Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΟΓ' (2002)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἀνάπτυξις καὶ κεντρικοὶ ἄξονες τῆς φιλοσοφικῆς ἑρμηνευτικῆς τοῦ Hans-Georg Gadamer [σελ. 7-35]
3. ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ἡ δημιουργία καὶ διαμόρφωση τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ [σελ. 37-49]
4. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ, Πρόδρομοι στὴν ἀλληλοπεριχώρησι Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ [σελ. 51-85]
5. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗ, Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ ὁ Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου [σελ. 87-108]
6. PROF. PR. PETRE SEMEN, La signification du pain et du vin dans les livres de l' Ancien Testament [σελ. 109-120]
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προχριστιανικαὶ θεῖαι παραινέσεις περὶ τῆς κατὰ τὰ γεύματα συμπεριφορᾶς καὶ τῆς ἀποφυγῆς ἀφ᾽ ἑνός μεν τῆς πολυφαγίας, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τῆς ὑπερμέτρου πόσεως οἴνου [σελ. 121-128]
8. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Τὸ μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας [σελ. 129-138]
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ εὐλογία τῶν σταφυλιῶν κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως [σελ. 139-154]
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΡΜΠΑ, Σύγχρονοι προβληματισμοί, ποὺ έπιβάλλουν τὴν ἐπανεξέταση τῆς λειτουργίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης [σελ. 155-178]
11. FLORIAN DUTA, Le Christianisme ai Bas-Danube du Xe au commencement XIe siècle [σελ. 179-192]
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΥ, Ὁ θεσμὸς τοῦ Ἐξάρχου κατὰ τὸν Πατριάρχη Κάλλιστο τὸν Α´ [σελ. 193-218]
13. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ἡ ἔννοια τῆς λ. «ἀνατάξασθαι» στὸ Λκ. 1,1 [σελ. 219-244]
14. CHRISTOS G. KARAGIANNIS, The Ark of the Covenant (Α´) [σελ. 245-304]
15. Ε. DELIGIANNIS, The teaching of St. Cyril of Alexandria on the resurrection of Jesus Christ according to his addresses to the princesses [σελ. 305-318]
16. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 319-343]
17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 345]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Μνήμη - Ἀνάμνησις (Ψυχολογική, φιλοσοφική, θρησκειολογικὴ θεώρησις [σελ. 351-378]
3. CHRISTOS YANNARAS, Human Rights and the Orthodox Church [σελ. 379-387]
4. MICHALIS MARIORAS, L' Institution du Synode de Province (A´) [σελ. 389-442]
5. VASILIOS THERMOS, I forgive, therefore I am: Forgiveness as fullness of life [σελ. 443-454]
6. HARALAMBOS VENTIS, Fleshness Idealism and Word Incarnate: A re-examination of Eastern Orthodox Apophaticism on the Heels of Contemporary Philosphical Immanentism [σελ. 455-515]
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΚΚΑ, Φιλοσοφία συνθέτων ὅρων. Ἠθικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς προεκτάσεις μιᾶς κριτικῆς χριστιανικῆς ὀντολογίας [σελ. 516-530]
8. BISHOP MAKARIOS TILLYRIDES, Monastic Rules of the Holy Trinity and St. Sergei Monastery Rega [σελ. 531-549]
9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΟΥ, Ἡ λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ κατὰ τὴ Δεύτερη Εἰκονομαχικὴ περίοδο [σελ. 551-584]
10. ARISTOMENIS MATSAGAS, Das Medizinische Buch in Byzanz [σελ. 585-597]
11. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ - ΣΤ. Ν. ΚΕΡΚΙΔΗ, Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Κυριακοῦ στὴν Ἱ. Σκήτη Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους (A´) [σελ. 599-648]
12. CHRISTOS G. KARAGIANNIS, The Ark of the Covenant (Β´) [σελ. 649-693]
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΙΜΩΤΑ, Οἱ χρησμοὶ τοῦ μάντεως Βαλαὰμ διὰ τὸ μέλλον τοῦ βιβλικοῦ Ἰσραήλ [σελ. 695-714]
14. Γ.Β. ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ, Νεώτερες παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἱστορικὴ Μονὴ Πετράκη [σελ. 715-725]
15. KOSTAS ZORBAS, Sustainable development and the market economy [σελ. 727-737]
16. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 739-767]
17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 769]