Ὁδηγίαι περί τῆς διαδικασίας διορισμοῦ Ἐφημερίων καί Διακόνων
(28/9/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4202
Διεκπ. 1945 Ἀθήνησι 28ῃ Σεπτεμβρίου 2021


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶνΔιά τοῦ παρόντος κοινοποιοῦμεν εἰς ὑμᾶς τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 121352/Θ1/28.9.2021 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά τῶν αὐτῷ συνημμένων, ἀφορώντων εἰς τάς ἀποφάσεις ἐγκρίσεως διορισμῶν κληρικῶν καί εἰς τήν ἀκολουθητέα διαδικασίαν διά τήν ἔκδοσιν τῆς πράξεως διορισμοῦ καί τήν δημοσίευσιν τῆς περιλήψεως αὐτῆς εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Εἰδικῶς ἐπισημαίνεται ὅτι αἱ σχετικαί διαδικασίαι δέον ὅπως ὁλοκληρωθῶσιν ἕως 28.12.2021, διά διορισμοῦ εἰς κενάς ὀργανικάς θέσεις Πρεσβυτέ-ρων ἤ Διακόνων, κατά τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4 - 7 καί 20 τοῦ Κανονισμοῦ 305/2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 153 Α΄), ἀντίγραφον δέ τοῦ ΦΕΚ διορισμοῦ δέον ὅπως διαβιβασθῇ ὑποχρεωτικῶς εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον.

Εἰς περίπτωσιν ἀδυναμίας πληρώσεως ἐφημεριακῆς τινος θέσεως ἐκ τῶν εἰς ὑμᾶς διατεθεισῶν, δέον ὅπως γνωρισθῇ τοῦτο ὑποχρεωτικῶς εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τό ἀργότερον ἔως τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2021, προκειμένου ἵνα διαθέσῃ αὐτήν ὅπου ὑφίσταται μείζων ποιμαντική ἀνάγκη.
Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος