Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΠΒ' (2011)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ἡ μυσηριακὴ ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας [σελ. 3-4]
3. ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Ἕνα Βοιωτικὸ Μοναστήρι - Μάρτυρας μιᾶς Νεοελληνικῆς νοοτροπίας [σελ. 5-18]
4. ΚΑΤΕΛΗ ΒΙΓΚΛΑ, Πρωτοχριστιανικὸς συμβολισμὸς στὶς Φθιώτιδες Θῆβες Θεσσαλίας [σελ. 19-46]
5. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀναφορὰ στὶς ἀπόψεις τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου γιὰ τὸν ρεαλισμὸ τῆς θ. Εὐχαριστίας καὶ τὴν πρακτικὴ τῆς ἱ. Ἐξομολογήσεως [σελ. 47-64]
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Θεμελίωση καὶ προοπτικὴ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς [σελ. 65-76]
7. ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΠΡΙΜΠΑ, Ἡ Ὑπέρβαση τοῦ Πάθους τῆς Ἐπιθυμίας κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης [σελ. 77-84]
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΩΣΗ, Ἀναφορὰ στόν «μεγαλόκοσμο ἄνθρωπο» κατὰ τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη ἀπὸ κοινωνιολογικὴ σκοπιά [σελ. 85-96]
9. ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ, Οἱ ἀπαρχὲς τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας [σελ. 97-110]
10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω» (Γαλ. 6
11. ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. ΓΡΙΜΑΝΗ, Συμβολὴ στὴν Ἁγιολογία τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας. Τὸ πρόβλημα τῶν ἁγίων μὲ τὸ ὄνομα Ἰούδας [σελ. 131-140]
12. ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, Ἡ Ἀκολουθἰα τοῦ Μεγάλου Σχήματος. Ἑρμηνεία καὶ θεολογία τῶν εὐχῶν τῆς μοναχικῆς καθιερώσεως [σελ. 141-167]
13. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΜΑΡΑ, Ἡ ἐπίθεση τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας στὸ Ἱεροδιδασκαλεῖο Βελλᾶς μέσα ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας [σελ. 169-179]
14. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤ. ΠΑΥΛΟΥ, Ὄψεις τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ στὸν βιβλικὸ Ἰσραήλ [σελ. 181-201]
15. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΗ, Συναισθηματικὴ Νοημοσύνη καὶ Χριστιανικὴ Ἀγωγή [σελ. 203-217]
16. RADE KISIC, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15
17. HEINZ WARNECKE, Die Melite-Stelle bei Prokopios und ihre Relevanz für die Römfahrt des Paulus [σελ. 239-245]
18. IOANNIS PHEIDAS, Die Ökumenizität des photiazinischen Konzils des Jahres 879/80 in Konstantinopel aus orthodoxer Sicht [σελ. 247-258]
19. ΚΟNSTANTINOS VASILAKIS, The Canonical Aspects of Marriage and Divorce [σελ. 259-273]
20. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς τοῦ Νικολάου Λούβαρι [σελ. 275-291]
21. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡ. ΣΙΑΣΟΥ, Οἰμωγὲς καὶ ἀλάλητοι στεναγμοὶ ἑνὸς ἀγρυπνοῦντος Ἐπισκόπου [σελ. 293-299]
22. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Jürgen Moltman. Ὁ εἰσηγητὴς τῆς «Θεολογίας τῆς Ἐλπίδας» καὶ ὁ θεολόγος τῆς «Πολιτικῆς Θεολογίας»[σελ. 301-312]
23. ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Ἀπάντηση στὸ ἄρθρο τοῦ Σ. Γουνελᾶ μὲ ἀφορμὴ τὸ βιβλίο τοῦ Χ.Α. Σταμούλη «Ἔρως καὶ Θάνατος» [σελ. 313-316]
24. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 317-344]
25. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 345-368]
26. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 369-398]
27. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [σελ. 399-406]


