«Ὑπενθύμισις περί τοῦ ἀσφαλιστικοῦ φορέως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ‘‘ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.”»
(11/11/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4564
Ἀριθ. Διεκπ. 2319
Ἀθήνησι τῇ 11ῃ Νοεμβρίου 2021Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας τωνἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπενθυμίσῃ ὑμῖν τά ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 1067/852/20.4.2018 συνημμένῳ Ἐγκυκλίῳ Σημειώματι Αὐτῆς διαλαμβανόμενα, περί τῆς συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἑταιρείας «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.», ἡ ὁποία ἐξειδικεύεται εἰς τόν χῶρον τῶν ἀσφαλίσεων.

Ἐν καιρῷ εὐθέτῳ, ἐντεταλμένος ἐκπρόσωπος τῆς Ἑταιρείας θά ἐπικοινωνήσῃ μεθ’ ὑμῶν πρός ἀναλυτικήν παρουσίασιν τῶν ἀσφαλιστικῶν προτάσεων καί ἀποστολήν σχεδίου ἀσφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας μετά τοῦ ἐν λόγῳ φορέως εἶναι: «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.», Ἀκαδημίας 95, 10677 Ἀθήνα, τηλ: 210.33.01.410, Fax: 210.38.00.464, ἱστοσελίς: http://www.tyrtaios.gr καί email: info@tyrtaios.gr


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος