Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΟΣΤ' (2005)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ὁ ρόλος καὶ οἱ προοπτικὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη [σελ. 5-26]
3. ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΜΟΝΤΖΗ, Ὁ Λυτρωτής, τὸ Λύτρον καὶ ἡ Πράξη τῆς Ἀπολύτρωσης στὴν Ὀρθόδοξη Σωτηριολογία [σελ. 27-35]
4. ΑΡΧΙΜ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Περὶ τῶν Ρασοφόρων Μοναχῶν [σελ. 37-73]
5. THEODOROS ALEXOPOULOS, Apophatische und Kataphatische Theologie bei Gregor von Nyssa und Plotin [σελ. 75-98]
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ περὶ τὴν Τράπεζαν Σύναξις εἰς τὴν Οἰκίαν Σίμωνος τοῦ Φαρισαίου [σελ. 99-117]
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, Ἀλήθεια καὶ Εὐδαιμονία στὸ κατὰ Θωμᾶ Ἀκυινάτου ἔργο τοῦ Καλλίστου Ἀγγελικούδη [σελ. 119-128]
8. ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλοθέου Σηλυβρίας, Λόγος εἰς τοὺς τρεῖς καὶ Μεγάλους Ἱεράρχας [σελ. 129-178]
9. ELENI BOLIAKI, Jacques Lacan, Religion and Ethics [σελ. 179-201]
10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ Ἀμφιλαφὲς τῶν περὶ Θεολογίας καὶ Ἐνανθρωπήσεως Λέξεων (Α´) [σελ. 203-240]
11. ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΡ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ πρὸ τῶν ἑορτῶν νηστεῖες τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας [σελ. 241-275]
12. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ, Ὁ Βησσαρίων Μακρῆς καὶ οἱ πνευματικὲς ἀναζητήσεις στὰ Ἰωάννινα κατὰ τὸν ΙΖ´ αἰῶνα (Α´) [σελ. 277-367]
13. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 369-406]
14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 407]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Θρησκευτικὲς ἐπιπτώσεις τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων τῶν μεγάλων πόλεων [σελ. 413-441]
3. OTFRIED HOFIUS, Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου: Ἡ διήγηση Ἰω. 11,4-11 ὡς μαρτυρία ἀφηγηματικῆς Χριστολογίας [σελ. 443-465]
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὁ Μητροπολίτης Μηθύμνης Νικηφόρος Γλυκᾶς ὁ Ἴμβριος [σελ. 467-484]
5. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΛΕ, Θεολογικὰ καὶ Ποιμαντικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν Ἐπιστολογραφία τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη καὶ ὁ χαρακτήρας τῶν θεολογικῶν του ἐνδιαφερόντων ἀπὸ τὸ εὐρύτερο ἔργο του [σελ. 485-520]
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΖΟΡΜΠΑ, Ὀρθοδοξία καὶ Κοινωνία τῶν πολιτῶν στὸ νέο Εὐρωπαϊκὸ Γίγνεσθαι [σελ. 521-542]
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ, Ἡ διαρκὴς διαλογικὴ συνάντηση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης μὲ τὴν έπιστήμη. Τὸ ἀγενὲς τῆς πρώτης δημιουργίας καὶ ἐξελικτική του πορεία [σελ. 543-563]
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ᾽Ἀμφιλαφὲς τῶν περὶ Θεολογίας καὶ Ἐνανθρωπήσεως Λέξεων (Β´) [σελ. 565-616]
9. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Χ. ΚΟΛΟΒΟΥ, Κατάλογος ἐντύπων βιβλιοθήκης Ἱερᾶς Μονῆς Κορώνης [σελ. 617-642]
10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ, Ὁ Βησσαρίων Μακρῆς καὶ οἱ πνευματικὲς ἀναζητήσεις στὰ Ἰωάννινα κατὰ τὸν ΙΖ´αἰῶνα (Β´) [σελ. 643-718]
11. ΝΙΚΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΟΥΚΑ, Κάλλιστος Α´ καὶ Ἅγιον Ὄρος [σελ. 719-729]
12. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 731-771]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 773]
14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 76, ΕΤΟΥΣ 2005