«Περί τοῦ ἀσφαλιστικοῦ φορέως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ‘‘ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.’’»
(11/11/2021).

Πρωτ. 1067
Αριθμ. Διεκπ. 852
Αθήνα 20ῇ Ἀπριλίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας τωνἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 19ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν ὅτι ἡ Ἑταιρεία ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.», θυγατρική ἑταιρεία τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», ἡ ὁποία ὑπάγεται, ὡς γνωστόν, εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.), ὑπέβαλε τήν συνημμένην πρότασιν ἀσφαλιστικῆς καλύψεως. Διά τοῦ τρόπου τούτου προσφέρεται ἡ δυνατότης οἰκονομικῆς καί ἱκανοποιητικῆς καλύψεως τῶν ἀσφαλιστικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς κινητά (αὐτοκίνητα κ.λπ.), ἀκίνητα (π.χ. ἀσφάλειαι πυρός ἤ ἀστικῆς εὐθύνης) καί ἄλλας ἀνάγκας.

Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἡ «ΤΥΡΤΑΙΟΣ», ἐνεργοῦσα ὡς Ἀσφαλιστικός Σύμβουλος εἰς ἅπαντα τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα (Ἱεράς Μητροπόλεις, Ἐνορίας, Ἱεράς Μονάς καί Ἡσυχαστήρια, Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα κ.λπ.) δι’ ὁτιδήποτε ὑποχρεοῦνται νά ἀσφαλίζουν (αὐτοκίνητα, κτίρια δι’ ἀσφάλειαν πυρός ἤ ἀσφάλειαν ἀστικῆς εὐθύνης), δύναται νά προβαίνῃ εἰς κατάρτισιν συμβάσεων ἀσφαλίσεως μετ’ ἀξιοπίστων ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν, ἑδρευουσῶν εἰς τήν Ἑλλάδα ἤ τήν ἀλλοδαπήν (ἰδίως τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν), σημαντικῶς πολύ μικροτέρου ἀσφαλίστρου, ἐξ αἰτίας τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν συμβάσεων εἰς τάς ὁποίας θά συμπράττῃ λόγῳ ἀκριβῶς τῆς ἀναφερομένης ὑπαγωγῆς του εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Ἐν καιρῷ εὐθέτῳ, ἐντεταλμένος ἐκπρόσωπος τῆς Ἑταιρείας θά ἐπικοινωνήσῃ μετά τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός ἀναλυτικήν παρουσίασιν τῶν ἀσφαλιστικῶν προτάσεων.

Τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας μετά τοῦ ἐν λόγῳ φορέως εἶναι: Τυρταῖος Ἐνέργεια καί Ἀσφάλειες Α.Ε., Ἀκαδημίας 95, 106 77 Ἀθήνα, τηλ: 210 3301410, Fax: 210 3800464.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
11.11.2021
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος