόλεως ἐπὶ τῶν Κομνηνῶν (Γ´) [σελ. 385-397]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία μετὰ τῶν πρὸς Γῶδον ἀποκρίσεων τοῦ Μητροφάνους Κριτοπούλου καὶ ἡ δογματικὴ διδασκαλία αὐτοῦ (Γ´) [σελ. 398-431]
3. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου (Γ´) [σελ. 432-450]
4. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Τάξεις χειροθεσιῶν καὶ χειροτονιῶν (Α´) [σελ. 451-465]
5. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Ἡ προσωπικότης Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ [σελ. 466-488]
6. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Κριτικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ κείμενον Πλουτάρχου, περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος [σελ. 489-512]
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΜΠΟΝΗ, Εὐθυμίου τοῦ Μαλάκη, Μητροπολίτου Νέων Πατρῶν (Ὑπάτης), Δύο Ἐγκωμιαστικοὶ Λόγοι, νῦν τὸ πρῶτον ἐκδιδόμενοι, εἰς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Α´ Κομνηνὸν (1143]80)(A´) [σελ. 513-558]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΕΞΑΡΧΟΥ, Ἡ γνησιότης τῆς συγγραφῆς Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου "Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα" (Γ´) [σελ. 559-571]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 572-576]


Τεύχος 4

1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Ἐκ τῶν συγγραφῶν Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ [σελ. 577-618]
2. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Τάξεις χειροθεσιῶν καὶ χειροτονιῶν (Β´) [σελ. 619-649]
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ, Λειτουργικὰ Ἀνάλεκτα: Ἱερολογικαὶ ἐνασχολήσεις, Α´. Αἱ πρῶται ἐκδόσεις τῆς θείας λειτουργίας καὶ τὰ λειτουργικὰ εἰλητάρια τῆς μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἄθωνος. Συμβολὴ εἰς τὴν διόρθωσιν τῶν λειτουργικῶν βιβλίων [σελ. 650-671]
4. ΑΡΧΙΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Τὸ Εὐαγγέλιον καὶ αἱ θρησκεῖαι [σελ. 672-692]
5. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δοσιθέου (Α´) [σελ. 693-707]
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΜΠΟΝΗ, Σχόλια εἰς τοὺς δύο ἐγκωμιαστικοὺς λόγους Εὐθυμίου τοῦ Μαλάκη, Μητροπολίτου Νέων Πατρῶν (Ὑπάτης), εἰς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Α´ Κομνηνὸν (Β´) [σελ. 708-717]
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ, Ἡ γνησιότης τῆς πραγματείας "Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα" [σελ. 718-732]
8. Π.Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Νεκρολογία Martin Dibelius [σελ. 734-736]
9. ΚΡΙΤΙΚH ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA [σελ. 737-747]
10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙKOΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 748-757]
11. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΘ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 758-768]
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΙΘ´ (1941-1948) [σελ. 769]