Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


ΟΒ' (2001)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἡ οἰκολογικὴ εὐαισθησία τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων [σελ. 7-29]
3. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΚΟΜΠΟΥ, Ἱστορικὴ ἀνασκόπησις τοῦ ἀθλίου θεσμοῦ τῆς δουλείας καὶ ἡ διὰ τῆς ἐπιδράσεως τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας βαθμιαῖα ἐξάλειψις αὐτοῦ [σελ. 31-100]
4. PROT. NIKOLAE ACHIMESCU, Reinkarnation -Wirklichkeit oder Illusion? [σελ. 101-123]
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Περὶ τῆς καταστροφῆς τῆς Σοδομιτικῆς Πενταπόλεως [σελ. 125-145]
6. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεολογικὲς σταθερὲς στὴν πατερικὴ παράδοση καὶ ἡ ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν [σελ. 147-166]
7. NIKOLAOS XIONIS, Die Erkenntnis Gottes nach Walter Kasper [σελ. 167-282]
8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΟΥΚΑ, Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τῶν θεσμῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Β´) [σελ. 283-387]
9. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Τὸ Μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας [σελ. 389-399]
10. ΗΛΙΑ Δ. ΜΟΥΤΣΟΥΛΑ, Θ´Διεθνὲς Πατρολογικὸν Συνέδριον Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης [σελ. 401-405]
11. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 407-442]
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 443]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. EVANGELOS D. THEODOROU, Konkretisierung des heiligen: Wort, Symbol, Bild in orthodoxer Hinsicht - Συγκεκριμενοποίησις τοῦ θείου: Λόγος, σύμβολον, εἰκὼν ἀπὸ ὀρθόδοξη ἄποψι [σελ. 455-483]
3. ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, Γεωργίου Μοσχαμπάρ [σελ. 485-544]
4. ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΜΑΝΤΙΔΗ, Ἀρχειακοὶ Κατάλογοι Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱερᾶς Συνόδου [σελ. 545-558]
5. REV. ANASTASIOS D. SALAPATAS, The liturgical role of the Deaconess in the Apostolic Constittutions [σελ. 559-578]
6. ΠΡΩΤ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Γ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ, Εὐσπλαχνία καὶ ἰατρικὴ πράξη: Ψυχολογικὴ καὶ ποιμαντικὴ προσέγγιση [σελ. 579-594]
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Ἡ ἔννοια τοῦ Ψαλμ. 46(47),8β εἶναι ψάλατε συνετῶς"; [σελ. 595-613]
8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν Πεντάτευχον Νοσήματα [σελ. 615-625]
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΖΗ, Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Σφίνιτζας (1971-1912) [σελ. 627-662]
10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΦΑΝΑΡΑ, Ἡ θεώρηση τῆς ὑποβοηθούμενης άναπαραγωγῆς ὑπὸ τὸ πρίσμα ἑτεροδόξων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν [σελ. 663-682]
11. ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΙΚΩΝΗ, "Ἔκφραση εὐφήμου μνείας" εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην Ζηζιούλαν [σελ. 683-696]
12. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 697-748]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 749]