ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διευθυντὴς τῆς «Εκκλησίας» 1982-2008

Γεννήθηκε τὸ 1921 στὸ Ἀϊδίνι (Τράλλεις) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐργάσθηκε ὡς βοηθὸς στὴν Πάντειο Ἀνώτατη Σχολὴ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν. Τὸ 1951-1952 δίδαξε ὡς πρῶτος καθηγητὴς τῆς «Προπαρασκευαστικῆς Σχολῆς Διακονισσῶν» τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Τὸ 1959 ἐξελέγη Ὑφηγητὴς τῆς Πρακτικῆς Θεολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐπὶ διετία δίδαξε τὰ μαθήματα τῆς Κατηχητικῆς, Λειτουργικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ρητορικῆς ἢ Ὁμιλητικῆς. Κατὰ τὰ ἔτη 1961-1968 διατέλεσε τακτικὸς Καθηγητὴς τῆς Ὁμιλητικῆς καὶ Λειτουργικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ ἀπὸ τὸ 1968 ἕως τὸ 1988 ὑπηρέτησε ὡς τακτικός Καθηγητὴς τῆς Πρακτικῆς Θεολογίας (Λειτουργικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς Ρητορικῆς καὶ Κατηχητικῆς ἢ Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς) στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὁ Εὐάγγελος Θεοδώρου ὑπηρέτησε ἐπίσης ὡς διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (1967-1970). Ἀπὸ τὸ 1982 μέχρι τὸ 2008 ὑπῆρξε διευθυντὴς τῶν περιοδικῶν «Ἐκκλησία» καί «Θεολογία».