Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΙΗ' (1940)
Τεύχος 1 & 2

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ
3. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος "ὁ νέος", Ἀσκητὴς τῆς Κεφαλληνίας (1509 - 15 Αὐγούστου 1579) [σελ. 5-28]
4. ΑΜΙΛΚΑ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Τὸ Κανονικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας [σελ. 29-58]
5. ΒΑΣ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Ἱστορικαὶ διορθώσεις εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ Σωκράτους [σελ. 59-75]
6. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ἡ πρόθεσις καὶ τὸ διακονικὸν ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ [σελ. 76-100]
7. Π.N. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἡ ἀκολουθία τῶν Μνήστρων καὶ τοῦ Γάμου [σελ. 101-196]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Ἡ περὶ θείας Χάριτος διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης [σελ. 197-257]
9. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 258-282]
10. ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ [σελ. 284]