Τεύχος 2

Τὸ κήρυγμα στὴν Ἐκκλησία

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Κήρυγμα καὶ Θεία Εὐχαριστία [σελ. 3-6]
3. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ θεολογία [σελ. 7-60]
4. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ (†), ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Τὸ κήρυγμα στὴν Ὀρθόδοξη Πατερικὴ Παράδοση [σελ. 43-60]
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Κρᾶσις ποτοῦ τε καὶ λόγου εὐχαριστία κέκληται». Ἡ τράπεζα τοῦ λόγου στὴ θεία Λειτουργία [σελ. 61-75]
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΙΑ, Θεματολογία καὶ προβληματικὴ τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς [σελ. 77-91]
8. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ (†), ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, Κυριακὴ Β´ τῶν Νηστειῶν (Μάρκ. β´ 1-12) [σελ. 93-100]
9. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ, Τὸ κήρυγμα στὴν Ἐκκλησία μας. Προβληματισμοὶ καὶ προτάσεις [σελ. 101-126]
10. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΚΟΛΗ, Ὁ οἰκουμενικὸς χαρακτήρας τοῦ ἀρχέγονου ἐκκλησιαστικοῦ κηρύγματος: Ἡ μαρτυρία τῆς Καινῆς Διαθήκης [σελ. 127-145]
11. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Προσωπικὲς διαστάσεις τοῦ θείου κηρύγματος [σελ. 147-160]
12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ποιμαντικὴ Θεολογικὴ προσέγγιση τοῦ κηρύγματος [σελ. 161-176]
13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Θέση καὶ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος [σελ. 177-184]
14. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ, «Ἵνα εἰδῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα». Ἡ θεολογία τῆς γραφῆς καὶ οἱ ἐπιβιώσεις προφορικότητας στὴν ἑλλαδικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία [σελ. 185-202]
15. ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Μεταδίδοντας τὸ μήνυμα [σελ. 203-219]
16. ΕΥΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ - ΠΙΣΙΝΑ, Τὸ Κήρυγμα. Μαρτυρία ἢ Μαρτύριο... καὶ ποιοῦ; [σελ. 221-235]
17. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΡΖΗ, Τὸ κήρυγμα στὴν Ἐκκλησία - Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία [σελ. 237-254]
18. ΠΡΩΤ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ, Ὁ ξεπεσμὸς καὶ ἡ ὑποτέλεια δὲν ἁρμόζουν στὸν ἄνθρωπο [σελ. 255-262]
19. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΡΖΗ, Ἕνα νέο «Κυριακοδρόμιο» [σελ. 263-275]
20. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Κριτικὲς Παρατηρήσεις στὸ βιβλίο τοῦ Θ. Παπαθανασίου «Ἡ Ἐκκλησία γίνεται ὅταν Ἀνοίγεται. Ἡ Ἱεραποστολὴ ὡς Ἐλπίδα καὶ ὡς Ἐφιάλτης» [σελ. 277-304]
21. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΙΜΙΛΙΟΥ Ν. ΤΑΧΙΑΟΥ, Ἡ Συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴ δημιουργία τῶν κρατῶν τῆς ἀνατολικῆς χριστιανικῆς παράδοσης [σελ. 305-314]
22. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 315-331]
23. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 333-348]
24. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 349-376]


Τεύχος 3

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Τὸ ἀσκητικὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας [σελ. 3-4]
3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ὡς διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς [σελ. 5-48]
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Τὸ πνεῦμα τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς [σελ. 49-56]
5. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἡ Ἐκκλησία Θεσσαλονίκης καὶ οἱ δύο ἐπιστολὲς πρὸς Θεσσαλονικεῖς [σελ. 57-92]
6. ΠΡΩΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου κατὰ τὸ Πορφυριανὸ Εὐχολόγιο [σελ. 93-121]
7. ΝΕΝΑΝΤ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ, Περὶ τελέσεως δευτέρου ἢ μεικτοῦ γάμου μὲ ἐκκλησιαστικὴ τελετὴ [σελ. 123-134]
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΜΠΟΥΜΗ, Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Πενθέκτης ἢ ἐν Τρούλλῳ Συνόδου καὶ τοῦ ἔργου της [σελ. 135-154]
9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, Ἡ Διαπατριαρχικὴ Ἐνδημοῦσα Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 536 μ.Χ. [σελ. 155-168]
10. HANS SCHWARZ, Θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς περὶ Θεοῦ διδασκαλίας τοῦ Λουθήρου [σελ. 169-181]
11. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΡΙΔΗ, Τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ σύγχρονη ρωμαιοκαθολικὴ τριαδολογία καὶ ἡ σύνθεση «ψυχολογικῆς» καί «κοινωνικῆς» ἀναλογίας [σελ. 183-239]
12. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Π. ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ, Θεολογία καὶ Παιδεία στὸν Μ. Φώτιο [σελ. 241-276]
13. REV. FR. ZORAN KRSTIC, How to preserve and promote the values and the identity of Europe facing globalization [σελ. 277-279]
14. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ, Ἡ Εὐγονικὴ καὶ ἡ Μεσογειακὴ Ἀναιμία [σελ. 281-289]
15. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΥΛΗ, Ἡ «Ἑλληνοποίηση» τοῦ Ἰησοῦ ὡς παράδειγμα «μετανεωτερικοῦ» Ἐθνικισμοῦ [σελ. 291-313]
16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΑ, Ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἐκκλησιαστικὲς καὶ θεολογικὲς προσεγγίσεις [σελ. 315-332]
17. ΝΙΚΗΤΑ ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ, «Χριστιανικὴ κληρονομιά» ὡς μάθημα μὴ κατηχητικό, ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους, ἀνοικτὸ στὰ θρησκεύματα, εὐρωπαϊκὰ ἀνεπίληπτο [σελ. 333-336]
18. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 337-349]
19. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 351-369]
20. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 371-383]
21. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [σελ. 385-391]


