Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΟΖ' (2006)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Τὸ νόημα καὶ τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας [σελ. 5-35]
3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Κ. ΠΑΥΛΟΥ, Ὁ Μοναχισμὸς στὸν Πόντο καὶ οἱ τρεῖς μεγάλες Βασιλικές, Πατριαρχικὲς καὶ Σταυροπηγιακὲς Μονὲς τοῦ Πόντου [σελ. 37-66]
4. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗ, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως [σελ. 67-90]
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη περὶ τῶν Αἰθιόπων καὶ τῆς Αἰθιοπίας [σελ. 91-102]
6. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Θεοδώρητος Κύρου (+-) 460 [σελ. 103-163]
7. † ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ, Μεταβυζαντινὴ Ναοδομία [σελ. 165-226]
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἡ «Ὀρθοδοξία» τῶν Ἀντιχαλκηδονίων κατὰ τὸν Ἁγ. Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνὸ καὶ ὁ ἐνδοορθόδοξος διάλογος [σελ. 227-261]
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΠΟΥΜΗ, Περὶ Ἀντιχαλκηδονίων
10. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Κατήχηση τῆς Χαϊδελβέργης καὶ οἱ Θέσεις της ἔναντι τῶν ἱερῶν εἰκόνων [σελ. 279-290]
11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ, Ὁ Βησσαρίων Μακρῆς καὶ οἱ πνευματικὲς ἀναζητήσεις στὰ Ἰωάννινα κατὰ τὸν ΙΖ´ αἰ. [σελ. 291-350]
12. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 353-374]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 375]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. EVANGELOS D. THEODOROU, Annäherung zwischen Orthodoxen und Römisch-Katholiken - Προσέγγισις μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν (Α´) [σελ. 382-436]
3. REV. GEORGE PAPADEMETRIOU, The Liturgy as Self-Definition and the "Religious Other" [σελ. 437-448]
4. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (451). Τὸ Οἰκοδόμημα τῆς Χριστολογίας [σελ. 449-472]
5. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Λόγοι Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, παραφραζόμενοι ὑπὸ Γεωργίου Κόντη Ρήτορος Αἵνου [σελ. 473-502]
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΜΠΕΛΕΖΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΚΟΝΤΑΛΗ, Συλλογὴ παλαιτύπων βιβλίων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὸ Μουσεῖο Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν [σελ. 503-555]
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ, Ἡ διαρκὴς διαλογικὴ συνάντηση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης μὲ τὴν ἐπιστήμη. Τὸ ἀγενὲς τῆς πρώτης δημιουργίας καὶ ἡ ἐξελικτική του πορεία [σελ. 557-578]
8. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ἡ ἔννοια τῆς πολυπολιτισμικότητας [σελ. 579-612]
9. IOANNNIS PHEIDAS, Die Nachfolger der Apostel und der urchristliche Lehrerstand [σελ. 613-641]
10. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΨΩΜΑ, Τὸ πρόβλημα τῆς ἄρνησης τῶν Σέρβων γιὰ ὑποστήριξη τῶν πρώτων προσπαθειῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἀλβανῶν γιὰ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία [σελ. 643-655]
11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΖΙΝΗ, Φαῖδρος 243e-257b στὴ ρητορικὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, «...μαίνομαι μανίαν σωφροσύνης βελτίονα» [σελ. 657-695]
12. ΜΗΝΑ Δ. ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ, Ἀνάλυση περιεχομένου τίτλων θεολογικῶν δημοσιεύσεων 1910-1949 [σελ. 697-718]
13. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΗΛΙΑ, Ἡ ἔννοια τοῦ Θησαυροῦ κατὰ τὸ Δίκαιον [σελ. 719-724]
14. ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ, Νεκρολογία: Καθηγήτρια Τζόαν Μέρβιν Χάσσυ (1907-2006) [σελ. 725-730]
15. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 731-777]
16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 779]
17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 77, ΕΤΟΥΣ 2006 [σεl. 781-782]