Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΟΘ' (2008)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Τί θὰ ἔλεγεν ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος γιὰ τοὺς σημερινοὺς Οἰκουμενικοὺς διαλόγους [σελ. 5-22]
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΠΟΥΜΗ, Ὁ παρανοημένος καὶ παρεξηγημένος Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός [σελ. 23-51]
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας [σελ. 53-95]
5. ELENI GIANNAKOPOULOU, Die Siebte Ökumenische Synode, die Libri Carolini und Europa [σελ. 97-118]
6. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΡΑ, Σχεδίασμα ἰσλαμικῆς οἰκολογίας [σελ. 119-146]
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ θεία ἐνανθρώπηση στὴ χριστολογικὴ διδασκαλία τοῦ Θεοδότου Ἀγκύρας [σελ. 147-215]
8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ, «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται». Ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ Λκ. 16,16 [σελ. 217-233]
9. LAMBROS ANAST. PSOMAS, The religious and ethnographic synthesis of the population of Southern Albania (Northern Epirus) in the beginning of the 20th century [σελ. 235-284]
10. ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. ΓΡΙΜΑΝΗ, Ἡ χρήση τῶν ὀνομάτων τῶν ἁγίων στὴ ρητορικὴ ἁγιολογικὴ παράδοση [σελ. 285-294]
11. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 295-318]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Τὸ ζήτημα τῆς ἀνανεώσεως τοῦ λειτουργήματος τῶν Διακόνων γυναικῶν ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (Ὑπομνήσεις καὶ νέες Εἰσηγητικὲς Ὑποβολές) [σελ. 325-380]
3. ΑΡΧΙΜ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Ἡ χρήση τῶν ἀρεοπαγιτικῶν ἔργων στὴ Σύνοδο τοῦ Λατερανοῦ (649) καὶ στὴν Στ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (680-681) [σελ. 381-430]
4. REV. LAMBROS ANDREAKIS, The theosis of man in the writings of saint Makarios of Egypt [σελ. 431-457]
5. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αὐγουστῖνος Ἱππῶνος († 430). Ὁ μέγιστος ἐκκλησιαστικὸς Πατέρας τῆς Δύσεως [σελ. 459-525]
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τὰ ἐν τῇ Ἐθνικῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἑλλάδος χειρόγραφα Γρηγορίου Νύσσης [σελ. 527-595]
7. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Γ. ΔΑΦΝΗ, Ἡ σημασία τῆς Μεταφράσεως τῶν Ο´ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Θεολογίαν [σελ. 597-623]
8. WILFRIED STECHER, Paulus zur See. Die Seereisen des Apostels Paulus [σελ. 625-666]
9. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 667-716]
10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 717]
11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 [σελ. 719]