Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΟΑ' (2000)
Τεύχος 1


1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Εἰδοποιὰ γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας [σελ. 9-24]
3. ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΜΑΝΤΙΔΗ, Τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (A´) [σελ. 25-130]
4. JOHN S. ROMANIDES, Yahweh of glory according to the 1st, 2nd and 9th ecumenical councils [σελ. 131-199]
5. ΠΡΩΤ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Γ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ, Ποιμαντικὴ Πράξη καὶ Ψυχικὴ Ὑγεία [σελ. 201-220]
6. ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΜΨΙΔΗ, Ἅγιος Θεόδωρος Γαβρᾶς [σελ. 221-244]
7. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΚΟΛΗ, Ὁ θάνατος τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ [σελ. 245-307]
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η. ΚΡΙΠΠΑ, Ἡ Συνταγματικὴ κατοχύρωσις τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν παρ᾽ ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ [σελ. 309-352]
9. ATHANASIOS N. PAPATHANASIOU, The language of the Church [σελ. 353-363]
10. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 365-390]
11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΙΜΩΤΑ, Νεκρολογία, R.P. Raymond Jacques Tournay (1912-1999) [σελ. 391-396]
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 397]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Λειτουργικὰ στοιχεῖα στὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης [σελ. 409-435]
3. BISHOP MAKARIOS TILLYRIDES, Monastic Rules of the Holy Trinity and St. Sergei Monastery in Riga [σελ. 437-450]
4. ΑΡΧΙΜ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Γ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Ἡ «Τῶν Θεσσαλονικέων Μεγαλόπολις» καὶ οἱ Σλαβικὲς ἐγκαταστάσεις στὰ μεσοβυζαντινὰ ἁγιολογικὰ κείμενα [σελ. 451-478]
5. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ, Ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς [σελ. 479-491]
6. PROT. FLORIAN DUTA, Une Rectification terminologique [σελ. 493-505]
7. ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΜΑΝΤΙΔΗ, Ἀρχειακοὶ Κατάλογοι Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (B´) [σελ. 507-518]
8. ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ὁ Ἁγιοπνευματικὸς χαρακτήρας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ [σελ. 519-547]
9. FOZIO NIKITOPOULOS, Pietro e la pietra della fede [σελ. 549-559]
10. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΟΥΚΑ, Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τῶν θεσμῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Ἀρχὲς 17ου - ἀρχὲς 20οῦ αἰ.) (Α´) [σελ. 561-663]
11. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΧΑΤΖΗΟΥΡΑΝΙΟΥ, Ἡ ἀναγωγικὴ ἀνέλιξη τοῦ ἑρμηνευτικοῦ λόγου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης [σελ. 665-686]
12. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 687-718]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 719]