Τεύχος 4

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Φωνὴ ἐκ βαθέων ἀναβαίνουσα. Ἡ δοξολογικὴ θεολογία τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη [σελ. 3-5]
3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ἡ Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα καὶ ὁ Παπαδιαμάντης [σελ. 9-24]
4. ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη [σελ. 25-33]
5. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΤΖΕΡΠΟΥ, Ὀρθόδοξο Ἱερατικὸ Ἦθος. Διδάγματα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη [σελ. 35-74]
6. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Ἡ Ρωμηοσύνη τοῦ Παπαδιαμάντη [σελ. 75-88]
7. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ὁδὸς καὶ ὁ ἱερὸς ἄξων στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη [σελ. 89-96]
8. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ἡ ἐμμονὴ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση ὡς κατ᾽ ἐξοχὴν καινοτομία [σελ. 97-102]
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡ. ΥΦΑΝΤΗ, Μεταξὺ ἀκαδημαϊκῆς σφύρας καὶ μοναστικοῦ ἄκμονος. Ὁ Παπαδιαμάντης στὸ θεολογικὸ στόχαστρο [σελ. 103-120]
10. ΣΩΤΗΡΗ ΓΟΥΝΕΛΑ, Ἡ δοξαστικὴ θεολογία τοῦ Παπαδιαμάντη [σελ. 121-124]
11. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ, Ἐκ τῶν κατὰ Παπαδιαμάντη ζητουμένων: Πῶς ἠλλοιώθη τὸ κάλλος τῆς φύσεως; [σελ. 125-149]
12. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡ. ΣΙΑΣΟΥ, «Νοῦς ἀψηλός, ὀξύπτερος». Ἀρχαῖος ἀλφάβητος γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς Φόνισσας [σελ. 151-167]
13. ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑ, Παπαδιαμαντικὴ φιλανθρωπία: τὸ θέμα τῆς αὐτοκτονίας [σελ. 169-190]
14. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀνάμεσα στὸ χεῖλος τῆς Κολάσεως καὶ στὰ χέρια τοῦ Ἐλεήμονος Θεοῦ. Ἀπὸ τὸν πρίγκιπα τῶν μελωδῶν στὸ τρυγόνι τῆς Σκιάθου [σελ. 191-200]
15. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ἡ Κολλυβαδικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς λαϊκῆς λατρείας [σελ. 201-216]
16. Ν.Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρτυρία καὶ σχόλια γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη. Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Μεγάλος Κανόνας [σελ. 217-221]
17. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ φάρος καὶ ὁ λιμήν [σελ. 223-235]
18. ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Παπαδιαμάντης Κοινωνιολογικός: «Ταῦτα ὅλα βασίζονται ἐπὶ τῆς πραγματικότητος» [σελ. 237-243]
19. ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Ἡ Ἐπικαιρότητα τοῦ Παπαδιαμάντη [σελ. 245-254]
20. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΠΡΙΟΥ, Παρατηρώντας τὸν πόνο τῶν ἄλλων: Ἡ εὐθύνη τοῦ χριστιανοῦ ἀναγνώστη μὲ ἀφορμὴ τὸ διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη «Ὁ Γάμος τοῦ Καραχμέτη» [σελ. 255-262]
21. ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ, Οἱ μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη «κατὰ τὸ θεῖον ρῆμα» [σελ. 263-269]
22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΪΚΟΥ, Ἡ λογικὴ τῆς ὑποκειμενικῆς ἔντασης τῶν μορφῶν: Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη [σελ. 271-282]
23. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀπολογισμὸς τοῦ Γ´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη [σελ. 283-293]
24. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη ἔτους 2011 [σελ. 295-309]
25. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 311-331]
26. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 333-351]
27. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 353-371]
28. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [σελ. 373-379]